MEZI REZORTY

Délka čtení: 21 min., 3 sec.
MEZI REZORTY

Slezská diakonie připravuje ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu konferenci zaměřenou na problematiku multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich rodin v Jihomoravském kraji.

aneb podpora rodin dětí s postižením v Jihomoravském kraji

Slezská diakonie ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu připravuje konferenci,
která se zaměří na téma: Multidisciplinární spolupráce prostřednictvím podpory osob se zdravotním postižením a uplatňování práv osob se zdravotním postižením ve vztahu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji.

Konference je vhodná především pro odbornou veřejnost, studenty příbuzných oborů a také pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky. Věříme, že se během konference budeme navzájem sdílet o zkušenostech a osvědčených postupech z České republiky i ze zahraničí. Rádi bychom zahájili diskusi o možnostech navázání a rozvoje multidisciplinární spolupráce, která by byla schopna podporovat osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v Jihomoravském kraji.

Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala, 1. náměstka primátorky MMB Petra Hladíka a veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 

Program konference 

9:00 Úvodní slovo z úst Mgr. Zuzany Filipkové, Ph.D. – ředitelky Slezské diakonie, Mgr. Petra Hladíka – prvního náměstka primátorky MMB, odbor zdraví, PhDr. Petra Horehledě – vedoucího Odboru sociálních věcí JMK

9:15 – 9:35 Rachel Vaughan, komunikační pracovník pro oblast zahraniční spolupráce v rámci EASPD

9:35 – 9:50 Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV

9:50 – 10:10 Mgr. Magdalena Paulusová – právnička, tajemnice poradního orgánu Veřejného ochránce práv

10:10 – 10:30 PhDr. Mgr. Markéta Heroutová, vedoucí Úseku Brno Slezské diakonie 

Coffee break

10:45 – 11:05 Doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, PdF MU
Téma: „Role speciální pedagogiky v mezioborové spolupráci při podpoře a posilování dítěte v riziku (s SVP)

11:05 - 11:25 MUDr. Libuše Kovářová, Mgr. Hana Jahnová – Neonatologické oddělení  FN Brno
Téma: Komplexní péče o perinatálně ohrožené děti

11:25 - 11:45 Mgr. Barbora Červenková, Neonatologické oddělení  FN Brno

11:45– 12:05 Ing. Bc. Monika Jelínková – Dětská nemocnice FN Brno, Centrum provázení
Téma: „Protože táta není kouzelník, a lékař není Bůh

Obědová pauza

12:50– 13:50 panelová diskuze odborníků na téma: „Výzvy pro mezioborovou spolupráci“ 

Mgr. Terezie Hradilková – Rytmus o.p.s., Mgr. Hana Jahnová – dětská klinická psycholožka, Neonatologické oddělení FN Brno, Mgr. Gabriela Zelenková – psycholožka a poradkyně rané péče – Slezská diakonie, Mgr. Radim Janík – koordinátor komunitního plánování MMB, sociální odbor, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. - ředitel speciální MŠ, speciální ZŠ a praktické školy Ibsenka Brno (součástí je i SPC), Assoc. Prof. Julie Dobrovolná (previously Bienertova-Vasku), M.D., Ph.D., Department of Pathological Physiology, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Faculty of Medicine et Faculty of Sciences, Masaryk University

Coffee break

14:05– 14:25 Kirsi Konola – zástupce generálního ředitele nadace pro služby lidí s mentálním postižením (Brusel)

14:25 – 14:45 PhDr. Jan Vančura, Ph.D. – Katedra psychologie FSS MU, školní psycholog, vyučující - CARITAS

14:45 – 15:00 krátký kulturní program – Flétnový soubor ze SZUŠ Blansko

15:00 – 16:00 panelová diskuze šesti rodičů na téma: „Co udělat dnes, aby zítra bylo lépe“ 

Ing. Milena Němcová - Zakládající členka TESSEA, členka Unie pečujících, koordinátorka platformy Naděje pro Autimus, obhájce práv osob s postižením, máma dítěte s PAS, Mgr. Jaroslav Zbytovský – metodik GŘ za oblast trhu práce ve společnosti Úřad práce ČR, otec dcerky se zdravotním postižením, Ing. Arch. Markéta Lukačovič – maminka dvou chlapců se zdravotním handicapem, prošla jak ranou péčí, tak osobní asistenci, Mgr. Monika Mikulová – manažerka vnějších vztahů MU, matka dcerky s kombinovaným postižením a další

16:00 ukončení 

Foyer: občerstvení a káva, představení výrobků manželů Cetlových (https://cetlovi.cz/) - vyrábí bezpečné hry, hračky, hlavolamy, kognitivní a ergoterapeutické pomůcky z měkké pěny pro děti i dospělé, prezentace knihy autorky Markéty Křížkové, DiS. „Baby motýlí masáže“, promítání krátkého spotu „Mozaika“, případně prodej knih nakladatelství Portál atd.

