BETHEL Frýdek-Místek, terénní program

BETHEL Frýdek-Místek, terénní program

Adresa K Zahrádkám 1309, 738 01 Frýdek-Místek Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po, Út, Čt, Pá 7:00 - 15:00 St 12:00 - 20:00
Kapacita 3 uživatelé
Kontakt
Jan Savický vedoucí střediska 734 642 062 bethel.fm@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním terénního programu střediska BETHEL Frýdek-Místek je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší starší 18 let v jejich přirozeném prostředí na území katastru města Frýdku-Místku. Usilujeme o snižování zdravotních a sociálních rizik, která jsou způsobena životním stylem klientů a motivujeme je k aktivitě a samostatnosti při řešení nepříznivé sociální situace podle jejich individuálních potřeb.

Cíle služby

 • aktivně vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí
 • informovat a snižovat rizika spojená s dosavadním způsobem života klientů
 • klienty motivovat a podporovat k řešení sociální situace (klient uplatňuje svá práva, vyřizuje si doklady, sociální dávky, hledá práci, bydlení, využívá lékařskou péči, navazuje kontakty a vazby s rodinou)
 • opustit rizikový způsob života a využít návazné a další služby (NDC, noclehárna, azylový dům), jiné formy bydlení (ubytovna, nájemní byt) a jiné formy pomoci (sociální šatník ADRA, služby Českého červeného kříže)

Cílová skupina

Terénní program je určen osobám bez přístřeší od 18 let věku, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Jedná se zejména o:

 • osoby žijící na ulici (např. přístřešky, stany, podchody, mosty, les)
 • osoby žijící v nevyhovujícím bydlení (např. garáž, zahradní chatka, squat, maringotka, karavan)
 • osoby žijící na ubytovnách
image

Zásady

Nízkoprahovost

Jsme anonymní, bezplatní, časově a místně dostupní (docházíme za klienty do jejich přirozeného prostředí).

Respekt

Respektujeme jedinečnost každého klienta (každý klient je osobnost, přistupujeme k němu individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby). Respektujeme právo každého klienta na vlastní představu o životě.

Anonymita

Respektujeme anonymitu klienta a zachováváme mlčenlivost.

Hodnoty

Respektujeme důstojnost a lidská práva klienta (dle Etického kodexu Slezské diakonie, Listiny základních práv a svobod). Řídíme se hodnotami Slezské diakonie.

Nabídka služeb

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékařům, doprovod na úřad) 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. osobních dokladů, evidence na úřadu práce, vyřizování dávek hmotné nouze, pomoc s vyřizováním různých žádosti - invalidní nebo starobní důchod)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (např. vyhledávání a zprostředkování kontaktů s rodinnými příslušníky, předání kontaktů na návazné služby, zajištění schůzky s návaznou službou)
  • sociálně terapeutické činnosti, např. nácvik postupu při vyřizování osobních dokladů, jednání na úřadech při žádosti o sociální dávky, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících znovu začlenění osob do společenského života
  • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
image

BETHEL Frýdek-Místek, terénní program

Podporují nás