BETHEL Karviná, azylový dům

 

Pravidla k realizaci návštěv a jednání se zájemci o službu

BETHEL Karviná azylový dům

Vážení rodinní příslušníci, blízcí našich klientů klienti a zájemci o službu.

V souvislosti s epidemiologicky významnou situací v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v České republice provoz pobytových sociálních služeb probíhají za určitých podmínek dle vyhlášenéo stupněm pohotovosti II. Nastavená opatření a obezřetný přístup chrání bezpečí a zdraví klientů našich služeb.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

 • Návštěvy jsou možné pouze po telefonické dohodě se sociálním pracovníkem, který sleduje epidemiologickou situaci sociální služby. Všechny návštěvy jsou předem ohlášeny s uvedením konkrétního dne a času návštěvy.
 • Rezervaci je nutné provést minimálně jeden den předem, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin na telefonním čísle 733 677 345 nebo 733 677 348.
 • Návštěvy v pobytové službě probíhají pondělí–neděle, od 13:00 do 16:30 ve vyhrazených prostorách.
 • V pobytové službě u každého klienta je možná maximálně 1 návštěva týdně, 1 až 2 osoby, maximálně 30 minut. V jednom dni je možno přijmout 8 návštěv (max. 16 osob).
 • Vstup do budovy je umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvník do objektu vstupuje chráněn respirátorem s dodržuje rozestup 2 metry od uživatele. Po dobu návštěvy ochranné pomůcky neodkládá.
 • Každému návštěvníkovi je změřena tělesná teplota pokud nepřevýší např. 36,8 st. C je návštěva umožněna. Návštěvník se pohybuje v určených prostorách a je požádán o dezinfekci rukou pomocí bezdotykového aplikátoru dezinfekce. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.

Návštěvníkům doporučujeme:

využít setkání mimo pobytovou službu / procházka, jiné místo/ s dodržením nastavených opatření (roušky, dezinfekce, bezpečnostní odstup). Žádáme o zvážení vhodnosti a délce návštěvy s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a lokality z které přicházíte.

PRAVIDLA PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Jednání se zájemci probíhá v prostorách sociálních služeb za zvýšených hygienických opatření.

 • Jednání se zájemcem probíhá v pracovních dnech pondělí–pátek od 8:00 do 14:00.
 • Zájemce se může dohodnou telefonicky na času jednání telefonicky, a to v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin na telefonním čísle: azylový dům 733 677 345, sociální rehabilitace 733 677 348.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Zájemce do objektu vstupuje chráněn respirátorem, po dobu návštěvy ochranné pomůcky neodkládá. Zájemce rovněž dodržuje bezpečný odstup 1,5 2 m po dobu jednání.
 • Každému zájemci je změřena tělesná teplota pokud nepřevýší např. 36,8 st. C je jednání umožněno. Zájemce se pohybuje v určených prostorách a je požádán o dezinfekci rukou pomocí bezdotykového aplikátoru dezinfekce.
 • Příchozí zájemci jsou evidováni sociálním pracovníkem pobytové služby, který vede jednání se zájemcem. Zároveň se pracovník příchozích návštěv dotazuje na zdravotní stav, případný kontakt s nakaženým covid 19 či nařízenou karanténu.
 • Zájemce žádáme o zvážení vhodnosti jednání s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a lokality z které přicházíte. Také upozorňuje zájemce, že je na základě jednání požadováno zdravotní potvrzení o bezinfekčnosti. Zájemce obdrží formuláře k vyplnění při jednání.

