BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna

 

Místo poskytování služby

Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada

Provozní doba

Provozní doba:            denně 19.00 – 7.00 h

Příjem uživatelů:         denně 19.00 – 22.00 h

Kapacita služby

16 uživatelů

Kontakt

bethel.kanada@slezskadiakonie.cz, 558 990 412, 733 142 414

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním noclehárny BETHEL Třinec-Kanada je poskytování potřebné podpory osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Sociální služba pomáhá formou poskytnutí přenocování a hygienického zázemí motivovat uživatele, aby při řešení své situace využívali vlastních sil  a možností.

 

Cíl služby

Minimalizování zdravotních a sociálních rizik vyplývajících ze života bez přístřeší.

Sociální služba Noclehárna za tímto účelem poskytuje:

 • možnost bezpečného přenocování
 • zázemí pro osobní hygienu
 • možnost přípravy stravy
 • základní sociální poradenství
 • seznamování s nebezpečím vyplývajícím z rizikového způsobu života
 • motivaci k upevňování hygienických návyků a k péči o své zdraví
 • podporu v konkrétních krocích směřujících k obnovení osobní suverenity uživatele

Tato kriteria jsou naplňována prostřednictvím osobních pohovorů a individuálního plánování sociální služby.

 

Zásady poskytované sociální služby

Důstojnost, individuální přístup, svobodná vůle, soudržnost, mlčenlivost, srozumitelnost, odbornost, partnerství, hodnoty Slezské diakonie.

 

Okruh oprávněných osob

Muži bez přístřeší, starší 18 let.

Uživatelem služby Noclehárna nemůže být:

 • osoba, jejíž aktuální zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci nebo svým zdravotním stavem může ohrozit zdraví ostatních osob
 • osoba, která potřebuje pomoc a podporu v základních životních úkonech péče o sebe (osobní hygiena, použití WC apod.)
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob
 • osoba, která není schopna si uhradit nebo zajistit uhrazení nákladů na nocleh