Projekty KSS 4/2023

Vozidlo zakoupené z projektu

Díky programu Moravskoslezského kraje na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 se nám podařilo nakoupit nová vozidla do služeb.

Veškeré tyto projekty byly realizovány díky poskytnuté dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023, kód dotačního titulu: KSS 4/23 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla.

 

 

Název projektu: Autem do rodin na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku

Poskytnutá dotace: 300 000 Kč

Částka spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 140 000 Kč

Cílem tohoto projektu je pořídit osobní automobil, který umožní zajistit efektivněji poskytovanou službu v okresech Bruntál, Opava a Nový Jičín, a také umožní zajistit službu rané péče navýšenému počtu rodin. 

Tento projekt zefektivní poskytování služby PORADNA RANÉ PÉČE MATANA, jejímž posláním je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny členy rodiny a společně hledat cesty k rozvoji dítěte a začlenění do běžného života.  Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny. Pracovníci dojíždějí do domácností rodin, do přirozeného prostředí dítěte a jeho rodiny, kde se dítě cítí bezpečně a jeho projevy nejsou zkreslené. Navržené postupy a doporučení vycházejí z možností rodiny, jejího zázemí a prostředí, ve kterém rodina žije. 

Pořízení nového osobního automobilu sloužícího pro potřeby poskytované služby a klienty bylo realizováno díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Dále z darů návštěvníků Adventních koncertů konaných v Evangelickém kostele ve městě Krnově, z výtěžku Benefičního koncertu v koncertní síni sv. Ducha v Krnově a z veřejné sbírky, která probíhala v průběhu měsíce prosince.

 

Název projektu: Automobil pro službu Podpora samostaného bydlení NOE Ostrava

Poskytnutá dotace: 299 600 Kč

Z důvodu větší efektivity využití času terénních pracovníků střediska NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení, jsme využili dotačního titulu MSK - KSS4 na pořízení osobního automobilu pro tuto službu Po zvážení vícero možností jsme se ve výběrovém řízení rozhodli pořídit zcela nový automobil značky Hyundai I30, který ostatním nabídkám konkuroval nejen nejnižší cenou. 
Pořizovací cena automobilu činila: 373 991,- Kč. Pro dofinancování nákupu nového vozu jsme využili dotační titul "Loterie", kterou nabízel Magistrát města Ostravy a od nějž se podařilo získat 75 tis. Kč na dofinancování. Nový vůz tak bylo možné pořídit zcela z dotačních prostředků. 
Předání nového vozu ze strany společnosti AUTOLAROS SPEED s.r.o. proběhlo v Ostravě dne 27.9.2023.  Z důvodu požadavků stanovených smlouvou s Moravskoslezským krajem i Magistrátem města Ostravy byl vůz označen polepy informujícími o zakoupení vozidla z prostředků MSK i MMO.
Tímto chceme poděkovat Moravskoslezskému kraji i Magistrátu města Ostravy za podporu Slezské diakonie v nákupu nového vozu pro středisko NOE Ostrava, s jehož pomocí bude služba poskytovaná střediskem vykonávaná efektivněji.

 

Název projektu: Vozidlem - aktivně a dostupně

Poskytnutá dotace: 295 600 Kč

Částka spolufinancování ze strany Slezské diakonie: 73 991 Kč

Hlavním cílem projektu je pořízení nového vozidla pro pobytovou sociální služby domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka. Pobytová služba domova pro seniory SAREPTA sídlí v podhorské obci Komorní Lhotka a cílem služby je zajištění základních životních potřeb seniora, poskytnutí důstojného a bezpečného prostředí a zároveň podpoření člověka v jeho co nejvýše možné soběstačnosti. Projekt přispěje k rozšíření a zkvalitnění nabídky sociální služby prostřednictvím provozu nového a bezpečného vozidla. Cílovým skupinám projektu přinese projekt zvýšený komfort, rozšíření možnosti pohybu mimo prostory zařízení a dostupnost do vzdálenějších a odlehlejších míst. Osobní automobil bude využíván k přepravě seniorů dle potřebnosti (lékař, úřad, rodina) a tím k podpoře aktivního stáří a napomáhání k zamezení vyčlenění seniora ze společenského života a dění, např. k zpestření volnočasových aktivit a aktivizačních činností.

Fotogalerie