Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění

Aktivity projektu

Cílem projektu je podpora lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí při nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra.

Název projektu: Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění

Termín realizace: 12/2019-5/2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

„Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ je název projektu Slezské diakonie, který byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu, prostřednictvím výzvy Operačního programu Zaměstnanost.
Cílovou skupinou projektu jsou lidé se zdravotním postižením zejména chronickým a závažným duševním onemocněním, lidé s poruchou autistického spektra včetně jejich rodinných příslušníků (pečovatelů) a pracovníci služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.
Projekt je zaměřen na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí. Cílem je podpora nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, interakci s okolím bez problémových projevů chování, začlenění do běžného života, na pracovní trh a do školského systému. 
Důležitou součástí projektu je profesionalizace sociální práce s cílem zvýšit kompetence a odbornost pracovníků, zaměřená na činnost multidisciplinárních týmů v oblasti duševního zdraví a pracovníků v oblasti služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. A dále podpora osvěty veřejnosti s cílem překonávat předsudky a nacházet společnou komunikaci prostřednictvím organizování odborných vzdělávacích akcí. 
Během realizace projektu proběhnou tyto aktivity:

 • rozvinutí činnosti terénního multidisciplinárního týmu poskytující podporu lidem s duševním onemocněním a zvýšení jeho odbornosti prostřednictvím výcviků – Otevřený dialog a model CARE (přístup v psychosociální rehabilitaci)
 • zvýšení odbornosti prostřednictvím specializovaného výcviku O. T. A. (interakční terapeutická metoda) vedoucí k podpoření sociálního začlenění lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin
 • metodická podpora pracovních týmů zaměřená na kvalitu poskytovaných služeb, rozvoj inovativních přístupů, rozvoj v oblasti reformy psychiatrické péče a alternativní komunikace. Součástí této aktivity je vytvoření a šíření příručky procesů v oblasti  multidisciplinárních týmů, uplatnění metodiky EFQM pro proces sebehodnocení a akční zlepšovací plány
 • osvěta veřejnosti prostřednictvím organizace vzdělávacích aktivit (konference, besedy, workshopy) za účasti laické i odborné veřejnosti

V důsledku realizace projektu jsou očekávány změny ve zvýšení počtu lidí s duševním onemocněním, kteří budou moci žít ve svém přirozeném prostředí s podporou multidisciplinárních týmu, nalezení většího počtu vhodných pracovních míst a jejich udržení. Rozvine se spolupráce sociálního a zdravotního sektoru, a to zejména na Třinecku a Jablunkovsku v návaznosti na spolupráci s CNS Centrem Třinec, které poskytuje akutní a ambulantní psychiatrickou péči. Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra budou mít více možností využít specializované terapeutické podpory pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností svých dětí, zvýší se jejich sociální začlenění a pracovní týmy zapojených služeb získají odborné znalosti a dovednosti pro efektivnější podporu. Odborná i laická veřejnost rozšíří svou informovanost a povědomí o problematice duševního onemocnění a poruchách autistického spektra a budou mít prostor ke sdílení příkladů dobré praxe.  

Realizace projektu proběhne v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na region Třinecko a Jablunkovsko. 
Kontaktní osoba: Jana Jarošová, tel.: +420 737 547 595; e-mail: projekt.spolecne@slezskadiakonie.cz

Projektový leták ke stažení 

A3 plakát ke stažení 

Leták multidisciplinárního terénního týmu ke stažení 

Příručka procesů v multidisciplinárním týmu ke stažení

 

Druhá etapa projektu „Společně v jedinečnosti“ - červen 2020 - listopad 2020 
 
Druhá etapa projektu se významně zaměřovala na profesní rozvoj pracovníků, kteří se věnují jak lidem s duševním onemocněním, tak lidem s poruchou autistického spektra. Ve službě RÚT Třinec, sociální rehabilitace, kde nyní působí multidisciplinární tým, pracovníci započali dva specializované dlouhodobé výcviky. Prvním z nich je padesáti hodinový výcvik v modelu CARe, který se zaměřuje na komplexní psychosociální rehabilitaci, zplnomocňování a podporu silných stránek osobnosti. Druhým započatým výcvikem je Otevřený dialog, který zahrnuje psychoterapeutickou práci s člověkem procházejícím akutní psychosociální krizí a jeho blízkým okolím (rodina, přátelé, spolupracující služby).   Metoda se zaměřuje na proces zotavování lidí s duševním onemocněním. Také pracovníci sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín pokračovali ve specializovaném vzdělávání v metodě O. T. A. – terapie autismu, která má základ v pozitivních interakcích využívající pozitivního zpevňování a motivaci dětí s poruchou autistického spektra. Máme radost, že realizace výcviků se zdařila i přes počáteční nesnáze spojené s nepříznivou epidemiologickou situací. 
Pokroku bylo dosaženo i v dalších klíčových aktivitách. V rámci osvětových aktivit pro veřejnost byly v prostorách Knihovny Třinec realizovány dvě besedy pro širokou veřejnost. Tématem setkání bylo sdílení dobré praxe multidisciplinárního týmu a diskuse týkající se duševního zdraví. 

