Housing First Slezská diakonie

Ilustrační obrázek s logem donátora

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.

Název projektu: Housing First Slezská diakonie

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000106

Termín realizace: 1.9.2022 - 31.8.2025

Adresa:
Frýdek-Místek - Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek Místek
Třinec – Jablunkovská 705, 739 61 Třinec
Karviná – Fryštátská 64/9, 733 01 Karviná
Pracovní doba: 8-16h

Kapacita/celkový počet účastníků: 60 (Celkový počet osob/účastníků - zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod., které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor)

Kontakt:
Frýdek-Místek - Bc. Erika Němčíková, Klíčový sociální pracovník, sp1.hf@slezskadiakonie.cz, mob: +420 703 499 988
Třinec - Mgr. Michaela Dziková, Klíčový sociální pracovník, sp3.hf@slezskadiakonie.cz, mob: +420 704 675 751
Karviná - Mgr. Nikol Žůrková, Klíčový sociální pracovník, sp2.hf@slezskadiakonie.cz, mob: +420 703 499 990     

Poslání - cíle:
Hlavním cílem je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Úspěšnost programu pro danou rizikovou skupinu se odvíjí od intenzity sociální práce. Účastník projektu by měl být schopen co nejvíce ovlivňovat, jak mu bude podpora poskytována. Podpora bude poskytována v takové míře a takovými způsoby, jak ji uživatelé potřebují.

Cílová skupina: Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení

Základní principy Housing First s kterými pracujeme:
 bydlení je lidské právo,
 možnost volby a kontroly na straně klientů (podpora je individuální a rozvíjí silné stránky klienta),
 oddělení bydlení a podpory (je vyžadováno plnění běžných povinností nájemníka, avšak bydlení není podmíněno např. abstinencí),
 zaměření na zotavení (důraz na individuální prospěch a smysluplnost s důrazem na rozhodování a směřování svého života),
 minimalizace rizik, neboli „harm reduction“ (holistický přístup zaměřený na celou osobnost, např. při užívání drog a alkoholu, usiluje o řešení všech příčin a následků, nikoliv pouze o detoxikační léčbu),
 aktivní zapojení bez donucení (pracovníci podpory aktivně nabízí klientovi podporu),
 individuální plánování,
 flexibilní podpora na potřebnou dobu.

Klíčové aktivity:
aktivita A: Podpora zabydlování a podpora v bydlení
Hlavním cílem aktivity je podpora přechodu cílové skupiny ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a podpořit udržení bydlení dlouhodobě. Bydlení bude zajištěno ve standardních nájemních bytech, bude nesegregované, nekoncentrované, bude se jednat o samostatné bydlení, bude nastavena adekvátní individuální podpora pro cílovou skupinu.
aktivita B3: Posílení prevence ztráty bydlení
Hlavním cílem této aktivity je včasná intervence - minimalizace rizik a hrozeb ztráty bydlení, tedy minimalizace počtu osob, které se mohou opětovně dostat do situace bez bydlení. Předpokládá se, že včasnou intervencí (platby nájemného, poradenství, komunikace se sousedy, pronajímateli, úřady) se sníží počty osob, jimž hrozí vystěhování z bytu (neprodloužení či ukončení nájemního vztahu) a naopak se zvýší počet osob, které se z neadekvátního bydlení dostanou do vyhovujícího.

Specifické cíle/opatření: Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

Kdo nás podporuje: EU, MPSV