BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum

 

Místo poskytované služby

Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

pondělí - neděle od 7:00 do 18:30

Kapacita

Kapacita nízkoprahového denního centra je 25 osob – jedná se o okamžitou kapacitu.

Cena

zdarma

Kontakt

bethel.ct@slezskadiakonie.cz,  731 401 941, 731 682 236

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním nízkoprahového denního centra střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín je poskytnout prostor pro přípravu stravy, možnost provedení osobní hygieny a individuální podporu a pomoc mužům i ženám bez domova při řešení jejich nepříznivé situace.

 

Cíl služby

Cílem služby je změna nepříznivé situace osob bez domova prostřednictvím čerpání služby, a to tak, aby službu opouštěl:

 • uživatel, u kterého došlo k okamžitému zmírnění dopadu nepříznivé situace

(zejména využitím základních činností služby zajišťujících uživateli prostor pro přípravu stravy a prostor pro provedení osobní hygieny)

 • uživatel, který dále řešil svou nepříznivou situaci

(zejména využitím základní činnosti služby zaměřené na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí)

 

Cílová skupina uživatelů 

Cílová skupina uživatelů služby představuje osoby bez domova, muže a ženy, starší 18-ti let:

 • které v okamžiku příchodu nejsou pod vlivem alkoholu (max. hranice pro využití služby je 0,5 ‰) či zjevně jiných omamných látek (drogy),

 • které jsou mobilní a schopny chůze bez cizí pomoci,

 • které jsou soběstačné v péči o vlastní osobu,

 • jejichž zjevný zdravotní stav nevylučuje kolektivní soužití,

 • které nemají těžké či hluboké mentální postižení,

 • které se v okamžiku žádosti o poskytnutí služby neprojevují agresivně a neohrožují své okolí,

 • které jsou schopny porozumět obsahu smlouvy o poskytování této sociální služby

Kapacita služby je 25 uživatelů – jedná se o okamžitou kapacitu.

 

Důvody odmítnutí zájemce o službu ze strany sociální služby:

 • kapacita služby je plná.
 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců před touto smlouvou vypovězena smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

 

Poskytované činnosti

Nízkoprahové denní centrum střediska BETHEL Český Těšín poskytuje základní činnosti v tomto rozsahu:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - úkon má povahu kontaktní roviny práce s uživatelem

Služba uživateli nabízí možnost provést celkovou hygienu těla. K dispozici má uživatel v prostorách služby 2 pánské a 1 dámskou sprchu v samostatných koupelnách, umyvadla, WC s umývárnou. Každý uživatel má možnost zapůjčení čistého ručníku. Uživatel může využít zásobníky s tekutým mýdlem, které jsou volně přístupné. Uživatel může také v mimořádných případech využít tzv. „sociální šatník“ střediska. Uživatel z něj může čerpat mimořádně v případě potřeby výměny jeho výrazně znečištěného, poškozeného, opotřebeného či jinak znehodnoceného šatstva a v případě jeho nedostatečného ošacení vzhledem k ročnímu období.

 • pomoc při zajištění stravy - úkon má povahu kontaktní roviny práce s uživatelem

Činnost je ve službě zajišťována prostřednictvím vytvoření podmínek pro přípravu stravy. Uživatel má k dispozici jednoduše vybavenou kuchyňku, jejíž součástí je elektrický sporák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a umývací prostor. Kuchyňka je vybavena nádobím. Uživateli jsou také dle možností a objemu zásob nabízeny potraviny distribuované např. Potravinovou bankou, o.s. se sídlem v Ostravě.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - úkony mají povahu intervenční roviny práce s uživatelem
 • pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí

  např. vyřizování osobních a dalších dokladů, listin, pomoc při řešení pohledávek a závazků, pomoc při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, evidence na Úřadu práce, pomoc s vyřizováním důchodů, nakontaktování na sociální odbor města, pomoc při vyplňování tiskopisů, sepisování životopisů, žádostí, poskytnutí základního sociálního poradenství aj.
   
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

  např. pomoc a podpora při vyhledávání zaměstnání, bydlení, návazných služeb, podpora při kontaktu s rodinou, vyhledání a zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky, podpůrné rozhovory o rodinných vztazích, podpora v duchovní oblasti, zprostředkování kontaktu s duchovními společenstvími aj.

 

Fakultativní činnosti

Jedná se o činnosti, které jsou v plném rozsahu hrazeny uživatelem služby.

 • Praní prádla

Uživatel má možnost nechat si ve službě vyprat své prádlo, a to za poplatek 20 Kč/ jedna pračka, tj. max. 2 igelitové tašky běžné velikosti.

 • Pronájem skříňky

Uživatel má možnost si své věci uschovat v uzamykatelných skříňkách, a to za poplatek 2Kč/den. Při ztrátě nebo zničení klíče se hradí částka 40 Kč.

 

Zásady poskytování sociální služby

Zásady služby vycházejí z hodnot Slezské diakonie:

 • Máme zájem o každého člověka

 • Pomáháme každému

 • Respektujeme druhé

 • Usilujeme o dobré vztahy

 • Máme jasná pravidla

 • Pracujeme zodpovědně

 • Neustále se zlepšujeme

 • Pracujeme jako tým


Podporují nás

Služba je financována v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758, který je realizován Moravskoslezským krajem, a který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem. Doba realizace projektu je od 1.1.2017 do 30.6.2020.

Evropský sociální fond ČR www.esfcr.cz; Moravskoslezský kraj www.msk.cz; Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz;

Moravskoslezský kraj podpořil Slezskou diakonii – sociální služby BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum a BETHEL Český Těšín, noclehárna účelově určenou dotací v rámci projektu: „Zvýšení kvality života uživatelů sociálních služeb Slezské diakonie – střediska BETHEL Český Těšín prostřednictvím opravy denní místnosti a koupelny služeb nízkoprahové denní centrum a noclehárna“. 
(číslo smlouvy: 07020/2018/SOC) Děkujeme!  https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie