BENJAMÍN Krnov, denní stacionář

BENJAMÍN Krnov, denní stacionář

Adresa SPC 54, 794 01 Krnov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby V pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin. pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hod.
Kapacita 18 klientů denně
Kontakt
Veronika Židková vedoucí střediska 733 142 402 v.zidkova@slezskadiakonie.cz
Střediskový kontakt všeobecný kontakt 733 142 447 benjamin@slezskadiakonie.cz
Hana Gebauerová sociální pracovník 604228199 h.gebauerova@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Denní stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne za pomocí vzdělávacích, pracovně terapeutických, rehabilitačních a volnočasových činností. V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby a přání klienta.

V průběhu poskytování služby je kladen důraz na individuální potřeby, zájmy a možnosti klientů denního stacionáře. Pracovníci mapují míru závislosti klienta na druhých osobách a hledají oblasti, ve kterých je možné podpořit klientův rozvoj. Program v zařízení vychází ze zjištěných potřeb klientů a jejich zájmů.

Cíle služby

Klient, který dokáže sdělit své potřeby a to i alternativními způsoby komunikace.

Klient, který tráví čas podobně jako jeho vrstevníci – netráví čas v jednom prostředí (domov, pobytové zařízení) a to v rozsahu, který odpovídá jeho potřebám.

Klient, který se cítí v lepší psychické a fyzické pohodě a má zachované své dovednosti a schopnosti.

Zapojit veřejnost do dění v denním stacionáři, aby poznali, případně porozuměli životu lidí s těžkým postižením.

Cílová skupina

Lidé od 15 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc v oblastech hygieny, stravy, mobility, sebeobslužnosti, dorozumívání.

Poskytujeme všechny základní činnosti dle nabídky denních stacionářů § 46 zákona 108/2006 o sociálních službách: pomoc při zvládání běžných úkonů, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování osobních práv, základní sociální poradenství.

image

Zásady

Individuální přístup

Vycházíme z individuálních přání, potřeb a cílů klientů, plánujeme je a naplňujeme. Umíme spolupracovat s dobrovolníky.

Přístup podpory

Podporujeme klienty ve všech potřebných oblastech a také mapujeme oblasti možného rozvoje, ale tak, aby se klienti cítili jistě a bezpečně.

Rovnocenný přístup

Přistupujeme ke klientům dle jejich fyzického věku. Při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu, názory a pocity klientů.

Odborný přístup

- poskytujeme službu tak, aby se klienti mohli sami rozhodovat - sdělované informace podáváme klientům tak, aby jim porozuměli - v nepohodě klienta umíme službu zajistit tak, aby se ostatní cítili dobře a bezpečně - umíme vnímat potřeby a projevy klientů, i když nám to nedokážou sdělit

Nabídka služeb

Aktivity pro klienty jsou rozděleny na činnosti vzdělávací, pracovní, individuální a prožitkové:

Vzdělávací aktivity jsou veškeré činnosti potřebné do života – základy trivia, samostatnosti, motorické činnosti, trénování paměti, péče o své tělo a svůj zevnějšek, samostatnost v oblékání, hygieně, znalost práv a povinností. Jedná se o aktivity s cílenou výukou (udržování získaných vědomostí a dovedností, cílené užívání v praktických záležitostech běžného života), kdy využíváme běžně dostupných služeb (obchody, sportovní akce, restaurace, výstavy, atd.).

Pracovní a aktivity – práce v keramické a textilní dílně, práce na zahradě, s výtvarným materiálem. Zaměřujeme se na rozvoj motoriky, uvolňování zvýšeného napětí svalů, na koordinaci klienta, jeho rozvoj estetického vnímání a prožívání.

Prožitkové terapie jsou vnímány jako odpočinkové a relaxační, jedná se o použití technik u klienta pomocí bazální stimulace, pobytu na vodním lůžku, míčkování, polohování, canisterapie, apod.

Individuální činnosti zahrnují všechny aktivity, které vykonává pracovník s klientem jednotlivě. Patří sem individuální komunikace, která je určena klientům s narušenou komunikační schopností, výuka nových dovedností, motorická aktivizace, posilování a protahování, seznamování klientů s pomůckami (využíváme podpůrných technologií - dotykové monitory na PC, IPAD, interaktivní tabule), individuální schůzky realizované v souvislosti s plánováním služby klienta, zjišťováním spokojenosti, apod.

 

Další poskytované činnosti
PROJEKT ELIZE

Jedná se o činnosti masérské, rekondiční a regenerační služby, které jsou poskytované na základě živnostenského oprávnění. Pracovníci projektu ELIZE se specializují na práci s lidmi s tělesným v kombinaci s mentálním postižením.

Nabízené služby v projektu ELIZE jsou: cvičení na velkých a malých míčích; balanční cvičení, protahovací cvičení, cvičení na udržení svalové rovnováhy; prvky tělesné výchovy; relaxačních a dechových cvičení; aktivizace na stroji rotoped a MOTOmed;bazální stimulace, míčkování; masáže (sportovní, rekondiční); relaxační pobyt ve vodě (perličková koupel)

Služby v projektu ELIZE jsou poskytovány především ambulantně žákům Mateřské a základní školy Slezské diakonie, ale také ambulantně veřejnosti. Klienti na tuto službu finančně přispívají.

Za Eliášova života měli pramen se závadnou vodou obyvatelé Jericha: Mužové města řekli Elizeovi: „Hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností.“ I řekl: „Podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl.“ Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl: „Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost.“ A voda je zdravá až podnes podle Elizeova slova, které promluvil (2 Král 2,19-22).

image

Fotogalerie

BENJAMÍN Krnov, denní stacionář

Podporují nás

Nadace Olgy Havlové
Moravskoslezský kraj
město Krnov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
obec Brantice
obec Heřmanovice
Nadace Duha
Konto Bariéry
město Horní Benešov
Město Albrechtice
Ministerstvo zdravotnictví ČR
obec Slezské Rudoltice