INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, pomoc osobám ohroženým domácím násilím

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Adresa Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí až pátek -08:00 - 16:00 Poslední uživatel je pracovníkem přijat nejpozději 45 minut před koncem pracovní doby. V době po – pá od 08:00 – 22:00 a so, ne, svátky 08:00 – 16:00 je k dispozici služební pohotovostní mobil.
Kapacita Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů – 2, počet intervencí (30 min. jednání) – 2 Okamžitá kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 1, počet intervencí (30 min. jednání) – 1

Poslání služby

Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov je poskytování odborné pomoci a podpory osobám ohroženým domácím násilím, partnerskému stalkingu a obětem trestných činů v souvislosti s domácím násilím, případně i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řešením jejich situace. Služba je bezplatně poskytována na území Moravskoslezského kraje.

Cíle služby

 • podpora uživatele, aby mohl sám řešit svou situaci
 • rozvoj mezioborové spolupráce v oblasti domácího násilí
 • zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené osobě domácím násilím

Cílová skupina

Věkovou strukturu ohrožených osob tvoří osoby starší 16ti let, kdy ohroženými osobami mohou být:

 • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání
 • osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum
 • osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví
 • osoby hledající informace o domácím násilí
 • osoby podléhající partnerskému stalkingu, v souvislosti s domácím násilím
 • oběti trestných činů v souvislosti s domácím násilím
image

Zásady

Anonymita, Bezplatnost, Profesionalita

Zájemce o službu či uživatel služby nemusí při svém jednání uvádět své osobní údaje – platné pouze u příchozích uživatelů/zájemců o službu. Pracovníci intervenčního centra přistupují k uživatelům profesionálně, poskytují ucelené informace týkající se domácího násilí a nabídky řešení. Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb se pracovníci intervenčního centra průběžně vzdělávají. Pracovníci intervenčního centra přistupují k uživatelům profesionálně, poskytují ucelené informace týkající se domácího násilí a nabídky řešení. Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb se pracovníci intervenčního centra průběžně vzdělávají.

Tolerance, Dobrovolnost, Bezpečí

Pracovníci intervenčního centra přijímají uživatele bez předsudků pro jeho rasu, národnost, pohlaví, sociální úroveň, vyznání atd. Je zcela na rozhodnutí uživatele/zájemce o službu, zda přijme nabídku pomoci intervenčního centra. Uživatel má rovněž právo spolupráci s intervenčním centrem přerušit v kterékoliv fázi poskytované služby bez udání důvodu. V případě, že bude mít potřebu využít služby intervenčního centra opětovně, budou mu tyto služby opět ve stejné míře nabídnuty. Zásada bezpečí Pracovníci intervenčního centra vytvářejí podmínky a prostředí pro bezpečnou ventilaci uživatele. Atmosféra bezpečí je zajišťována lidským přístupem pracovníků.

Individuální a motivující přístup

Pracovníci intervenčního centra ke každému přistupují dle jedinečnosti každého člověka. Informace jsou poskytovány s přihlédnutím k emočnímu rozpoložení uživatele. Uživatel je pracovníky vhodnou formou motivován k tomu, aby se učil a naučil řešit svou situaci sám.

Nabídka služeb

Služba Intervenčního centra podle § 60 zákona o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Blíže jsou základní činnosti intervenčního centra specifikovány ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech upravuje § 25, kdy v Intervenčním centru v Havířově se poskytují v rozsahu těchto úkonů:

 • kontaktování ohrožené osoby v zákonné lhůtě 48 hodin poté, co se intervenční centrum o vykázání násilné osoby od Policie České republiky dozví (Úřední záznam o vykázání násilné osoby ze společných prostor)
 • telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody
 • zprostředkování odborného psychologického a odborného právního poradenství
 • poskytnutí sociálního a základního právního poradenství (související s oblastí domácího násilí) pro ohroženou osobu
 • zprostředkování dalších návazných služeb ohrožené osobě
 • bezpečnostní plánování
 • pomoc při vypracování písemných žádostí a podání

V rámci interdisciplinární spolupráce Intervenční centrum v Havířově:

 • spolupracuje s institucemi zainteresovanými do řešení problematiky domácího násilí, koordinuje jejich činnosti a spolupracuje při vzájemné informovanosti mezi jednotlivými intervenčními centry
 • vytváří a aktualizuje informační databáze o místech pomoci v daném  regionu
 • vzdělává spolupracující odborníky a propaguje služby Intervenčního centra
image

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Podporují nás

Logo