DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny

DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny

Adresa Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba je poskytována ambulantně v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,00 hod.
Kapacita Kapacita služby je 25 uživatelů.
Kontakt
Mgr. Nikola Šimíková vedoucí střediska 736 757 533 n.simikova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Adéla Oprštěná sociální pracovnice 739 380 121 dilny.ddo@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny je podporovat osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením zejména v získání a upevnění pracovních a sociálních návyků a dovedností na základě jejich individuálních potřeb a tak i přispívat k jejich začlenění do společnosti a k smysluplnému a aktivnímu trávení času.

 

Video ze služeb střediska ke shlédnutí ZDE

Cíle služby

Získání, upevnění a rozvoj pracovních a sociálních návyků, schopností a dovedností, které uživateli dají možnost se uplatnit na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

Cílem služby je:

 • Uživatel, který získává pracovní návyky a dovednosti a dále je rozvíjí.
 • Uživatel, který již získané pracovní návyky a dovednosti upevňuje a snaží si je tak udržet.
 • Uživatel, který získává sociální návyky a dovednosti a dále je rozvíjí.
 • Uživatel, který již získané sociální návyky a dovednosti upevňuje a snaží si je tak udržet.
 • Uživatel, který tráví čas smysluplně a aktivně.
 • Uživatel, který rozvíjí své schopnosti a učí se dovednostem, které jsou pro běžného člověka rutinní.
 • Uživatel, který je co nejvíce samostatný ve svém rozhodování, je nezávislý a soběstačný, zná svá práva a navazuje kontakty s lidmi (přirozené sociální vazby).

Cílová skupina

Služba je poskytována lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 18 – 65 let, kteří ukončili povinnou školní docházku a neovládají takové dovednosti, které by jim umožnily uplatnit se v jejich samostatném životě a kteří nejsou v současné době vzhledem ke svému postižení umístitelní na otevřený ani chráněný trh práce, chtějí však trávit svůj čas smysluplně a aktivně, upevňovat a rozvíjet své schopnosti a zvyšovat svou soběstačnost.

Negativní vymezení cílové skupiny – komu nemůžeme služby sociálně terapeutických dílen poskytnout: ke stažení ZDE

image

Zásady

Lidskost

Lidskost, jakožto láska k člověku se ve službě promítá hlavně v projevech empatie, ať už se jedná o empatii zaměstnanců vůči uživatelům, jejich opatrovníkům nebo zákonným zástupcům, či k vlastním kolegům.

Bezpečí

Bezpečí, a pocit bezpečí je zásadní pro pozitivní vývoj uživatelů, jejich svobodné projevy a eliminaci možných negativních hodnocení a předsudků okolí.

Partnerství

Partnerství je rovnocenný vztah mezi pracovníkem a uživatelem (případně jeho rodinou), kdy dochází ke spolupráci na základě vzájemné komunikace a projevech svobodné vůle. Takovéhoto stavu lze dosáhnout jen díky individuálnímu přístupu.

Odbornost

Odbornost pracovníků se promítá v jejich vzdělávání, které povinně dle zákona absolvují, ale také výměnou zkušeností a vzájemnými diskuzemi řešení problémů.

Křesťanské hodnoty

V rámci poskytované služby se v souladu s principy organizace uplatňují křesťanské hodnoty. V praxi se projevují tak, že pracovníci kladou důraz zejména na jedinečnost a originalitu každého člověka, pomoc každému potřebnému (dle stanovených pravidel a možností), osobní přístup.

Nabídka služeb

 • Rozsah docházky je domluven v rámci sociálního šetření a dán jasně smlouvou (sjednaný časový rozsah poskytované sociální služby).
 • Služba sociálně terapeutické dílny je uživatelům poskytována bezplatně, vyjma úkonu poskytnutí stravy a fakultativní činnosti (doprava uživatele).
 • Rozsah jednotlivých úkonů, které služba poskytuje, jsou dány zákonem a pak konkrétně písemně (smlouvou) na základě předchozí domluvy žadatele (opatrovníka) a sociální pracovnice STD v rámci sociálního šetření na základě individuálních potřeb a přání uživatele a možností poskytovatele.
 • Poslání a cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím nácvikové dílny, arte dílny, košíkářské dílny, keramické dílny a dřevařsko-textilní dílny.
 • V rámci všech dílen se kromě pracovních návyků a dovedností podporuje i udržení, upevnění a získání návyků a dovedností sociálních (komunikace, řešení každodenních problémů, rozvoj dovednosti mezilidských vztahů aj.), které jsou potřeba ve snaze uživatele se osamostatnit, začlenit do běžného života a k uplatnění na trhu práce.

 

image

Fotogalerie

DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny

Podporují nás