JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby

JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby

Adresa Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Provozní doba kanceláře vedoucího a sociálního pracovníka služby je v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.
Kapacita 20 uživatelů Okamžitá kapacita je 20 uživatelů. Jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využívat službu v jednom okamžiku.
Kontakt
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.

Cíle služby

poskytnout bezpečné prostředí

 • ve společnosti druhých lidí (nebýt sám),
 • k navázání  nových kontaktů, vztahů a přátelství,
 • k vzájemnému sdílení se,

nabídnout aktivity

 • vedoucí ke smysluplnému trávení volného času,
 • k rozvoji tvůrčích a praktických dovedností,
 • vedoucí ke zvládání denního režimu,

podpořit zotavení 

 • prostřednictvím otevřené komunikace o duševním zdraví, o převzetí zodpovědnosti a vyrovnávání se s omezeními spojenými s duševním onemocněním,
 • prostřednictvím aktivit vedoucích ke zlepšení a udržení fyzického i psychického zdraví,

informovat veřejnost

 • o nabídce pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním,
 • o problematice duševního zdraví.

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme

 • lidem starším 18 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří v důsledku duševního onemocnění ztratili sociální kontakty a obtížně navazují nové sociální vztahy; sociální služba může být poskytnuta i lidem s jiným druhem duševního onemocnění, pokud to jejich psychiatr doporučí.

Sociální službu neposkytujeme lidem

 • v akutní fázi závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách potvrzenou psychiatrem,
 • s agresivním chováním a chováním narušujícím kolektivní soužití potvrzeným psychiatrem,
 • s vícenásobným postižením (tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým), kteří potřebují specializovanou péči, případně asistenci při komunikaci. 

V době uzavření smlouvy by měl být zájemce ve stabilizovaném psychickém stavu.

image

Zásady

Individuální přístup

Každý uživatel je jedinečný. Respektujeme jeho individualitu, přání a potřeby. S každým pracujeme s ohledem k jeho schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu a dle jeho cílů, přání a potřeb.

Svobodné rozhodování

Respektujeme uživatelovo právo svobodně se rozhodnout kdy, v jakém čase a v jakém rozsahu mu bude sociální služba poskytována (výběr z nabídky aktivit střediska, délka poskytování služby, využívání služby kdykoli v provozní době střediska). Uživatel má právo se samostatně a svobodně rozhodnout využívat nebo nevyužívat naši sociální službu, ukončit smlouvu o jejím poskytování, stanovovat a měnit rozsah využívání služby i své cíle, ve kterých jej má služba podporovat.

Zachování důvěrnosti sdělených informací

Všichni pracovníci respektují důvěrnou a citlivou povahu informací, se kterými pracují. Dbáme na to, aby jednání s uživateli probíhalo v soukromí a v atmosféře důvěry. Informace o uživatelích (zájemcích), které se pracovníci v souvislosti s poskytováním služby dozví, chrání jako důvěrné.

Nabídka služeb

1. Základní sociální poradenství, týkající se

 • informací o poskytované sociální službě,
 • běžně dostupných zdrojů pomoci pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • možnosti spolupráce s blízkými a jejich možné zapojení do řešení nepříznivé sociální situace uživatele, 
 • navazujících služeb a kontaktů na další instituce ve městě Třinec i okolí,
 • dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo příspěvku na péči.

Základní sociální poradenství je poskytováno uživatelům, zájemcům i široké veřejnosti. Jeho součástí je i spolupráce s rodinnými příslušníky a blízkými uživatelů.

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové vzdělávací a volnočasové aktivity.

3. Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 

image

Fotogalerie

JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby

Podporují nás

MĚSTO TŘINEC
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MĚSTO JABLUNKOV
OBEC VENDRYNĚ
OBEC PÍSEK
OBEC MILÍKOV