V Karviné, dne 29.11.2021, Bc. Jana Brzezinová, vedoucí střediska BETHEL Karviná

 


Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov

Provozní doba

nepřetržitá

Kapacita služby

Celkem 49 míst (44 míst - azylové bydlení, 5 míst - program tréninkové bydlení)

Kontakt

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Mgr. Kateřina Bidlová
sociální pracovník, koordinátor střediska
mob:+420 733 677 347, sp2.bethelka@slezskadiakonie.cz

Mgr. Lenka Kolková
sociální pracovník
mob:+420 733 677 345sp3.bethelka@slezskadiakonie.cz

Mgr. Zuzana Fukalová 
sociální pracovník
mob:+420 733 677 346, sp4.bethelka@slezskadiakonie.cz


 

 

Cena služby

celodenní strava – 110 Kč/den (v rozsahu 3 jídel)

ubytování – 130 Kč/den 

Dokumenty ke stažení

Posudek lékaře o zdravotním stavu ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby Azylového domu ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí dospělým mužům bez přístřeší dočasné ubytování, stravy nebo podmínek pro přípravu stravy a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace.

 

Cíle služby

Cílem služby azylový dům je, aby uživatelé:

 • přešli do zvoleného bydlení
 • řešili svoji nepříznivou sociální situaci

 

Co poskytujeme:

Základní činnosti

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. poskytnutí ubytování:

 • ubytování
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • základní sociální poradenství
 • podpora při hledání jiné formy bydlení a dalších návazných služeb
 • podpora při hledání zaměstnání
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a nabídka aktivizačních činností
 • pomoc při řešení finančního zajištění, hospodaření s financemi a zadluženosti
 • podpora při řešení dalších osobních problémů uživatele (zdravotní potíže, vyřízení dokladů apod.)

Fakultativní činnosti:

 • používání vlastního revidovaného síťového elektrického spotřebiče
 • praní osobního prádla (včetně pracího prášku)

Ostatní činnosti:

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 • duchovní podpora

 

Cílová skupina

Azylový dům je určen dospělým mužům, kteří jsou bez přístřeší a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. 

Bez přístřeší jsou osoby:

 • bez střechy – přežívající venku, v noclehárně,
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnického zařízení apod.),
 • v nejistém bydlení – bydlení bez právního nároku (např. u příbuzných, přátel apod.), riziko vystěhování,
 • v nevyhovujícím bydlení – provizorní a nevhodné obydlí (např. stany, sklepy, maringotky, neobyvatelné domy apod.).

 

Azylový dům není určen mužům, kteří:

 • nejsou soběstační pro zvládání oblékaní a příjmu potravy,
 • jsou imobilní (nejsou schopni pohybu po schodech a nejsou orientováni místem, osobou a časem),
 • nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • nejsou schopni se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry.

 

Zásady služby

 1. Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.
 2. Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
 3. Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.
 4. Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele.
 5. Zásada poskytování služby na základě etických a křesťanských hodnot.

 

Podporují nás

Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

KOLA POMÁHAJÍ. Díky spoluúčasti Moravskoslezského kraje, který přispěl k pořízení vícemístného dodávkového automobilu pro středisko Slezské diakonie BETHEL Karviná mohou být Vánoční svátky pohodlnější pro osoby využívající azylový dům a sociální rehabilitaci.

Moravskoslezské kraj podpořil prostřednictvím „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2019“ zakoupení vícemístného automobilu pro sociální služby BETHEL Karvin. Automobil slouží  pro potřeby poskytovaných sociálních služeb zejména k efektivnímu zajištění provozních záležitostí a to zejména k nákupu a přepravě hygienických, čistících produktů, materiálu, dále pro přepravu pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů, pořízení drobného vybavení služeb, přepravu potravin pro provoz kuchyně apod. Sociální služby jsou zapojeny do projektu Potravinové banky v Ostravě a využily by vhodné vozidlo pro přepravu potravin nabízející potravinovými řetězci v blízkém okolí, která v posledním roce stoupla. Vozidlo bude dále využito pro potřeby uživatelů služeb, a to pro přepravu na akce umožňující sociálnímu začlenění osob a vzdělávacích projektů realizované na území Moravskoslezského kraje.  Dále při vyřizování osobních záležitostí klientů se sníženou nebo omezenou hybností s podporou doprovodu pracovníka do nemocnic, na úřady apod. Děkujeme moc!  

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor