DOREA Brno, Poradna rané péče

DOREA Brno, Poradna rané péče

Adresa Kamenná 1, 639 00 Brno Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po–Pá 8.00–18.00
Kapacita 130 rodin Službu rané péče poskytujeme na území Jihomoravského kraje – okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav, Hodonín
Kontakt
Mgr. Gabriela Zelenková vedoucí Poradny rané péče DOREA 734 643 234 vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče DOREA je provázet rodinu od narození do 7 let věku dítěte. Všem členům rodiny poskytujeme podporu při hledání cesty v náročné životní situaci. Spolu s rodiči podporujeme vývoj dítěte a posilujeme začleňování rodiny do sociálního prostředí. Ranou péči poskytujeme na území celého Jihomoravského kraje

 

Cíle služby

 • Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.
 • Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový výroj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby.
 • Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná možnosti podpory a využívá je dle svých zájmů a možností.

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi s opožděným psychomotorickým vývojem (např. v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci)
 • rodiny s dětmi s tělesným postižením
 • rodiny s dětmi s mentálním postižením
 • rodiny s dětmi se souběžným postižením více vadami (kombinace tělesných a mentálních postižení, kombinace mentálně/tělesných a smyslových postižení, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující)
image

Zásady

Individuální přístup

K rodině a dítěti přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a specifika.

Týmová spolupráce

Poskytování služby stavíme na týmové spolupráci pracovníků poradny a dalších externích odborníků v dané oblasti.

Ochrana os. údajů

Chráníme osobní údaje klienta.

Respekt

Respektujeme rozhodnutí klienta pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti.

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • posouzení schopností a dovedností dítěte, mapování potřeb rodiny
 • doporučení stimulačního programu dítěte včetně návrhu vhodných pomůcek, hraček
 • doporučení odborné literatury
 • seznámení s aktuální nabídkou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a způsobem jejich získávání
 • seznámení s činností nadací a dalších nestátních subjektů podporujících osoby se zdravotním postižením
 • upevňování a nácvik dovedností, které mohou pečujícím osobám pomoci při podpoře přiměřeného vývoje dítěte
 • poradenství k odborným metodám (bazální stimulace, VOKS, Makaton…)
 • vzdělávání rodičů (semináře a besedy o metodách podpory vývoje dítěte…)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání přirozených sítí (rodina, přátele…)
 • podpora při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů (zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště - MŠ, ZŠ, SPC, mateřská centra, webové stránky…)
 • zprostředkování kontaktů na další rodiny (na základě jejich souhlasu)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pořádání setkání s dalšími rodinami za účelem sdílení a výměny zkušeností
 • svépomocné rodičovské skupinky

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání   osobních záležitostí:

 • sociální poradenství (oblast kompenzačních pomůcek, příspěvků na péči, čerpání rodičovské dovolené…)
 • návrh možnosti zařazení dítěte do předškolního zařízení, aktivní účast při jeho vyhledávání (po zařazení spolupráce s dalšími odborníky při adaptaci)
 • doprovod při vyřizování žádostí a na jednání v záležitostech týkajících se dítěte (do zdravotnických, školských zařízení nebo na úřady)
 • pomoc při sestavování a podávání žádostí o finanční podporu ze strany nadací a jiných nestátních neziskových subjektů


Průběh služby

Služba rané péče je realizovaná především formou konzultací (osobních návštěv) v přirozeném prostředí rodiny, zpravidla 1x měsíčně. Její průběh se řídí aktuálními potřebami klienta (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu. Cíle, které chce klient prostřednictvím služby dosáhnout, se mění v závislosti na vývoji situace v rodině a měnících se potřebách členů dané rodiny.

Každá rodina má svého poradce rané péče – klíčového pracovníka. Poradce nejprve zjišťuje potřeby a přání rodičů, jsou-li v souladu s nabízenými službami, pomáhá jim v jejich naplňování. Přináší jim náměty a pomáhá získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde vykazuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu známky opoždění. Poskytuje poradenství k odborným metodám, doporučuje vhodné pomůcky a odkazuje na další odborné služby, které by mohla rodina využít. Rodiče se na něj mohou obracet se svými dotazy telefonicky nebo prostřednictvím emailu i v období mezi jednotlivými konzultacemi.

Poradna rané péče DOREA několikrát do roka pořádá společná setkání rodin, besedy a přednášky pro rodiče, pravidelné svépomocné rodičovské skupiny.

Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.

image

Fotogalerie

DOREA Brno, Poradna rané péče

Podporují nás

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj