CHANA Bruntál, azylový dům

CHANA Bruntál, azylový dům

Adresa Pěší 8, 792 01 Bruntál Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba zajištěna v týdnu od 7 do 19. hodin. O víkendu a ve státní svátky od 11 do 19 hodin. Konzultační hodiny sociální pracovnice jsou vyhrazeny v pondělí a středu od 8 do 14 hodin.
Kapacita 32 lůžek (pro dospělé i děti) K dispozici je 10 bytových jednotek.
Kontakt
Jitka Zapletalová koordinátor střediska 731 425 113 chana.vs@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

CHANA Bruntál Azylový dům pro rodiny s dětmi má poslání pomáhat rodinám nebo osamělým rodičům/samoživitelům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pokud jsou rozhodnuty svou nepříznivou situaci aktivně řešit, nabídnout jim dočasné ubytování, poskytnout sociální poradenství a podporu při opětovném začleňování do společnosti.

Naší snahou je návrat rodin a rodičů do běžného života, spojeného se stabilním bydlením, s péčí o domácnost, řádnou výchovou a péčí o děti.

Cíle služby

Cílem poskytované služby a naší podpory jsou uživatelé, kteří: 

 • mají pravidelný měsíční příjem - vyřízeny sociální dávky, důchod nebo zajištěnu mzdu. Činí kroky ke zvýšení příjmu formou získání nebo udržení si zaměstnání (tzn. spolupracují s Úřadem práce, vyhledávají nabídky práce, aktivně oslovují zaměstnavatele, zapojují se do projektů pomáhajících nezaměstnaným, plní veřejnou službu). 
 • zvládnou obstarat své běžné záležitosti a vést samostatný způsob života (řeší a zlepšují svůj zdravotní stav, je-li to možné, znají svá práva a povinnosti v různých oblastech života, zvyšují si kompetence spojené s hospodařením s financemi, péčí o domácnost, základní hygienou, přípravou stravy, péčí o děti - zvládáním výchovy, péčí o jejich zdraví a rozvoj, docházkou a přípravou do školy). 
 • jsou co nejvíce zapojeni do přirozeného společenství nebo se do něj navrací (zlepšují, udržují nebo obnovují vztahy s rodinou a přáteli, využívají i jiných dostupných služeb, nejsou závislé na službě). 
 • zodpovědně řeší své pohledávky a závazky (dluhy, ale i nárok na výživné). 
 • aktivně řeší svou bytovou situaci a odcházejí do jiného vhodného bydlení (zjišťují a vyhledávají možnosti bydlení, vytvářejí si finanční rezervy spojené s kaucí na byt nebo pořízení vybavení bytu). 

Cílová skupina

 • samoživitelé - matka, otec nebo osoba (ve věku od 18 do 70 let) s nezletilým dítětem/dětmi, které této osobě byly soudem svěřeny do péče. Jako matku je možné přijmout i těhotnou ženu (ve věku od 18 do 70 let) od 30. týdne těhotenství. Dítě je považováno za dítě od narození do věku 18 let (popř. do 26 let, je-li soustavně studujícím  denního studia).
 • rodina - tzn. manželé nebo druh a družka (ve věku od 18 do 70 let) s dítětem/dětmi. Jako rodinu je možné přijmout i těhotnou ženu od 30. týdne těhotenství a jejího manžela nebo druha.
 • v nouzi spojené se ztrátou bydlení, kterou chtějí, ale nejsou schopni řešit vlastními silami. Nouzí se rozumí, bez bytu, jiné možnosti ubytování nebo žijí v nevyhovujících podmínkách pro bydlení.

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby, u kterých nelze zjistit totožnost,
 • osoby, které nepředloží potvrzení od lékaře o tom, že mohou být ubytovány v azylovém domě,
 • osoby, které potřebují bezbariérový přístup (výjimkou je imobilní dítě, jehož rodič/pečující osoba je schopna péči o něj zajistit),
 • osoby, které nejsou schopny sebeobsluhy v oblasti přípravy stravy, nákupů, úklidů a hygieny (výjimkou je dítě, jehož rodič/pečující osoba je schopna péči o něj zajistit),
 • osoby, které mají těžkou sluchovou vadu, jsou nevidomé, popř. by vyžadovali specializovanou asistenci při komunikaci (výjimkou je dítě, jehož rodič/pečující osoba je schopna péči o něj zajistit),
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy či nemoci závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo druhé ohrožovalo,
 • osoby, kterým byla v posledních 6 měsících, udělena výpověď smlouvy o poskytování služby v našem azylovém domě službu poskytnout můžeme, ale nemusíme.
image

Zásady

Individuální přístup

vnímáme jedinečnost všech uživatelů (např. věk, zdravotní stav, schopnosti, přání a potřeby).

Respektující přístup

s uživateli jednáme zdvořile, zajímáme se o jeho pocity, myšlenky, názory a bereme na ně ohled. Při řešení nepříznivé sociální situace respektujeme rozhodnutí uživatelů (samozřejmě s tím, že jsou jim vysvětleny možné dopady jejich rozhodnutí).

Aktivizační přístup

vedeme uživatele k zodpovědnosti za svoji budoucnost a aktivnímu jednání - podporujeme je v řešení jejich nepříznivé sociální situace, tuto situaci neřešíme za ně. Povzbuzujeme a podporujeme uživatele, aby se zvládli přizpůsobit pravidlům, spolubydlícím a novým životním okolnostem i povinnostem.

Srozumitelná a všeobecně závazná pravidla

vytváříme jasná pravidla, podáváme je srozumitelnou formou, závazná pro uživatele i pracovníky.

Podpora hodnot Slezské diakonie

pomoc poskytujeme všem lidem, kteří ji v nepříznivé životní situaci potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání či postavení. Inspirací pro naši práci je osoba Ježíše Krista, který je vnímán jako zdroj víry a je vzorem pro život a kvalitní službu.

Nabídka služeb

UBYTOVÁNÍ

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu a péči o domácnost, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

POMOC A PODPORA PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (samostatné využití základně vybavených kuchyněk elektrospotřebiči).

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • při naplňování individuálních potřeb a cílů stanovených v individuálním plánu,
 • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • při uplatňování práv (např. při jednání s úřady, lékaři, uplatňování nároků a pohledávek),
 • při využívání jiných sociálních služeb, aktivit podporujících sociální začleňování osob, aktivizačních činností (vzdělávání, volnočasových aktivit).

V rámci možností služby poskytujeme také duchovní podporu, potravinovou výpomoc, šatní výpomoc, možnost využívat počítač a internet, zatelefonovat si (je-li to součástí cílů individuálního plánování).

image

CHANA Bruntál, azylový dům

Podporují nás