BETHEL Třinec, sociální rehabilitace

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace

Adresa Frýdecká 191, Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí - pátek: 8:30 – 11:30 pouze pracovní dny
Kapacita Okamžitá kapacita 8 osob nácvik individuálních aktivit (max. 3 klienti), nácvik skupinových aktivit (max. 5 klientů)
Kontakt
Mgr. Šárka Ociepková, DiS. Vedoucí střediska 737 206 445 bethel.tc@slezskadiakonie.cz
Bc. Richard Rajca Koordinátor střediska / soc. pracovník 734 769 702 sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz
Karel Motyčka, DiS. Sociální pracovník 731 519 976 sp.betheltc.sr@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Sociální služba sociální rehabilitace poskytuje osobám v krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení individuální podporu při nácviku dovedností a návyků potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním a pracovním životě.

 

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je klient, který je vybaven takovými dovednostmi a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností samostatný a soběstačný osobní a pracovní život.

 

Dílčí cíle:

 • klient, který dle svých možností zvládá péči o vlastní osobu
 • klient, který získal a rozvíjí dovednosti a schopnosti vedoucí ke smysluplnému využívání času nebo lepšímu začlenění na trhu práce
 • klient, který uplatnil získané poznatky k řešení své nepříznivé sociální situace

Cílová skupina

Klientem služby může být:

 • muž nebo žena starší 18 let, bez přístřeší, usilující o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti
 • muž nebo žena starší 18 let, s vlastním bydlením, využívající během posledního roku některou ze sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a usilující o zachování získaných návyků

 

Klientem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která nedodržuje pravidla služby, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob
image

Zásady

Individuální přístup

Zaměstnanci přistupují ke klientům jako k jedinečným osobnostem. S každým klientem se pracuje na základě individuálního plánu, který klient sestavuje spolu s klíčovým pracovníkem.

Důstojnost

Při poskytování služby je dbáno na zachování důstojnosti klienta i své vlastní. Zaměstnanci střediska se zavazují dodržovat „Etický kodex zaměstnanců střediska BETHEL Třinec“.

Svobodná volba

V rámci poskytování služby je respektována svobodná vůle klienta; snažíme se vytvářet podmínky, v nichž se klienti mohou rozhodovat s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.

Srozumitelnost

Je kladen důraz na pochopení poskytovaných informací (při podepisování smlouvy, v rámci individuálního plánování, při běžných provozních záležitostech apod.).

Ocenění

Každého klienta se v průběhu jednotlivých nácviků snažíme motivovat, podporovat a oceňovat, zejména formou pochvaly, věcného daru nebo předáním certifikátu o ukončeném nácviku.

Pomoc bližním

Služba je poskytována kolektivem zaměstnanců, kteří jsou motivováni vnitřním přesvědčením, že chtějí pomáhat bližním. Služba je dále poskytována na základě klíčových hodnot organizace Slezská diakonie, zejména: osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život a přístup ke klientovi jako k Božímu stvoření

Nabídka služeb

Základní aktivity služby:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • nácvik obsluhy a používání běžných elektrospotřebičů používaných v domácnosti
 • nácvik úklidových prací v domácnosti
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (sestavení strukturovaného životopisu, vyplňování formulářů, složenek apod.)
 • nácvik orientace v prostoru a dopravě
 • nácvik hospodaření s penězi

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení na úřady, k lékařům apod.
 • nácvik chování v různých společenských situacích (Etiketa)
 • nácvik komunikačních dovedností (telefonování, psaní sms apod.)

 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik pracovních úkonů v dílně
 • nácvik práce na PC (MS Word, MS Excel, internet, práce s informacemi, založení a práce s e-mailem)
 • nácvik vaření

 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • zprostředkování a předávání informací
 • pomoc při vyhledávání dalších služeb

 

Fakultativní činnosti služby:

doprava klientů

image

Fotogalerie

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Třinec