Poradna rané péče DOREA

Poradna rané péče DOREA

Adresa Kamenná 11, 639 00 Brno Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po - Pá 8:00 – 18:00
Kapacita 95 rodin Službu rané péče poskytujeme na území Jihomoravského kraje – okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav, Hodonín
Kontakt
Mgr. Hana Wohlgemuthová vedoucí Poradny rané péče 734 643 234 vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji.

Provázení spočívá zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do běžného života.

 

Cíle služby

 • Podporovat rodiny při naplňování jejich přání a potřeb, pomoci jim zorientovat
  se a adaptovat na novou životní situaci.
 • Pomáhat pečujícím osobám v osvojení dovedností, které vhodným způsobem podporují vývoj dítěte.
 • Podporovat svépomocné aktivity a informovat veřejnost o rané péči, její potřebnosti
  a cílové skupině za účelem zvýšení vzájemného pochopení a respektu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu do sedmi let věku dítěte:

 • rodiny s dětmi s tělesným postižením
 • rodiny s dětmi s mentálním postižením
 • rodiny s dětmi s kombinovaným postižením (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a  smyslové postižení, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující)
 • rodiny s dětmi s ohroženým psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci).
image

Zásady

Individuální přístup

K rodině a dítěti přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.

Přizpůsobení

Službu pružně přizpůsobujeme aktuálním potřebám rodiny.

Respekt

Respektujeme rozhodnutí klienta pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti.

Týmová spolupráce

Poskytování služby stavíme na týmové spolupráci pracovníků poradny a dalších externích odborníků v dané oblasti.

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • posouzení schopností a dovedností dítěte, mapování potřeb rodiny
 • doporučení stimulačního programu dítěte včetně návrhu vhodných pomůcek, hraček
 • doporučení odborné literatury
 • seznámení s aktuální nabídkou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a způsobem jejich získávání
 • seznámení s činností nadací a dalších nestátních subjektů podporujících osoby se zdravotním postižením
 • upevňování a nácvik dovedností, které mohou pečujícím osobám pomoci při podpoře přiměřeného vývoje dítěte
 • poradenství k odborným metodám (bazální stimulace, VOKS, Makaton…)
 • vzdělávání rodičů (semináře a besedy o metodách podpory vývoje dítěte…)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání přirozených sítí (rodina, přátele…)
 • podpora při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů (zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště - MŠ, ZŠ, SPC, mateřská centra, webové stránky…)
 • zprostředkování kontaktů na další rodiny (na základě jejich souhlasu)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pořádání setkání s dalšími rodinami za účelem sdílení a výměny zkušeností
 • svépomocné rodičovské skupinky

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání   osobních záležitostí:

 • sociální poradenství (oblast kompenzačních pomůcek, příspěvků na péči, čerpání rodičovské dovolené…)
 • návrh možnosti zařazení dítěte do předškolního zařízení, aktivní účast při jeho vyhledávání (po zařazení spolupráce s dalšími odborníky při adaptaci)
 • doprovod při vyřizování žádostí a na jednání v záležitostech týkajících se dítěte (do zdravotnických, školských zařízení nebo na úřady)
 • pomoc při sestavování a podávání žádostí o finanční podporu ze strany nadací a jiných nestátních neziskových subjektů

Průběh služby

Služba rané péče je realizovaná především formou konzultací (osobních návštěv) v přirozeném prostředí rodiny, zpravidla 1x měsíčně. Její průběh se řídí aktuálními potřebami klienta (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu. Cíle, které chce klient prostřednictvím služby dosáhnout, se mění v závislosti na vývoji situace v rodině a měnících se potřebách členů dané rodiny.

Každá rodina má svého poradce rané péče – klíčového pracovníka. Poradce nejprve zjišťuje potřeby a přání rodičů, jsou-li v souladu s nabízenými službami, pomáhá jim v jejich naplňování. Přináší jim náměty a pomáhá získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde vykazuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu známky opoždění. Poskytuje poradenství k odborným metodám, doporučuje vhodné pomůcky a odkazuje na další odborné služby, které by mohla rodina využít. Rodiče se na něj mohou obracet se svými dotazy telefonicky nebo prostřednictvím emailu i v období mezi jednotlivými konzultacemi.

Poradna rané péče DOREA několikrát do roka pořádá společná setkání rodin, besedy a přednášky pro rodiče, pravidelné svépomocné rodičovské skupiny.

Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.

image

Fotogalerie

Podporují nás