Drobné změny v programu možné. 

Čestní hosté

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

ve Slezské diakonii působí od roku 1993 ve vedoucích funkcích, na pozici ředitelky od roku 2010. V letech 2001 – 2004 vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - doktorské studium, obor Speciální pedagogika, téma disertační práce: „Personální management jako nástroj tvorby kariérní dráhy v sociální instituci“. Působí také v mezinárodních organizacích. Je prezidentkou „Evropské asociace městských misií“ a mnoho let byla členkou výboru „Eurodiaconie“ - evropské asociace pro diakonickou práci sdružující 46 křesťanských organizací z celé Evropy. Práce je jejím velkým koníčkem a dalo by se říci, že i životní láskou. Baví ji vést lidi, motivovat je a podporovat je v jejich profesním rozvoji.

Mgr. Petr Hladík

Petr Hladík je v současnosti 1. náměstkem primátorky města Brna, na starost má oblast zdraví a prorodinné politiky, životního prostředí, školství a rozvoje města. Z jeho iniciativy vznikl Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové město, který se pravidelně schází a řeší odstraňování překážek bránícím v pohybu lidem s různými formami zdravotního handicapu. Výrazně se zasadil také o setkávání aktérů rodinné politiky v rámci Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. Než se stal 1. náměstkem působil jako místostarosta městské části Brno-sever. Dříve pracoval jak projektový manažer v oblasti informatiky, což také vystudoval na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Se svou ženou vychovává čtyři malé děti.

PhDr. Petr Horehleď

v současné době působí jako vedoucí odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. Pět let pracoval v Charitě jako vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb v Brně. Externě přednáší na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Profesně se orientuje především na oblast sociálních věcí, řízení lidských zdrojů a management v sociálních službách. V minulosti se podílel na několika tuzemských i mezinárodních projektech ve výše uvedených oblastech.

Přednášející

Lukáš Bozděch

pracuje na částečný úvazek jako specialista ERP v mezinárodní firmě zabývající se vstřikováním plastů. Zbytek dne se věnuje svým dvěma synům, z nichž starší má dětskou mozkovou obrnu. O problematiku dětí s postižením se zajímá z pozice rodiče, který chce pro své dítě nejlepší péči.

Mgr. Barbora Červenková

je klinický logoped s dvacetiletou praxí. Deset let pracovala v Centru Kociánka  s   klienty s  dětskou mozkovou obrnou, vývojovými a syndromovými  vadami, mentálním postižením, autismem či po traumatu mozku v době od narození až do dospělosti. Nyní pracuje ve Fakultní nemocnici Brno na oddělení Neonatologie s předčasně narozenými dětmi. Vede certifikovaný kurz Terapie orální pozice v klinické logopedii. Jako externí lektor vyučuje na UPOL. Specializuje se především na terapeutické vedení klientů s poruchami příjmu potravy a klientů s celkovým psychomotorickým opožděním, u kterých se opožďuje nástup mluvené řeči v raném věku. Dlouhodobě se zajímá o problémy ve zpracování senzorických informací u dětí.Vydala knihu s názvem Rozvoj komunikačních a jazykových dovedností u dětí od 0-3 let. 

Název: Péče o děti se specifickými potřebami při příjmu potravy v raném věku

Anotace:  O potřebě zahájit neurovývojovou rehabilitaci brzy po narození, obzvláště u dětí jejichž psychomotorický vývoj se výrazně opožďuje či  probíhá patologicky, se všeobecně ví.  Pokud začneme se cvičením pozdě, např. po roce života dítěte, výsledky nebudou nikdy takové, jako v případě, kdy začneme včas. Málo se však ví o tom, že stejné je to i pří snaze normalizovat orálně-motorické pohyby při příjmu potravy. Pokud se naučíme kvalitně zpracovávat potravu, vytváříme tím základ, na kterém je možné dále budovat řeč.  Začít s logopedickou terapií je však potřeba také  brzy po narození, v prvním roce života.

doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.

