DOREA Brno, Poradna rané péče

DOREA Brno, Poradna rané péče

Adresa Kamenná 11, 639 00 Brno Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po–Pá 8.00–18.00
Kapacita 130 rodin Službu rané péče poskytujeme na území Jihomoravského kraje – okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav, Hodonín
Kontakt
Mgr. Gabriela Zelenková vedoucí Poradny rané péče DOREA 734 643 234 vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji.

Provázení spočívá zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do běžného života.

 

Cíle služby

 • Podporovat rodiny při naplňování jejich přání a potřeb, pomoci jim zorientovat
  se a adaptovat na novou životní situaci.
 • Pomáhat pečujícím osobám v osvojení dovedností, které vhodným způsobem podporují vývoj dítěte.
 • Podporovat svépomocné aktivity a informovat veřejnost o rané péči, její potřebnosti
  a cílové skupině za účelem zvýšení vzájemného pochopení a respektu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu do sedmi let věku dítěte:

 • rodiny s dětmi s tělesným postižením
 • rodiny s dětmi s mentálním postižením
 • rodiny s dětmi s kombinovaným postižením (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a  smyslové postižení, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující)
 • rodiny s dětmi s ohroženým psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci).
image

Zásady

Individuální přístup

K rodině a dítěti přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.

Přizpůsobení

Službu pružně přizpůsobujeme aktuálním potřebám rodiny.

Respekt

Respektujeme rozhodnutí klienta pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti.

Týmová spolupráce

Poskytování služby stavíme na týmové spolupráci pracovníků poradny a dalších externích odborníků v dané oblasti.

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • posouzení schopností a dovedností dítěte, mapování potřeb rodiny
 • doporučení stimulačního programu dítěte včetně návrhu vhodných pomůcek, hraček
 • doporučení odborné literatury
 • seznámení s aktuální nabídkou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a způsobem jejich získávání
 • seznámení s činností nadací a dalších nestátních subjektů podporujících osoby se zdravotním postižením
 • upevňování a nácvik dovedností, které mohou pečujícím osobám pomoci při podpoře přiměřeného vývoje dítěte
 • poradenství k odborným metodám (bazální stimulace, VOKS, Makaton…)
 • vzdělávání rodičů (semináře a besedy o metodách podpory vývoje dítěte…)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání přirozených sítí (rodina, přátele…)
 • podpora při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů (zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště - MŠ, ZŠ, SPC, mateřská centra, webové stránky…)
 • zprostředkování kontaktů na další rodiny (na základě jejich souhlasu)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pořádání setkání s dalšími rodinami za účelem sdílení a výměny zkušeností
 • svépomocné rodičovské skupinky

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání   osobních záležitostí:

 • sociální poradenství (oblast kompenzačních pomůcek, příspěvků na péči, čerpání rodičovské dovolené…)
 • návrh možnosti zařazení dítěte do předškolního zařízení, aktivní účast při jeho vyhledávání (po zařazení spolupráce s dalšími odborníky při adaptaci)
 • doprovod při vyřizování žádostí a na jednání v záležitostech týkajících se dítěte (do zdravotnických, školských zařízení nebo na úřady)
 • pomoc při sestavování a podávání žádostí o finanční podporu ze strany nadací a jiných nestátních neziskových subjektů


Průběh služby

Služba rané péče je realizovaná především formou konzultací (osobních návštěv) v přirozeném prostředí rodiny, zpravidla 1x měsíčně. Její průběh se řídí aktuálními potřebami klienta (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu. Cíle, které chce klient prostřednictvím služby dosáhnout, se mění v závislosti na vývoji situace v rodině a měnících se potřebách členů dané rodiny.

Každá rodina má svého poradce rané péče – klíčového pracovníka. Poradce nejprve zjišťuje potřeby a přání rodičů, jsou-li v souladu s nabízenými službami, pomáhá jim v jejich naplňování. Přináší jim náměty a pomáhá získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde vykazuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu známky opoždění. Poskytuje poradenství k odborným metodám, doporučuje vhodné pomůcky a odkazuje na další odborné služby, které by mohla rodina využít. Rodiče se na něj mohou obracet se svými dotazy telefonicky nebo prostřednictvím emailu i v období mezi jednotlivými konzultacemi.

Poradna rané péče DOREA několikrát do roka pořádá společná setkání rodin, besedy a přednášky pro rodiče, pravidelné svépomocné rodičovské skupiny.

Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.

image

Fotogalerie

DOREA Brno, Poradna rané péče

Podporují nás

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Nadační fonf TESCO