Zpracování osobních údajů

Informace  o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám, jako subjektu údajů, informace o tom, jaké osobní údaje Slezská diakonie shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které organizace zpracovává.

Kontakt na Správce osobních údajů:

Název Slezská diakonie

Adresa: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

IČO: 654 685 62

(dále jen „organizace“)

Slezská diakonie poskytuje kvalitní služby v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot, především registrované sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Slezská diakonie poskytuje služby v oblasti sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.

Dále Slezská diakonie realizuje činnosti upravené zejména v rámci zákona 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, zákona 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, zákona 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění, zákona 120/2001 Sb., exekuční řád, zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zákona 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění zákona 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 222/2010 Sb., nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Správce (Slezská diakonie) jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle ustanovení GDPR pověřence  pro ochranu osobních údajů Ing. Romana Šmída MBA (IČO: 06094686), kterého můžete kontaktovat prostřednictvím emailu: poverenec@sdiakonie.cz nebo telefonicky 724 602 134.

 

1.    Jaké osobní údaje a po jakou dobu o vás organizace zpracovává?

•    Osobní údaje a citlivé (zvláštní kategorie) údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů subjektů a jsme správci těchto údajů:

  • osobní údaje a citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), které organizace získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb,
  • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, (zejména: rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, číslo zaměstnance, pojišťovna a dále dle zákonné povinnosti)
  • osobní údaje umožňující organizace kontakt s Vámi, (email, telefon apod.)
  • osobní údaje související se vzájemnými vztahy organizace a zákazníků.

•    Osobní údaje organizace zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a následně dle zákonné povinnosti dokladovat vznik smluvního vztahu nebo povinnosti z nich vyplývajících; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání.

Po skončení doby oprávněného zpracování organizace přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

2.    K jakým účelům a na základě jakých právních titulů organizace vaše osobní údaje zpracovává?

•  Pro účely vedení personální a mzdové dokumentace a další účely související s pracovním vztahem.

•    Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

•   Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

Pro účely vystavení a zaslání potvrzení o daru, evidence dárců a péče o dárce.
•  Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.*

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je organizace vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je organizace povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem organizace. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně organizaci udělit.

•    Prostřednictvím webových stránek www.slezskadiakonie.cz sbíráme data pomocí cookies, které jsou nezbytné pro technické účely (jsou důležité pro bezproblémové fungování stránek jako například navigace stránky, mapy na stránkách nebo přístup k zabezpečeným sekcím. ) Dále v případě schválení uživatele sbíráme analytické cookies (pomáhají nám s analýzou webových stránek tak, aby pro vás bylo prohlížení webu co nejjednodušší a vždy jste našli to, co hledáte.) V případě schválení uživatele sbíráme marketingové cookies (neradi bychom vás obtěžovali nevhodně zvolenou reklamou, a proto potřebujeme ukládat marketingové cookies, která nám pomáhají lépe pochopit, co vás zajímá.)

•    Pro zajištění bezpečnosti osob/Organizace – kamerový systém. Organizace pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa subjektů, a to pouze s cílem zajistit bezpečnost samotných subjektů a oprávněných zájmů Organizace.

•    Pro účely provozování vnitřního oznamovacího systému dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, prostřednictvím něhož může oznamovatel podat oznámení za podmínek stanovených tímto zákonem a vnitřními předpisy Organizace. V souvislosti s podaným oznámením jsou zpracovávány oznamovatelem poskytnuté identifikační a kontaktní údaje, tedy zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Právním důvodem zpracování je plnění zákonné povinnosti, přičemž osobní údaje oznamovatele budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení


3.    Komu organizace může anebo musí vaše osobní údaje poskytnout?

•  Státním organizacím, které vstupují do procesu, zejména ministerstva ČR, krajské úřady, úřady měst a obcí, úřady práce, krajské hygienické stanice a další instituce veřejné správy.

•   Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Slezské diakonie a jejich zaměstnanců zpracovávány také partnery Slezské diakonie. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Slezská diakonie pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

•  Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy organizace poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

•  Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

•    Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

•  Slezská diakonie poskytuje osobní data dobrovolníků, kteří jsou vysílání v rámci projektů mezinárodního dobrovolnictví, do třetích zemí. Současně je Slezská diakonie příjemcem osobních dat dobrovolníků, kteří hostují ve Slezské diakonii v rámci projektů mezinárodního dobrovolnictví.

4.    Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů organizací?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás organizace zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín nebo na e-mailové adrese: ustredi@slezskadiakonie.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

-    účelu zpracování osobních údajů,

-    kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,

-    době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,

-    zdrojích osobních údajů,

-    skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může organizace požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli organizaci na základě souhlasu, máte právo:

-    získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

-    na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany organizace k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete organizaci požádat o:

-    opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

-    omezení (blokaci) zpracování.

Organizace Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.    Změna vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba organizaci oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

Tyto zásady jsou k dispozici on-line na internetových stránkách Slezské diakonie www.slezskadiakonie.cz.

Organizace je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby měnit.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme Vám mít nad nimi plnou kontrolu.

Informační memorandum a další dokumenty Slezské diakonie, které jsou vypracovány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a jsou aktualizovány jednou ročně.  

Aktualizace Informačního memoranda k 1.7.2023

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
Ředitelka Slezské diakonie