BETHEL Český Těšín, terénní program

BETHEL Český Těšín, terénní program

Adresa Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby ondělí a středa od 7.00 do 15.00 (mimo státní svátky)
Kapacita Kapacita terénního programu je 1 pracovník na 1 uživatele - jedná se o okamžitou kapacitu (1 pracovník = jeden kontakt).

Poslání služby

Posláním terénního programu střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín, je poskytnout přímo na ulicích města podporu a pomoc mužům i ženám bez domova při kontaktu se společností a při uplatňování práv a vyřizování osobních záležitostí.

Cíle služby

Cílem služby je vyhledat osoby bez domova a snížit rizika jejich nepříznivé životní situace prostřednictvím čerpání služby a to tak, aby službu opouštěl:

 • uživatel, kterému se prostřednictvím kontaktu s pracovníkem nabídly možnosti řešení jeho nepříznivé situace (zejména využitím základní činnosti služby zprostředkující kontakt se společenským prostředím)
 • uživatel, který dále s pracovníkem řešil svou nepříznivou situaci (zejména využitím základní činnosti služby zaměřené na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí)

Cílová skupina

Cílová skupina uživatelů služby představuje osoby bez domova, muže a ženy, starší 18 let:

 • které v okamžiku poskytování služby nejsou zjevně pod vlivem alkoholu či návykových látek a to v takové míře, že s nimi není možná komunikace,
 • které se neprojevují agresivně a neohrožují své okolí.

Okamžitá kapacita služby je jeden uživatel na jednoho pracovníka.

image

Zásady

Zájem o každého člověka

Máme zájem o každého člověka.

Pomoc, respekt a dobré vztahy

Pomáháme každému. Respektujeme druhé. Usilujeme o dobré vztahy.

Jasná pravidla a zodpovědná práce

Máme jasná pravidla. Pracujeme zodpovědně.

Neustále se zlepšujeme

Pracujeme jako tým

Nabídka služeb

Terénní program střediska BETHEL Český Těšín poskytuje základní činnosti v tomto rozsahu:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

 • úkon má povahu kontaktní roviny práce s uživatelem
 • úkon spočívá v kontaktu pracovníka s uživatelem služby, prohlubování vztahu, zprostředkování základních informací, rozhovorech o běžných věcech odehrávajících se ve společenském prostředí (o dění ve městě, státě) – uživatel tak získává povědomí o společenském uspořádání a dění
 • rovněž pod tento úkon spadají hovory o vztahových a osobních věcech uživatele; prostřednictvím takto směrovaných hovorů uživatel získává lepší orientaci ve vztazích

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • úkony mají povahu intervenční roviny práce s uživatelem

Pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí.

 • např. vyřizování osobních a dalších dokladů, listin, pomoc při řešení pohledávek a závazků,  pomoc při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, evidence na Úřadu práce, poskytnutí základního sociálního poradenství, pomoc s vyřizováním důchodů, zprostředkování kontaktu se sociálním odborem města aj.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 • vyhledání a zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky, podpůrné rozhovory o rodinných vztazích, zprostředkování kontaktu s duchovními společenstvími aj.
 • pomoc a podpora při zajištění návazných sociálních služeb (zprostředkování hygieny, ošacení, potravinová pomoc), hledání ubytování, podpora a pomoc při hledání zaměstnání aj.

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob.

 • pomoc při vyplňování tiskopisů, sepisování životopisů, žádostí a nácvik těchto činností, nácvik praktických situací, motivační rozhovory, duchovní rozhovory aj.
 • hovory zaměřené na udržení základních dovedností a návyků (hygiena aj.), udržení denního rytmu, orientace v čase aj.

Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

 • hovory na témata závislostí a boje s nimi, informace o službách pro osoby se závislostmi, příprava osoby na vstup do služeb pro osoby se závislostí, hovory o zdravotních rizicích spojených s pobytem na ulici, hovory a řešení zdravotního stavu, zprostředkování či poskytnutí materiální pomoci (deky, vitamíny, potraviny) – dle možností, mimořádně aj.
image

BETHEL Český Těšín, terénní program

Podporují nás

logo Český Těšín