EUNIKA Karviná, poradna rané péče

EUNIKA Karviná, poradna rané péče

Adresa Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná – Fryštát. Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po, st.: 8:00 - 17:30 hodin, Út, čt.: 8:00 - 15:30 hodin, pá: 8:00 - 12:00 Terénní služba se poskytuje v domácím prostředí rodiny
Kapacita Maximální kapacita služby je 35 rodin. Pro město Frýdek-Místek 10 rodin, Karviná 8 rodin, Orlová 5 rodin. Ostatní města a obce 12 rodin.
Kontakt
Karolína Bobek Paździorová Vedoucí střediska 731 670 761 vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby rodina uměla rozpoznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat volnočasové a školské zařízení a postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
 

Kontakt na Poradce rané péčeporadce.rp2@slezskadiakonie.cz

Cíle služby

Cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace. Řešit problematiku školní a předškolní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek a kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život. Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat.
1. U dítěte je aktivně rozvíjena oblast vědomostí, komunikace, sebepojetí. 
2. U dítěte je aktivně rozvíjena oblast sebeobsluhy, motoriky.
3. Rodina má vyřešenu problematiku předškolní, školní výchovy, naplňuje potřeby v oblasti socializace dítěte, volnočasových aktivit. 
4. Rodina získala potřebné sociální dávky, kompenzační pomůcky, kontakty na odborníky a jiné osoby. 

Rozvojový cíl služby: Veřejnost je informována o problematice péče o děti se zdravotním postižením.
 

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. 
Jedná se o:

 • dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující),
 • dítě se  zaostávajícím nebo nerovnoměrným vývojem v  tělesné, psychické oblasti,
 • dítě na doporučení lékaře s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha).


Komu neposkytujeme službu 
Služby rané péče neposkytujeme rodinám s dítětem, které má pouze:

 • poruchu řeči a výslovnosti,
 • duševní onemocnění (neurotické, emoční, tikové poruchy a deprese, aj.),
 • chronické onemocnění (respirační, diabetes…),
 • kombinaci výše uvedených postižení.

Dále službu nemůžeme poskytnout, když:

 • je naplněná kapacita (zájemce vedeme v evidenci žadatelů a v případě zájmu mu doporučíme jinou službu),
 • zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme (doporučíme vhodnou službu),
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Poradna rané péče EUNIKA v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
   
image

Zásady

Důstojnost

Respektujeme individualitu rodiny. S každou rodinou jednáme vždy s respektem a vážností k jejím potřebám, kulturním, sociálním a výchovným zvyklostem

Individuální přístup

Pracovník přistupuje k rodinám individuálně. Flexibilita v přístupu vychází z potřeb rodiny, nepříznivosti sociální situace, zvyklostí rodiny aj.

Partnerství

při poskytování služeb rané péče a při individuálním plánování je rodina rovnocenným členem týmu.

Kontinuita péče

V případě ukončení péče je rodina seznámena s návaznými službami a je jí nabídnuto jejich zprostředkování.

Nabídka služeb

Základní činnosti
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
Zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny
a dítěte (rozhovor s rodiči, s dítětem – používání alternativní komunikace, pozorování dítěte) s postižením nebo znevýhodněním.
Specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám- poradenství v oblasti vývoje dítěte, kompenzačních pomůcek, sociální poradenství aj.
Podpora a posilování rodičovských kompetencí – rozšiřování vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.
Upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny.
Vzdělávání rodičů formou poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury.
Nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte (metody práce s dítětem, programy rozvoje komunikačních kompetencí).
Instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.
poskytnutí informací o možnostech trávení volného času,
Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů:
podpora při výběru vhodného předškolního a školního zařízení, 
zprostředkování kontaktu na odborníky (poskytnutí telefonních čísel, adres, informace o webových stránkách),

c) sociálně terapeutické činnosti
Psychosociální podpora formou naslouchání.
Podpora výměny zkušeností - zprostředkování setkání s ostatními rodiči (pozvánka na společné akce, informace o akcích pro rodiny s dětmi, společné výlety rodin…), pobytové kurzy.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů.
Doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.
 

Fakultativní (činnosti mimo povinnost ze zákona) činnosti Poradny rané péče EUNIKA
Zapůjčení speciálních pomůcek a hraček.
 

Územní působnost služby:

Baška, Brušperk, Bruzovice, Dětmarovice, Frenštát pod Radhoštěm, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Kozlovice, Morávka, Orlová, Petrovice, Petřvald (Karviná), Raškovice, Sedliště, Stonava, Žabeň, Řepiště, Vojkovice, Pražmo, Dobrá, Staříč, Krmelín, Soběšovice, Sviadnov, Dobratice, Žermanice, Palkovice, Trojanovice, Dolní Tošanovice, Lučina, Pazderna, Třanovice, Dolní Domaslavice, Fryčovice, Lhotka, Hukvaldy, Kaňovice, Nošovice, Krásná, Staré Město, Horní Tošanovice, Vyšní Lhoty
 

image

Fotogalerie

EUNIKA Karviná, poradna rané péče

Podporují nás

Logo
Logo Karviná
Logo Moje lékárna
Logo MPSV
Logo Orlová
Logo Petřvald
Logo Pražmo
Logo
Logo MSK
Logo
Logo Kovostroj
Logo Lesy ČR
Logo Liberty
Logo
Logo Alphega
Logo Nadace OKD
Logo VZP
Logo
Logo Warex
Logo Frenštát pod Radhoštěm
Obec Palkovice