BETHEL Třinec, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace, Frýdecká 191, Třinec

Doba poskytování služby

pondělí - pátek (pouze pracovní dny): 8:30 – 11:30 

Kapacita

Okamžitá kapacita 8 osob

 - nácvik individuálních aktivit (max. 3 klienti) 

 - nácvik skupinových aktivit (max. 5 klientů)

Cena

Služba je poskytována bezplatně

Kontakt

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

 

Koordinátor střediska / sociální pracovník: Bc. Richard Rajca

tel: 558 334 861; mob.: 734 769 702

e-mail: sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz

 

Sociální pracovník: Karel Motyčka, DiS.

tel: 558 990 421; mob.: 731 519 976

e-mail: sp.betheltc.sr@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Sociální služba sociální rehabilitace poskytuje osobám v krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení individuální podporu při nácviku dovedností a návyků potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním a pracovním životě.

 

Nabízené činnosti

Základní aktivity služby:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • nácvik obsluhy a používání běžných elektrospotřebičů používaných v domácnosti
 • nácvik úklidových prací v domácnosti
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (sestavení strukturovaného životopisu, vyplňování formulářů, složenek apod.)
 • nácvik orientace v prostoru a dopravě
 • nácvik hospodaření s penězi

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení na úřady, k lékařům apod.
 • nácvik chování v různých společenských situacích (Etiketa)
 • nácvik komunikačních dovedností (telefonování, psaní sms apod.)

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik pracovních úkonů v dílně
 • nácvik práce na PC (MS Word, MS Excel, internet, práce s informacemi, založení a práce s e-mailem)
 • nácvik vaření

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • zprostředkování a předávání informací
 • pomoc při vyhledávání dalších služeb

Fakultativní činnosti služby:

doprava klientů

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je klient, který je vybaven takovými dovednostmi a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností samostatný a soběstačný osobní a pracovní život.

Dílčí cíle:

 • klient, který dle svých možností zvládá péči o vlastní osobu

 • klient, který získal a rozvíjí dovednosti a schopnosti vedoucí ke smysluplnému využívání času nebo lepšímu začlenění na trhu práce
 • klient, který uplatnil získané poznatky k řešení své nepříznivé sociální situace

 

Okruh osob, kterým je služby určena

Klientem služby může být:

 • muž nebo žena starší 18 let, bez přístřeší, usilující o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti
 • muž nebo žena starší 18 let, s vlastním bydlením, využívající během posledního roku některou ze sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a usilující o zachování získaných návyků

Klientem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která nedodržuje pravidla služby, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

 

Zásady poskytování služby

 • individuální přístup
 • důstojnost
 • svobodná volba
 • srozumitelnost
 • ocenění
 • pomoc bližním

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie