ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Dukelská 2096/5a, budova DVC
Český Těšín

Doba poskytování služby

Ubytování je poskytováno celoročně nepřetržitě. Asistence je poskytována dle individuální potřeby uživatelů celoročně od 08:00 do 18:00 hodin.

Kapacita služby

12 uživatelů

Cena

Asistenční podpora:

 • 100 Kč za hodinu služby

Ubytování:

 • 180 Kč/den - dvoulůžkový pokoj

Kontakt

Vedoucí střediska:
Bc. Dagmar Bystroňová, DiS. 
d.bystronova@slezskadiakonie.cz
mob.: 734 177 912

Sociální pracovník:
Mgr. Lucie Rzymanová
tel.: 731 514 698

archa.ct@slezskadiakonie.cz
 

 

Poslání služby

Posláním chráněného bydlení ARCHA Český Těšín je poskytnout lidem s mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. Služba nezajišťuje celodenní podporu. Asistenční dohled je poskytován dle potřeb uživatele a je zaměřen na rozvoj praktických dovedností, které uživateli umožní přechod do samostatného či podporovaného bydlení.

 

Cíl chráněného bydlení

Cílem chráněného bydlení je podpořit dovednosti uživatele natolik, aby byl co nejvíce samostatný v oblastech, které vedou k samostatnému či podporovanému bydlení (např. hospodaření, vedení domácnosti, udržování sociálních kontaktů, využívání volného času či vyřizování osobních záležitostí).

Dílčí cíle

1. Samostatnost v sebeobsluze - uživatelé v maximální míře zvládající každodenní péči o svou osobu a domácnost:

Uživatelé podle svých schopností vedou svou domácnost (příprava stravy, nákupy, úklid, praní prádla, obsluha elektrospotřebičů, hospodaření s finančními prostředky) a podílejí se na vedení společné domácnosti chráněného bydlení (úklidy, zvelebování společných prostor)

2. Udržování a rozvoj sociálních vztahů – uživatelé navazují a udržují mezilidské kontakty a základní sociální vazby:

Uživatelé udržují a rozvíjejí rodinné, navazují přátelské i jiné sociální kontakty podle svých přání a potřeb. Uživatelé mohou přijímat návštěvy na půdě chráněného bydlení podle svého přání a v souladu s domácím řádem.

          3. Samostatnost ve využívání běžně dostupných služeb - uživatelé využívají veřejně dostupné služby:

Uživatelé získávají kontakty a využívají nabídek veřejně dostupných služeb jako jsou knihovna, kino, kulturní, církevní instituce a volnočasové organizace či jiné sociální služby a sdružení podporující samostatný život. Uživatelé si dokážou vyřizovat své osobní záležitosti, umí si říci o radu či podporu.

4. Uplatňování práv a povinností uživatele – uživatelé znají svá práva a povinnosti

          Uživatelé znají svá práva a povinnosti, umí se svobodně rozhodnout, umí nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 

Okruh oprávněných osob

Služba je určena dospělým lidem (od 18-ti let) s mentálním či kombinovaným postižením, kteří nevyžadují celodenní podporu či dohled, ale potřebují podporu asistenta pouze v některých oblastech (např. v oblasti hospodaření, vedení domácnosti, udržování sociálních kontaktů, využívání volného času či vyřizování osobních záležitostí).

 

Okruh osob, kterým není služba určena

 • osoby s  vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče (např. těžká, hluboká mentální retardace, těžká forma epilepsie);

 • osoby s duševním onemocněním (-schizofrenie, -psychózy, -poruchy osobnosti v takové míře, která znemožňuje komunitní bydlení);

 • osoby s významnou poruchou chování vyžadující pozornost nebo léčbu v takové míře,
  která znemožňuje komunitní bydlení;

 • těhotné ženy a matky s dětmi;

 • osoby s absolutní hluchotou nebo slepotou

 

Činnosti chráněného bydlení

 • Pomoc a podpora při přípravě stravy

 • Ubytování

 • Pomoc a podpora při zajišťování chodu domácnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Kontakt se společenským prostředím

 • Sociálně terapeutické činnosti

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při osobní hygieně

 • Základní sociální poradenství

 

Zásady poskytované služby

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli a při poskytování služeb. Zásady poskytovaných služeb jsou rovněž uvedeny v Etickém kodexu.

 • Individuální přístup – pomoc či podpora je poskytována pouze v nezbytné míře dle individuálních potřeb a přání uživatele.

 • Partnerství – vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci, ve službě je kladen důraz na oboustranný a rovnocenný vztah. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.

 • Týmová spolupráce – vzájemná spolupráce při využívání různých typů sociálních služeb, spolupráce s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi.

 • Odbornost pracovního týmu – vzdělávání a rozvoj pracovníků, aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli

 • Praktická realizace biblických zásad lásky a služby - základními křesťanskými hodnotami, na kterých stavíme je osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. K uživateli přistupujeme jako k Božímu stvoření.

 

Sponzoři

Tento program je financován z MPSV a města Český Těšín.

Podporují nás

Drahomíra Husová

Těšínské jatky

CONTI THERM SPOL. S R. O.

FAUMOD S.R.O.

Ing. Petr Vávra

 

Přílohy

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ÚHRADOVNÍK

INFORMAČNÍ LETÁK

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa