BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům

BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům

Adresa K Zahrádkám 1309, 738 01 Frýdek-Místek Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Nepřetržitě
Kapacita Celková kapacita 36 lůžek Azylový dům 32 lůžek, samostatné bydlení 4 lůžka

Poslání služby

Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podpory, případně pomoci k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb klientů. Vedeme je k zodpovědnosti, k respektování pravidel a motivujeme je k aktivitě tak, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu.

Cíle služby

Hlavním cílem je podpořit klienta, aby mohl vést samostatný život, nezávislý na službě azylového domu.

Dílčí cíle:

 • klient je schopen sám si vyřídit doklady (např. občanský průkaz, rodný list, průkazku pojištěnce) a sociální dávky (např. zaevidování na úřadu práce),
 • klient je schopen vyhledat nabídky práce a reagovat na ně (na úřadu práce, v inzertním tisku, na Internetu),
 • klient je schopen najít si bydlení a udržet si jej (hledá si jiné bydlení, šetří si peníze na bydlení),
 • klient je schopen hospodařit se svým příjmem, „vyjde“ s ním od jedné výplaty k druhé, a řešit své dluhy (pravidelně hradí splátky nebo má sestavený splátkový kalendář a dodržuje jej),
 • klient je schopen pečovat o své zdraví, v případě, že je závislý na návykových látkách, je schopen závislost řešit,
 • klient je schopen navázat kontakt se svou rodinou.

Cílová skupina

Azylový dům je určen mužům od 18 let věku, kteří jsou bez přístřeší nebo mají takové bydlení, které ohrožuje jejich život a zdraví, jsou mobilní a soběstační v základních životních úkonech.

image

Zásady

Respekt

Respektujeme důstojnost a lidská práva klienta – pracovníci při poskytování služby dbají na dodržování lidských práv.

Individuální přístup

Přistupujeme ke klientům individuálně - s klientem plánuje pracovník průběh služby.

Aktivizační přístup

Aktivizujeme klienta - prostřednictvím individuálního plánování, na komunitních setkáních, aby byli klienti schopni vést samostatný život, nezávislý na službě azylového domu.

Respektujeme jedinečnost klienta

Pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Respektujeme práva klienta

Respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě - zaměstnanci respektují právo každého člověka na vlastní představu o životě v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob. Řídíme se profesionální odpovědností (důvěra, mlčenlivost, diskrétnost, vstřícnost).

Nabídka služeb

Služba azylový dům nabízí klientům tyto základní činnosti:

Pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

Poskytnutí ubytování

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek (např. pomoc a podpora při vyřízení sociálních dávek, důchodů, hledání práce, bydlení, hospodaření s penězi, umožnění kontaktu s rodinou).

Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek - azylový dům pro muže

Komenského 159, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

J. Trnky 72, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

Československé armády 799, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

image

BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům

Podporují nás

Logo MSK