Třetí etapa projektu „Společně v jedinečnosti“ - prosinec 2020 - květen 2021

Je za námi třetí etapa a za toto období se v projektu děly další významné aktivity, které se zaměřovaly především na rozšiřování povědomí o duševním zdraví a vzdělávání. 
Pracovníci multidisciplinárního týmu úspěšně ukončili výcvik v modelu CARe (komplexním přístupu v psychosociální rehabilitaci) a pokročili také ve výcviku Otevřený dialog. Oba přístupy se zaměřuji na hledání zdrojů (vnitřních i vnějších), na zplnomocňování člověka a nalezení důvěry v sebe sama. Také pracovníci sociálně aktivizačních služeb postoupili ve výcviku O. T. A. - terapie autismu a nyní prakticky využívají své poznatky a pracují s dětmi s poruchou autistického spektra pod supervizním vedením lektorky výcviku.  
Dále se pracovníci multidisciplinárních týmů, kteří se věnují podpoře lidí s duševním onemocněním, několikrát setkali s externím expertem na reformu psychiatrické péče a externím konzultantem v oblasti kvality a získali tak nové a trendové informace, které nyní můžou ve své práci využívat. 
Aktivity projektu se zaměřily i na osvětovou činnost určenou laické i odborné veřejnosti a v online podobě proběhla beseda s Mgr. Martinem Okáčem, který působí v Iniciativě NA ROVINU jako regionální specialista destigmatizace. Během besedy s účastníky ochotně a otevřeně sdílel i své osobní životní zkušenosti. A taktéž v online podobě proběhla konference s názvem „Společnou cestou k duševnímu zdraví“, jejíž hlavním tématem byl multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním.   
V dalším období projektu plánujeme úspěšně ukončit všechny dlouhodobé výcviky a pokračovat v osvětových aktivitách, které mají celospolečenský význam a podporují začlenění lidí s duševním onemocněním a lidí s poruchou autistického spektra do života. 

Čtvrtá etapa projektu „Společně v jedinečnosti“ - červen 2021 - listopad 2021

I čtvrté monitorovacím období bylo ve znamení realizace mnoha zajímavých aktivit. Pozornost byla věnována především vzdělávání pracovníků Slezské diakonie.
Pracovníci sociálně aktivizačních služeb úspěšně dokončili dlouhodobý výcvik v metodě O. T. A. (terapie autismu) a nyní své poznatky využívají při podpoře dětí s poruchou autistického spektra. O své postřehy se podělily účastnice výcviku paní Dagmar Raczkowska a Tereza Chovancová, které pracují ve středisku SALOME Bohumín: „Rodině dítěte s postižením předáváme naše zkušenosti a poznatky, které mohou aplikovat do práce s dítětem v domácím prostředí. S rodinou se zaměřujeme na nácvik zvládání běžných situací, pomáháme jí v komunikaci s dítětem. Všechny doporoučené postupy se snažíme rodině a dítěti přiblížit pomocí přirozeného učení jako tzv. "učení se hrou", přičemž se zaměřujeme na pozitivní vnímání dítěte.“.

 • Úspěšně dokončili výcvik také pracovníci multidisciplinárního týmu ve středisku RÚT Třinec, sociální rehabilitace a stali se tak certifikovanými facilitátory této metody. Nyní jsou připraveni podněcovat, spolupodílet se a vést síťová setkání kolem lidí s duševním onemocněním.
 • Zkušenosti z výcviku mají přesah i do osobních životů účastníků, což potvrzují slova koordinátorky multidisciplinárního týmu paní Kláry Stuchlíkové: „Jedním z nejdůležitějších poznatků pro mě je využívat jednoduché možnosti naslouchání, ať už v profesním, či osobním životě. Mezi nasloucháním a posloucháním je podstatný rozdíl. Pokud tyto dvě činnosti neoddělíme, nebudeme schopni se naplno vcítit do situace člověka a opravdu vnímat, co nám chce říct a právě prožívá.“.
 • Mezi další vzdělávací aktivity projektu patřila letní online konference k multidisciplinárnímu přístupu a osvětové aktivity pro veřejnost, které měly za úkol rozšířit a zlidštit povědomí o duševním zdraví/nemoci.
 • Také pokračovala přímá podpora lidí s duševním onemocněním a poruchou autistického spektra v různých oblastech s cílem žít spokojený a kvalitní život.

Pátá etapa projektu „Společně v jedinečnosti“ - prosinec 2021 - květen 2022

Projekt prošel svojí poslední etapou, podařilo se zrealizovat všechny zamyšlené osvětové aktivity pro veřejnost a dále podporovat lidi s duševním onemocněním formou multidisciplinárního přístupu. 
V pátém období se podařilo zrealizovat všechny zamýšlené aktivity. Projekt tedy úspěšně došel do své poslední fáze a přesto, že končí, bude mít přesah i do budoucna. Jaký? Lidé s duševním onemocněním můžou žít podle svých představ      a využívat nově nabytých zkušeností i dovedností, pracovníci sociálních služeb můžou využívat nové/inovativní způsoby práce a veřejnost se možná bude více orientovat a méně obávat témat týkajících se duševního onemocnění/zdraví. 
Za poslední etapu projektu se podařilo: 

 • Ukončit výcvik Terapie autismu u všech čtyř pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením.  nyní může své znalosti aplikovat ve své praxi s dětmi s poruchou autistického spektra.
 •  I nadále poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním prostřednictvím terénního multidisciplinárního tým na Třinecku a Jablunkovsku. Svou žitou praxi MDT zachytil do metodiky multidisciplinárního týmu „Příručku procesů v multidisciplinárním týmu“, kterou je možné volně stahovat viz. výše.
 • Využít hodnotícího modelu EFQM ve službách LYDIE Český Těšín, SALOME Bohumín a RÚT Třinec, ze kterého vznikly další podněty pro kvalitu poskytování těchto služeb.
 • Zrealizovat konferenci NEJSI V TOM SÁM věnovanou tématu duševního zdraví a mnoho dalších besed a workshopů pro širokou veřejnost s cílem přiblížit a zlidštit toto téma. 

Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“.