BETHEL Český Těšín, terénní program

 

Místo poskytování služby

Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín

Doba poskytování
služby

Pondělí a středa od 7.00 do 15.00 (mimo státní svátky)

Kapacita

Kapacita terénního programu je 1 pracovník na 1 uživatele - jedná se o okamžitou kapacitu (1 pracovník = jeden kontakt).

Cena

zdarma

Kontakt

bethel.ct@slezskadiakonie.cz, ​

731 401 941, 731 682 236

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním terénního programu střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín, je poskytnout přímo na ulicích města podporu a pomoc mužům i ženám bez domova při kontaktu se společností a při uplatňování práv a vyřizování osobních záležitostí.

 

Cíle služby

Cílem služby je vyhledat osoby bez domova a snížit rizika jejich nepříznivé životní situace prostřednictvím čerpání služby a to tak, aby službu opouštěl:

 • uživatel, kterému se prostřednictvím kontaktu s pracovníkem nabídly možnosti řešení jeho nepříznivé situace (zejména využitím základní činnosti služby zprostředkující kontakt se společenským prostředím)
 • uživatel, který dále s pracovníkem řešil svou nepříznivou situaci (zejména využitím základní činnosti služby zaměřené na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí)

 

Cílová skupina uživatelů služby

Cílová skupina uživatelů služby představuje osoby bez domova, muže a ženy, starší 18 let:

 • které v okamžiku poskytování služby nejsou zjevně pod vlivem alkoholu či návykových látek a to v takové míře, že s nimi není možná komunikace,
 • které se neprojevují agresivně a neohrožují své okolí.

Okamžitá kapacita služby je jeden uživatel na jednoho pracovníka.

 

Provozní doba služby a místo poskytování služby

Provozní doba služby je: pondělí a středa od 7:00 do 15:00 (mimo státní svátky).

Od 7:30 do 11:00 a od 11:30 do 14:00 je možno pracovníky služby kontaktovat přímo na ulicích města Český Těšín. V jiném čase v rámci provozní doby je možné pracovníky služby kontaktovat v kanceláři terénního pracovníka, která je umístěna v prostorách střediska SD BETHEL Český Těšín na ulici Tovární 2044/023a.

 

Základní činnosti

Terénní program střediska BETHEL Český Těšín poskytuje základní činnosti v tomto rozsahu:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

 • úkon má povahu kontaktní roviny práce s uživatelem
 • úkon spočívá v kontaktu pracovníka s uživatelem služby, prohlubování vztahu, zprostředkování základních informací, rozhovorech o běžných věcech odehrávajících se ve společenském prostředí (o dění ve městě, státě) – uživatel tak získává povědomí o společenském uspořádání a dění
 • rovněž pod tento úkon spadají hovory o vztahových a osobních věcech uživatele; prostřednictvím takto směrovaných hovorů uživatel získává lepší orientaci ve vztazích

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • úkony mají povahu intervenční roviny práce s uživatelem

Pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí.

 • např. vyřizování osobních a dalších dokladů, listin, pomoc při řešení pohledávek a závazků,  pomoc při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, evidence na Úřadu práce, poskytnutí základního sociálního poradenství, pomoc s vyřizováním důchodů, zprostředkování kontaktu se sociálním odborem města aj.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 • vyhledání a zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky, podpůrné rozhovory o rodinných vztazích, zprostředkování kontaktu s duchovními společenstvími aj.
 • pomoc a podpora při zajištění návazných sociálních služeb (zprostředkování hygieny, ošacení, potravinová pomoc), hledání ubytování, podpora a pomoc při hledání zaměstnání aj.

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob.

 • pomoc při vyplňování tiskopisů, sepisování životopisů, žádostí a nácvik těchto činností, nácvik praktických situací, motivační rozhovory, duchovní rozhovory aj.
 • hovory zaměřené na udržení základních dovedností a návyků (hygiena aj.), udržení denního rytmu, orientace v čase aj.

Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

 • hovory na témata závislostí a boje s nimi, informace o službách pro osoby se závislostmi, příprava osoby na vstup do služeb pro osoby se závislostí, hovory o zdravotních rizicích spojených s pobytem na ulici, hovory a řešení zdravotního stavu, zprostředkování či poskytnutí materiální pomoci (deky, vitamíny, potraviny) – dle možností, mimořádně aj.

 

Zásady poskytované služby

Zásady služby vycházejí z hodnot Slezské diakonie:

 • Máme zájem o každého člověka
 • Pomáháme každému
 • Respektujeme druhé
 • Usilujeme o dobré vztahy
 • Máme jasná pravidla
 • Pracujeme zodpovědně
 • Neustále se zlepšujeme
 • Pracujeme jako tým

 

 

Služba je spolufinancována v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který je realizován Moravskoslezským krajem a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Doba trvání projektu je od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011.

Služba je podpořena účelově určenou dotací Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Zachování kvality života uživatelů“ v rámci Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-na-podporu-projektu-ve-zdravotnictvi-na-rok-2014-35274/     

Kdo nás podporuje

Sponzor