Kvalita a vzdělávání

Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvědomělé naplňování požadavků zákona při práci s klientem služby, které je založeno na odborné a týmové práci zaměstnanců při zpracovávání metodiky služby. Slezská diakonie se procesem zkvalitňování poskytovaných služeb zabývá od roku 2000, ačkoli zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
ukládá tuto povinnost až od 1. 1. 2007.

Všechny poskytované služby Slezské diakonie uplatňují systém postavený na kritériích kvalitní služby ukotvených v zákoně o sociálních službách či v zákoně o sociálně – právní ochraně dětí. Dále v roce 2005 největší středisko EBEN EZER, jako první zařízení v ČR, implementovalo model řízení EFQM. V roce 2006 byly ve středisku certifikovány všechny 3 poskytované sociální služby dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Řízení kvality služeb ve Slezské diakonii tvoří několik vzájemně provázaných dílčích oblastí. První oblastí je plánování rozvoje sociálních služeb, které je zakotveno v dlouhodobém strategickém plánu rozvoje Slezské diakonie. Neméně důležitou oblastí pro kvalitu služeb je vzdělávání. Pracovníci organizace jsou pravidelně vzděláváni v oblasti metodických, odborných a manažerských dovedností.
Poslední oblastí je systematické zavádění standardů kvality sociálních služeb. Zde Slezská diakonie aktivně spolupracuje s inspektory MPSV.


 

Probíhající projekty:

 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 - Zefektivnění chodu Slezské diakonie

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílem projektu Zefektivnění chodu Slezské diakonie (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000907), spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb na celoorganizační úrovni a to pomocí optimalizace probíhajících procesů v organizaci a zavedení systému pravidelné kontrolní činnosti v oblasti standardů kvality sociálních služeb a řízení lidských zdrojů ve Slezské diakonii.

V roce 2017 a v roce 2018 proběhne v rámci tohoto projektu v devíti vybraných střediscích Slezské diakonie audit kvality sociálních služeb.

Další významnou projektovou aktivitou bude audit vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, na základě jehož výsledků budou tito pracovníci absolvovat v průběhu roku 2017 a 2018 akreditované vzdělávací kurzy. Rozvoj pracovních znalostí a dovedností pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků bude dále zajištěn také odbornými konzultacemi k metodám a technikám přímé práce s klientem.

V první polovině roku 2017 proběhne také procesní audit na ústředí Slezské diakonie, jehož cílem je ověření stavu, navržení možného zlepšení a evaluace procesního řízení v podmínkách Ústředí Slezské diakonie.

V roce 2018 bude v rámci workshopů představena vedoucím pracovníkům vytvořená Metodika kontrolní činnosti s následnou implementací tohoto výstupu do praxe sociálních služeb. V závěru roku 2018 se bude konat také Odborná konference, kde se vedoucí pracovníci seznámí s ideou projektu, stručným popisem průběhu realizace projektu a s výstupy všech klíčových aktivit.

Do projektu bude zapojeno 105 registrovaných sociálních služeb Slezské diakonie, které mají působnost v rámci Moravskoslezského kraje. 

Informace o zpracování osobních údajů pro podporované osoby

Informace o zpracování osobních údajů  dodavatele služeb

Veřejná zakázka „Vzdělávání pro Sociální pracovníky a Pracovníky v sociálních službách“

Dne 26. 9. 2017 jsme v rámci projektu Zefektivnění chodu Slezské diakonie (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000907), spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR,  zveřejnili veřejnou zakázku „Vzdělávání pro Sociální pracovníky a Pracovníky v sociálních službách“ na  webových stránkách esfcr.cz.

Všechny potřebné dokumenty pro přihlášení do tohoto výběrového řízení naleznete  ZDE:
Výzva vzdělávání SP a PSS

Vysvětlení zadávacích podmínek 1
Vysvětlení zadávacích podmínek 2

Vysvětlení zadávacích podmínek 3

Vysvětlení zadávacích podmínek 4

Příloha č. 1 Krycí list
Příloha č. 2 Čestné prohlášení základní kvalifikace
Příloha č. 3 Reference
Příloha č. 4 Čestné prohlášení technická kvalifikace
Příloha č. 5 Návrh smlouvy

Příloha č.6 Rozhodnutí o vyloučení uchazeče

Příloha č.7 Oznámení o výsledku hodnocení

Nabídky do veřejné zakázky včetně požadovaných dokladů je možno zasílat nejpozději do 10. 10. 2017 do 14:00 hodin.

 

Veřejná zakázka „Auditor kvality“

„Výběrové řízení k předmětné zakázce „Auditor kvality“ bylo zrušeno Rozhodnutím ze dne 8.6.2017.“

Rozhodnutí o zrušení VŘ ZDE.

Dne 22.2.2017 byla v rámci projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000907 Zefektivnění chodu Slezské diakonie, spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, na esfcr.cz uveřejněna Veřejná zakázka „Auditor kvality“.

Všechny potřebné dokumenty pro přihlášení do tohoto výběrového řízení naleznete zde:

1 Krycí list.doc

2 Čestné prohlášení.doc

3 Čestné prohlášení.doc

4 Metodika interního auditu.doc

5 Smlouva.docx

Výzva k podání nabídek.pdf

Veřejná zakázka bude na této adrese uveřejněna do 7.3.2017 a toto datum je také posledním dnem (do 14:00 hodin) pro doručení přihlášek do tohoto výběrového řízení na adresu Slezské diakonie v požadované podobě.  


 

Ukončené projekty

2015

 • OP LZZ, „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska“

2013

 • OP LZZ, „Učící se Slezská diakonie“

2011

 • OP LZZ, "Systém řízení kvality ve Slezské diakonii"

2010

 • MSK, „Podpora systematického vzdělávání v oblasti sociálních služeb v SD“
 • MSK, „Příprava služeb Slezské diakonie Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín na absolvování inspekce sociálních služeb“
 • MSK, „Příprava služeb Slezské diakonie Oblasti Karvinsko na absolvování inspekce sociálních služeb“
 • MSK, „Příprava služeb Slezské diakonie Oblasti Ostrava, Havířov na absolvování inspekce sociálních služeb“
 • MSK, „Příprava služeb Slezské diakonie Oblastí Těšínsko a Frýdek-Místek, Třinec na absolvování inspekce sociálních služeb“

2009

 • MSK, "Příprava služeb SD na absolvování inspekce sociálních služeb"
 • MSK, "Podpora systematického vzdělávání v oblasti soc. služeb v SD"

2008

 • MSK, "Příprava služeb SD na absolvování inspekce sociálních služeb"

2006

 • OP RLZ, "Vzdělávání pracovníků SD v naplňování standardů kvality"

2005

 • Phare2003 RLZ, "Zavádění standardů a modelu EFQM pro zajištění kvality služeb SD"
 • Phare2003 RLZ, "Zavádění 3. bloku standardů a realizace auditů pro zajištění kvality služeb SD"

2004

 • Pilotní program MPSV, "Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách v SD"

2003

 • Pilotní program MPSV, "Podpora zavádění standardů kvality do středisek SD"