Důstojně navzdory věku a nemocem

Díky grantu, kterým Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil Slezskou diakonii, konkrétně středisko TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov, je služba schopna

  • zakoupit kompenzační pomůcky (KP) k bezplatnému zapůjčení uživatelům služeb osobní asistence (OA) pro překonání jejich tíživé sociální situace vzniklé náhlou těžkou diagnózou a návratem z nemocnice do jejich nepřipravené domácnosti. Zápůjčka potrvá po nezbytně nutnou dobu, tj. čas, kdy senior/jeho rodina vyřizuje příspěvek na péči, na nárokové kompenzační pomůcky a přizpůsobuje bydlení;
  • zvýšit kompetence osobních asistentů účastí na kurzech a školeních.

Cílovou skupinou projektu jsou senioři střediska. K 23. 6. 2015 služba pracuje celkem s 35 uživateli v seniorském věku. Vzhledem k terénnímu typu služby, nepředvídaným příchodům a odchodům uživatelů do/ze služby, se bude počet uspokojených osob bezúplatnou zápůjčkou KP na přechodnou dobu neustále měnit, také z důvodu případné zápůjčky několika pomůcek najednou. Vzdělávacích aktivit se účastní 18 pracovnic střediska TABITA.
 

Jaký smysl má projekt a jaké výsledky má přinést?

Když se senior vrací po těžké diagnóze (mrtvička, infarkt, amputace, embolie) do domácnosti, často není napojen na dávky státní sociální pomoci. Proces vyřízení dávek trvá minimálně 3 měsíce. Senior je odkázán na placenou pomoc terénní sociální služby a zápůjčku i několika KP. Stává se, že se jeho náklady díky omezené soběstačnosti vyšplhají na úroveň pobytové služby, na kterou z důvodu naplněné kapacity zařízení ani nedosáhne. Bezplatnou zápůjčkou KP seniorovi snížíme jeho nečekaně vysoký rozpočet, rozšíříme rozsah pomoci, případně překonáme přechodnou nedostupnost KP (vzdálenost půjčovny, není skladem), aby i tuto nelehkou etapu života zvládl důstojně. Pro zajištění vysoké kvality služeb je nezbytné neustále vzdělávat asistentky ve znalostech a dovednostech v péči o seniory s ohledem na velmi časté diagnózy současnosti (Alzheimerova demence, Parkinson, psychiatrické diagnózy). Získanými kompetencemi asistentky zároveň podpoří rodinné pečující.

 

Tento projekt byl finančně podpořen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové v rámci program Senior.

Název projektu: Důstojně navzdory věku a nemocem

Donátor: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Středisko: TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov, osobní asistence, odlehčovací služby

Výše příspěvku donátora: 60 000 Kč