BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům

 

Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

Bahno - Příkopy 1309, Frýdek-Místek - azylový dům pro muže

Komenského 159, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

J. Trnky 72, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

Československé armády 799, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

celková kapacita 36 lůžek, z toho azylový dům 32 lůžek, samostatné bydlení 4 lůžka

Kontakt

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podpory, případně pomoci k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb klientů. Vedeme je k zodpovědnosti, k respektování pravidel a motivujeme je k aktivitě tak, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu.

 

Cíle služby

Hlavním cílem je podpořit klienta, aby mohl vést samostatný život, nezávislý na službě azylového domu.

Dílčí cíle:

 • klient je schopen sám si vyřídit doklady (např. občanský průkaz, rodný list, průkazku pojištěnce) a sociální dávky (např. zaevidování na úřadu práce),
 • klient je schopen vyhledat nabídky práce a reagovat na ně (na úřadu práce, v inzertním tisku, na Internetu),
 • klient je schopen najít si bydlení a udržet si jej (hledá si jiné bydlení, šetří si peníze na bydlení),
 • klient je schopen hospodařit se svým příjmem, „vyjde“ s ním od jedné výplaty k druhé, a řešit své dluhy (pravidelně hradí splátky nebo má sestavený splátkový kalendář a dodržuje jej),
 • klient je schopen pečovat o své zdraví, v případě, že je závislý na návykových látkách, je schopen závislost řešit,
 • klient je schopen navázat kontakt se svou rodinou.

 

Co poskytujeme

Služba azylový dům nabízí klientům tyto základní činnosti:

Pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

Poskytnutí ubytování

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek (např. pomoc a podpora při vyřízení sociálních dávek, důchodů, hledání práce, bydlení, hospodaření s penězi, umožnění kontaktu s rodinou).

 

Cílová skupina

Azylový dům je určen mužům od 18 let věku, kteří jsou bez přístřeší nebo mají takové bydlení, které ohrožuje jejich život a zdraví, jsou mobilní a soběstační v základních životních úkonech.

„Druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení - je určeno klientům služby azylový dům, kteří splňují podmínky pro zařazení do samostatného bydlení azylového domu.

 

Okruh osob, kterým službu nemůžeme poskytnout

Azylový dům NENÍ určen pro osoby, které:

 • nespadají do cílové skupiny,
 • pobytem v azylovém domě chtějí řešit pouze svou ztrátu bydlení a nechtějí spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace,
 • z důvodu zdravotního stavu potřebují poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • trpí akutní infekční nemocí (např. žloutenka, tuberkulóza, svrab),
 • by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • jsou nevidomé, neslyšící, anebo mají kombinaci těchto postižení a v důsledku toho nejsou schopny komunikovat a/nebo nejsou soběstačné v základních životních úkonech,
 • mají vypovězenou smlouvu o poskytnutí služby Azylový dům z důvodu porušování povinností a ustanovení Domovního řádu azylového domu uvedených ve smlouvě o poskytnutí služby Azylový dům (nemohou užívat službu max. po dobu 6 měsíců od vypovězení smlouvy).

 

Zásady poskytování služby

 • Respektujeme důstojnost a lidská práva klienta – pracovníci při poskytování služby dbají na dodržování lidských práv.
 • Přistupujeme ke klientům individuálně - s klientem plánuje pracovník průběh služby.
 • Aktivizujeme klienta - prostřednictvím individuálního plánování, na komunitních setkáních, aby byli klienti schopni vést samostatný život, nezávislý na službě azylového domu.
 • Respektujeme jedinečnost klienta - pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě - zaměstnanci respektují právo každého člověka na vlastní představu o životě v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
 • Řídíme se profesionální odpovědností (důvěra, mlčenlivost, diskrétnost, vstřícnost).

 

Podpora

Obnova vybavení pokojů azylového domu

Ve dnech měsíce října 2020 probíhá výměna opotřebovaného a nefunkčního vybavení pokojů azylového domu BETHEL Frýdek-Místek. Vyměněno bude základní vybavení jako je postel, matrace a šatní skříň. Zakoupili jsme obyčejné kovové postele, které jsou ale oproti klasickým válendám z hygienického hlediska vhodnější. Podobně jsme rádi, že se mohli pořídit i matrace s voděodolným potahem. Čím dál častěji jsou našimi klienty lidé v seniorském věku se zdravotními hendikepy. Velmi potřebná byla také výměna šatních skříní. Některé byli ještě původní, více jak 10 let staré, a již přestaly splňovat požadavky na poskytnutí bezpečného soukromého prostoru pro uschování osobních věcí klientů.

V práci s lidmi bez domova je důležité projevit zájem, dát člověku pocit hodnoty. Nicméně nejdříve je potřeba naplnit základní potřeby. 

Vše bylo možné pořídit díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“. 

Děkujeme.