Rekonstrukce denního stacionáře EDEN

Rekonstrukce denního stacionáře EDEN

Projekt vyřeší problémy spojené se zajištěním kvality a dostupnosti poskytované sociální služby denní stacionář EDEN.

Datum realizace: 25.5.2018 – 31.5.2021

Slezská diakonie realizuje projekt s názvem Rekonstrukce objektu denního stacionáře EDEN v Českém Těšíně.

Projekt vyřeší problémy spojené se zajištěním kvality a dostupnosti poskytované sociální služby denní stacionář EDEN. Slezská diakonie v současné době poskytuje služby denního stacionáře na dvou místech ve městě Český Těšín, a to na ul. Frýdecká 34 a na ul. Třanovského 10. Dvě pobočky ve městě vznikly v důsledku transformace denních stacionářů. Cílem je zrekonstruovat a odstranit architektonické bariéry objektu denního stacionáře na ul. Frýdecká 34, do kterého pak přejdou uživatelé (zejména imobilní osoby) z denního stacionáře na ul. Třanovského 10, čímž dojde ke sloučení dotčené sociální služby na 1 místo.

Změna projektu bude ve zkvalitnění a zlepšení dostupnosti sociální služby denní stacionář registrované dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a poskytované Slezskou diakonií:

  • stávající objekt na ulici Frýdecká 34 projde rekonstrukcí a bude splňovat současné požadavky na fungování denního stacionáře pro danou cílovou skupinu
  • bude zajištěna bezbariérová dostupnost denního stacionáře na ulici Frýdecká 34 - nový výtah, z úrovně terénu do 1. NP nájezdová rampa a bezbariérové vnitřní prostory, bezbariérové sociální zařízení
  • bude pořízeno nové vybavení pro kvalitní fungování zázemí sociální služby včetně potřebného vybavení pro novou plánovanou metodu snoezelen
  • v 1. PP vzniknou prostory pro zájmové dílny pro klienty (keramická, textilní a pro práci se dřevem), prostory pro rehabilitaci, dále zde vznikne sociální zařízení pro klienty, zázemí se sociálním zařízením pro zaměstnance a technické místnosti
  • v rekonstruovaném objektu střediska EDEN na ulici Frýdecká 34 bude navýšen počet uživatelů sociální služby z 24 na 28 osob
  • bude vybudováno 5 parkovacích míst u objektu, z toho 1 bude pro osoby ZTP
  • bude zajištěn větší komfort a pohoda pobytu cílových skupin v prostorách rekonstruovaného objektu střediska EDEN
  • bude možné využívat všechny aktivity denního stacionáře - různorodost a nárůst nabídky služeb
  • výsledkem bude celkově uživatelsky příjemné a bezpečné prostředí, které bude přínosem pro sociální začleňování a interakci mezi uživateli

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Na realizaci projektu poskytl dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 800.000,- Kč, určenou pro nákup osobního výtahu vč. vybavení a příslušenství.

reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009817