ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Dukelská 2096/5a, budova DVC
Český Těšín

Doba poskytování služby

Ubytování je poskytováno celoročně nepřetržitě.

Podpora sociálního pracovníka je poskytována v pracovní dny od 7:00 – 15:00 hod. 

Podpora pracovníka v sociálních službách je poskytována dle potřeb uživatele,
a to v pracovní dny od 8:00- 20:00 hod.

V pracovní dny od 20:00 – 7:00 hod.,  o víkendech
a státních svátcích pouze formou pohotovostního mobilu.

Kapacita služby

12 uživatelů

Cena

Úkony péče:

 • 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času

Ubytování:

 • 150 Kč/den - dvoulůžkový pokoj

Kontakt

Koordinátor střediska:
Bc. Jana Kaletová
mob.: 734 891 828
archa.ct.koor@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník:
Bc. Martina Chovancová, DiS.

mob.: 731 514 698
archa.ct@slezskadiakonie.cz

Pracovníci v sociálních službách:
mob.: 733 142 417
archa.ct.pss@slezskadiakonie.cz


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním chráněného bydlení ARCHA Český Těšín je poskytnout lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. 

 

Cíl chráněného bydlení

Cílem chráněného bydlení je podpořit dovednosti uživatele natolik, aby byl co nejvíce samostatný v oblastech, které vedou k co největší míře samostatnosti v chráněném bydlení nebo k přechodu do samostatného či podporovaného bydlení (např. hospodaření, vedení domácnosti, udržování sociálních kontaktů, využívání volného času či vyřizování osobních záležitostí). 

 

Dílčí cíle

1. Samostatnost v sebeobsluze - uživatelé podle svých schopností vedou svou domácnost a podílejí se na vedení společné domácnosti chráněného bydlení. 

2.  Udržování a rozvoj sociálních vztahů – uživatelé udržují, rozvíjení rodinné, navazují, přátelské i jiné sociální kontakty podle svých přání a potřeb. 

3.  Samostatnost ve využívání běžně dostupných služeb – uživatelé získávají kontakty a využívají nabídek veřejně dostupných služeb (knihovna, kino, kulturní, církevní instituce aj.).

4. Uplatňování práv a povinností uživatele – uživatelé uplatňují svá práva a povinnosti a zároveň respektují práva ostatních. 

 

Okruh oprávněných osob

Služba je určena dospělým lidem (od 18-ti let) s lehkým nebo středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením, kteří nevyžadují celodenní podporu či dohled, ale potřebují podporu pracovníka pouze v některých oblastech (např. v oblasti hospodaření, vedení domácnosti, udržování sociálních kontaktů, využívání volného času či vyřizování osobních záležitostí).

 

Okruh osob, kterým není služba určena

 • osoby s  vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče (např. těžká, hluboká mentální retardace, těžká forma epilepsie);

 • osoby s duševním onemocněním, u kterých duševní onemocnění vyžaduje pozornost nebo léčbu v takové míře, které znemožňuje kolektivní soužití a sdílené bydlení

 • těhotné ženy a rodič s dětmi;

 • osoby se smyslovým postižením (těžké zrakové postižení, těžké sluchové postižení) 

 

Činnosti chráněného bydlení

 • Pomoc a podpora při přípravě stravy

 • Ubytování

 • Pomoc a podpora při zajišťování chodu domácnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Kontakt se společenským prostředím

 • Sociálně terapeutické činnosti

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při osobní hygieně

 • Základní sociální poradenství

 

Zásady poskytované služby

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli a při poskytování služeb. Zásady poskytovaných služeb jsou rovněž uvedeny v Etickém kodexu.

 • Individuální přístup – pomoc či podpora je poskytována pouze v nezbytné míře dle individuálních potřeb a přání uživatele.
 • Partnerství – vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci, ve službě je kladen důraz na oboustranný a rovnocenný vztah. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.
 • Týmová spolupráce – vzájemná spolupráce při využívání různých typů sociálních služeb, spolupráce s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi.
 • Odbornost pracovního týmu – vzdělávání a rozvoj pracovníků, aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli.
 • Praktická realizace biblických zásad lásky a služby - k uživateli přistupujeme jako k Božímu stvoření. Do poskytovaných služeb začleňujeme křesťanské prvky např. zpěv křesťanských písní, čtení či vyprávění biblických příběhu, modlitba

 

Podporují nás

MPSV

MSK

Město Český Těšín

Sponzoři v roce 2018

Geofinal s. r. o.
 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa