BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům

 

Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

Bahno - Příkopy 1309, Frýdek-Místek - azylový dům pro muže,

Sokolská 1347, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

Komenského 159, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

J. Trnky 72, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

celková kapacita 36 lůžek, z toho azylový dům 32 lůžek, samostatné bydlení 4 lůžka

Kontakt

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podporu, případně pomoc k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů, vedeme je k zodpovědnosti, motivujeme je k aktivitě, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu. Služba je poskytovaná na základě Hodnot Slezské diakonie.

 

Cíle služby

Hlavním cílem je podpořit uživatele, aby mohl vést samostatný život, nezávislý na službě azylového domu.

Dílčí cíle:

 • uživatel je schopen sám si vyřídit doklady (např. občanský průkaz, rodný list, průkazku pojištěnce) a sociální dávky (např. zaevidování na úřadu práce),
 • uživatel je schopen vyhledat nabídky práce a reagovat na ně (na úřadu práce, v inzertním tisku, na Internetu),
 • uživatel je schopen najít si bydlení a udržet si jej (hledá si jiné bydlení, šetří si peníze na bydlení),
 • uživatel je schopen hospodařit se svým příjmem, „vyjde“ s ním od jedné výplaty k druhé, a řešit své dluhy (pravidelně hradí splátky nebo má sestavený splátkový kalendář a dodržuje jej),
 • uživatel je schopen pečovat o své zdraví, v případě, že je závislý na návykových látkách, je schopen závislost řešit,
 • uživatel je schopen navázat kontakt se svou rodinou.

 

Co poskytujeme

Služba azylový dům nabízí uživatelům tyto základní činnosti:

Pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • zajištění stravy odpovídající věku a potřebám dietního stravování

Poskytnutí ubytování

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek (např. pomoc a podpora při vyřízení sociálních dávek, důchodů, hledání práce, bydlení, hospodaření s penězi, umožnění kontaktu s rodinou).

 

Cílová skupina

Azylový dům je určen mužům od 18 let věku, kteří jsou bez přístřeší nebo mají takové bydlení, které ohrožuje jejich život a zdraví, jsou mobilní a soběstační v základních životních úkonech.

„Druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení - je určeno uživatelům služby azylový dům, kteří splňují podmínky pro zařazení do samostatného bydlení azylového domu.

 

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Azylový dům NENÍ určen pro osoby, které:

 • nespadají do cílové skupiny,
 • potřebují poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, trpí akutní infekční nemocí (např. žloutenka, tuberkulóza, svrab), které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • jsou nevidomé, neslyšící, anebo mají kombinaci těchto postižení a v důsledku toho nejsou schopny komunikovat a/nebo nejsou soběstačné v základních životních úkonech,
 • mají vypovězenou smlouvu o poskytnutí služby Azylový dům z důvodu porušování povinností a ustanovení Domovního řádu azylového domu uvedených ve smlouvě o poskytnutí služby Azylový dům (nemohou užívat službu max. po dobu 6 měsíců od vypovězení smlouvy).

 

Zásady služby

Služba je poskytovaná na základě hodnot Slezské diakonie. Slezská diakonie je křesťanská nezisková organizace, která zakotvuje svou činnost na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Pomoc poskytujeme všem lidem, kteří ji v nepříznivé životní situaci potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní stav, postižení či postavení. Inspirací pro naši práci je osoba Ježíše Krista, který je vnímán jako zdroj víry a je vzorem pro život a kvalitní službu.

Hodnoty Slezské diakonie:

 • Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život - pramenem pro naši práci je Bible a Boží láska zjevená lidem v Ježíši Kristu jako zachránci.
 • Přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření - vnímáme jedinečnost každého uživatele.
 • Pomoc každému – osobní přístup - nabízíme pomoc každému při respektování základních pravidel pomoci.
 • Odpovědnost v různých rovinách
 • Osobní růst
 • Láskyplné vztahy – usilujeme o vytváření zdravých vztahů mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů k uživatelům.
 • Týmová orientace
 • Transparentnost
 • Respekt

Další zásady:

 • respektujeme důstojnost a lidská práva uživatele – pracovníci při poskytování služby dbají na dodržování lidských práv
 • přistupujeme k uživatelům individuálně - s uživatelem plánuje pracovník průběh služby
 • aktivizujeme uživatele - prostřednictvím individuálního plánování, na komunitních setkáních, aby byli uživatelé schopni vést samostatný život, nezávislý na službě azylového domu
 • respektujeme jedinečnost uživatele - pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • respektujeme právo uživatele rozhodovat o svém životě - zaměstnanci respektují právo každého jedince na vlastní představu o životě v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých

Mapa