Pracuje jako vedoucí pracoviště – Molekulární metabolismus a chronická onemocnění,
Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně. Na Masarykově univerzitě současně
působí na Lékařské fakultě, Ústav patologické fyziologie. Julie Dobrovolná a její tým vyvinuli
unikátní přístroj, který dokáže měřit stres. Je také matkou dospívající dívky s autismem.

PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Pracuje již 34 roků v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílel se na tvorbě řady metodik a kursů v oblasti arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a dalších intervenčních technik pro tuto cílovou skupinu. Pracuje na pozici ředitele Ibsenky Brno - školy určené pro žáky s potřebou vyšší podpory z důvodů zdravotního postižení a ředitele speciálně pedagogického centra. Podílel se a podílí se na realizaci projektů podporovaných pro oblast OPVK a OPVVV. Lektoruje v kurzech organizovaných SSS Brno, NÚV Praha a podílí se také na výuce studentů na PdF UP Olomouc. Celý profesní život se snaží o zkvalitňování péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

vystudovala na FSS obor psychologie a na PdF MU v Brně obory psychologie, speciální pedagogika a tělesná výchova. Ve své rigorózní práci se věnovala problematice afázie. Absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR a dokončuje výcvik v Logoterapii. Má praxi jako odborná asistentka na PdF MU na katedrách speciální pedagogiky a psychologie, kde čtyři roky přednášela. Dva roky pracovala jako psycholožka ve zdravotnictví. Od roku 2005 pracuje pro Slezskou diakonii, kde vede Úsek Brno. Pracuje s rodinami dětí se specifickými potřebami, koordinuje svépomocně rodičovské skupiny a věnuje se psychologickému poradenství a terapii.

Mgr. Terezie Hradilková

25 let se zabývala zakládáním, řízením a kvalitou rané péče v ČR a v zahraničí. Pracovala jako poradkyně rané péče, metodička a ředitelka Společnosti pro ranou péči, organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Získala stipendium mezinárodní asociace Ashoka pro sociální inovace. Působila jako inspektorka kvality sociálních služeb a metodička změny pro transformující se ústavy. V současné době se věnuje systémové podpoře rané péče (Analýza situace rané péče v ČR (http://nadacnifond.avast.cz/analyza a https://obchod.portal.cz/socialni-prace/praxe-a-metody-rane-pece-v-cr/), řízení změn v sociálních službách (deinstitucionalizaci) a podpoře rodin při inkluzi jako lektorka, konzultantka a supervizorka v ČR a zahraničí.

Mgr. Hana Jahnová

pracuje jako dětská klinická psycholožka v Neonatologické ambulanci při Neonatologickém oddělení FN Brno. Zde se zaměřuje na dlouhodobé klinicko-psychologické sledování psychomotorického vývoje dětí raného věku, zvláště pak předčasně narozených. Dále externě působí na Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU v Brně, zde přednáší psychologické předměty porodním asistentkám. Aktivně vzdělává ve svém oboru. Věnuje se školitelské činnosti v oborech „Klinická psychologie a Dětská klinická psychologie“. Je garantkou certifikovaného kurzu „Psychologická vývojová diagnostika“. Je členkou několika odborných společností. V profesní organizaci klinických psychologů „Asociace klinických psychologů České republiky, z.s.“ působí dlouhodobě v prezidiu, aktuálně zastává pozici 1. viceprezidentky. Hana Jahnová je držitelkou ocenění „Ceny široké veřejnosti“ – „Ceny Purpurového srdce“, která jí byla udělena Českou neonatologickou společností ČLS JEP a rodičovskou organizací Nedoklubko v listopadu roku 2010. Ve svém osobním čase se aktuálně věnuje cvičení hormonální jógy, ráda cestuje a poznává krásy naší republiky; má ráda zázvorový čaj a teplo svíček. V životě má radost ze své širší rodiny a přátel ve svém okolí.

Mgr. Radim Janík

pracuje na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, kde zodpovídá za koordinaci procesu komunitního plánování sociálních služeb a s ním související financování. Účastníci tohoto procesu na společných setkáních dlouhodobě diskutují problematiku nedostatečné mezirezortní spolupráce, která má zásadní vliv nejen na poskytování sociálních služeb, ale i na další oblasti. Tento dlouhodobý problém je nejvíce signifikantní v oblasti služeb zaměřených na rodiny s dětmi s postižením, ale také u služeb zaměřených na seniory a další cílové skupiny. Potřeba multidisciplinární spolupráce se dlouhodobě jeví jako klíčová a je to přesně ten směr, kterým by se služby na pomezí sociální, zdravotní a školské oblasti měly ubírat.

Ing. Bc. Monika Jelínková

Vystudovala speciální pedagogiku a ekonomiku a management. V současnosti pokračuje ve studiu psychologie se zaměřením na klinickou psychologii. Už v minulosti se věnovala psychosociální práci s dlouhodobě nemocnými a dále pak poradenství v oblasti psychosociální péče o pracovníky. Zkušenosti s dlouhodobou nemocí, závažným či vzácným onemocněním má také ze své rodiny a blízkého okolí. "Uvědomuji si, jak vysilující toto období může být, a jak důležité je vytvoření bezpečného prostředí a podpora rodičů nemocného dítěte." Ve volných chvílích se nabíjí čtením, studiem nebo během. Miluje divadlo, folklor a taky procházky v přírodě. Má ráda zvířata, motorismus a dobré víno. Jejím cílem v práci je zejména pomoci nacházet nejlepší možná řešení v dané situaci a stát se pevným a bezpečným bodem v náročných chvílích.

Anotace: Evropská asociace poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením je hlasem více jak 17 000 poskytovatelů služeb na Evropské úrovni.  Tento příspěvek má za úkol přiblížit posluchačům hlavní cíle a aktivity této organizace a také poukázat na samotné členy a na to, co se snaží udělat proto, abychom byli schopni poskytovat vysoce kvalitní služby podporující začleňování vše osob se zdravotním postižením do většinové společnosti.

Ing. arch. Markéta Lukačovič

Povoláním architektka, žijící v Radosticích u Brna, matka tří dětí, z toho dvou dětí se zdravotním postižením (2 a 9 let). Oba synové mají jak pohybové, tak mentální a zrakové postižení, jsou v péči pediatra, neurologa, očního lékaře a pravidelně docházejí na rehabilitaci a logopedii. „Již několik let využíváme ranou péči, osobní asistenci (zejména u nejstaršího syna), oba kluci navštěvují speciální MŠ a ZŠ v Brně pro děti s kombinovaným postižením.“

Ing. Milena Němcová

Vystudovala ekonomiku služeb a cestovního ruchu na VŠE v Praze. Předčasný příchod nejmladší dcery na svět vedl k posunu v životních hodnotách a další „volnočasové“ činnosti směrem k poznávání autismu a všeho, co život s ním obnáší. Podílela a podílí se na řadě projektů směrujících k destigmatizaci a zlepšení situace lidí s autismem a jejich rodin. Je životním průvodcem dcery Lucie. Podílí se na Komunitním plánování sociálních služeb v Brně, je koordinátorkou Platformy Naděje pro Autismus a členkou Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP. Stála při vzniku Aliance rodiče za inkluzi a Unie pečujících. Je členkou Jednoty pro deinstitucionalizaci. Motto: „Nic není nemožné.“

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph. D.
Garantuje : magisterský program Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol, CŽV.  V rámci pedagogické činnosti se zabývá problematikou osob s tělesným postižením, edukací jedinců s více vadami, speciálně pedagogickou diagnostikou a terapiemi. Praxe v oboru: 1982–2001 pracovala jako speciální pedagog ve Speciální MŠ při ÚSP pro TPM Kociánka, Brno a ve Speciální škole pro žáky s více vadami, Blansko. Od roku 2001 pracuje na PdF MU, katedra speciální a inkluzivní pedagogiky. Odborné aktivity: předseda nebo člen státní zkušební komise pro BC. a Mgr. studium, člen komise pro státní doktorské zkoušky, člen Somatopedické společnosti, přednášející pro ProfiEduca ad., je autorkou nebo spoluautorkou monografií, kapitol, článků a statí ke sledované problematice (viz https://is.muni.cz/auth/osoba/25302#publikace).

Název: Role speciální pedagogiky v mezioborové spolupráci při podpoře a posilování dítěte v riziku (s SVP)

Anotace: Příspěvek se bude zabývat speciální pedagogikou v kontextu inkluzivního vzdělávání jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Zamyslíme se nad změnami v posledních letech, které v oboru proběhly a nad jejich přínosem.

Mgr. Jana Schwarzová

Matka chlapce s kombinovaným postižením, předsedkyně neziskové organizace, manažerka. Inspirována svým synem vystudovala speciální pedagogiku a iniciovala založení spolku, který podporuje vedle jejího syna i další děti a organizace věnující se klientům se speciálními potřebami. Společně se synem mají řadu zkušeností nejen s terapiemi pro rozvoj tělesných, smyslových i mentálních kompetencí, ale také s ranou péčí, osobní asistencí, odlehčovací službou, denním i týdenním stacionářem. Vedle náročné péče pracuje jako PR&HR manažerka ve výzkumné agentuře. Energii dobíjí kulturou, v přírodě, v rodině a s přáteli.

Jan Vančura, PhD.

vyučuje psychologii na VOŠ Caritas v Olomouci, externě přednáší na Fakultě sociální studií v Brně a Teologické fakultě v Olomouci. Pracuje jako poradce v Manželské a rodinné poradně Bethesda v Brně. Předloňský jarní semestr přednášel na Brescia University v Owensboro, Kentucky. Autor knihy Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením.

Název: Specifický přínos osob s mentálním postižením. 

Anotace: Je možné, že lidé s postižením, kteří jsou často křehcí a odmítaní, nás mohou specificky obohatit?
Lidé s postižením nás staví před řadu výzev. Pokud je a ani jejich nositele neodmítáme, nutně se vystavujeme změně – proměňují se naše priority a nároky, schopnost akceptovat svoje vlastní limity i limity druhých, proměňují se kvality našeho charakteru, ale také emocionalita a schopnost soucitu, vnímání smysluplnosti života atd. O pozitivním přínosu v kontextu setkání s lidmi s postižením referují jak blízcí příbuzní, ale také jejich přátelé, někteří pečující profesionálové, částečně věda. Příspěvek z různých perspektiv reflektuje paradoxní obohacení, které nám přítomnost osob s postižením v našem životě nabízí.

Mgr. Gabriela Zelenková

Vystudovala Fakultu sociálních studií MU v Brně, obory Psychologie, Sociální politika a sociální práce. Několik let pracovala jako psycholog v občanském sdružení Nedoklubko, které se věnuje rodinám předčasně narozených dětí. Od roku 2009 působí jako poradce rané péče a později i jako psycholog v brněnském středisku Slezské diakonie v Poradně rané péče DOREA. V roce 2018 se podílela na vybudování snoezelen místnosti pro klienty střediska, která je využívána k multisenzorické stimulaci a relaxaci. Ve své práci klade důraz na multidisciplinární přístup na pracovišti a spolupráci s externími odborníky. 

Mgr. Jaroslav Zbytovský

vystudoval andragogiku a zahraniční obchod. Od roku 2009 pracuje na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Břeclavi. Jako metodik trhu práce se podílí, mimo jiné, na realizaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, jejíchž úkolem je umožnit a usnadnit uplatnění na trhu práce lidem, kteří jsou znevýhodněni zdravotně, sociálně nebo vzhledem k svému věku či absenci pracovních zkušeností. Středobodem jeho osobního života je sedmiletá postižená dcerka. Motto „kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

Zahraniční hosté

Rachel Vaughan

komunikační pracovník pro oblast zahraniční spolupráce v rámci EASPD. Rachel Vaughan je držitelkou titulu BA v oboru historie a politiky na Exeterské univerzitě ve Velké Británii. Nastoupila do organizace EASPD jako referentka pro zahraniční spolupráci v roce 2018 a má zodpovědnost za podporu komunikačních aktivit EASPD s externími partnery. V rámci své práce podporuje Rachel Výbor EASPD pro oblast vzdělávání, který se zaměřuje na rozvoj inkluzivního vzdělávání, celoživotního učení a školské zařízení. Rachel také zastupuje EASPD ve dvou evropských projektech IE + a BEYOND, které usilují o přechod k inkluzivním vzdělávacím systémům v Evropě.

Kirsi Konola

je ředitelkou rozvojových aktivit, zástupcem generálního ředitele v nadaci poskytující služby lidem s mentálním postižením (KVPS) a také pracuje ve finské nevládní organizace založené sdružením rodin. Hlavním zaměřením organizace je vytváření osobních, praktických a kvalitních řešení zaměřených na člověka a na poskytování služeb, které zohledňují potřeby a životní situaci osob se zvláštními potřebami a jejich rodiny. Dále je také viceprezidentkou v organizaci EASPD. Má magisterský titul v oboru veřejné správy a eMBA titul v oboru sociální management.

Místo konání konference

BVV, administrativní budova (přístupná od parkoviště mimo areál výstaviště), kinosál (1. patro), Výstaviště 1, Brno

Do objektu je bezbariérový přístup. 

Na této konferenci MEZI REZORTY aneb podpora rodin dětí s postižením v Jihomoravském kraji budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy pro účely prezentace této akce a aktivit pořádaných Slezskou diakonií.