SILOE Ostrava, centrum denních služeb

 

  

  Život ve středisku

                                                           klikněte  ZDE

 

Místo poskytování služby

Službu Centrum denních služeb poskytujeme na adrese: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves. Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. 

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“

Doba poskytování služby

PO–PÁ 06:00–18:00 (mimo státní svátky)

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.


UPOZORNĚNÍ

Od 1. 11. 2017 bude v budově střediska SILOE Ostrava, na ulici Rolnická 55 Ostrava Nová Ves, probíhat částečná rekonstrukce prostor 1. a 2. patra. Kvůli bezpečnosti nebude možné využívat vnitřní schodiště, proto prosíme všechny příchozí, aby využívali pouze výtahu.

Z důvodu této plánované rekonstrukce prosíme veškeré zájemce o službu a další návštěvníky, aby si své schůzky vždy sjednali dopředu (telefonicky či e-mailem), jelikož se může stát, že vedení služby nebude na středisku k dispozici.

Od 1. 1. 2018 dojde k rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem z 12 lůžek na 26, naopak pobytová odlehčovací služba bude omezena na 5 lůžek. Rekonstrukce bude vyžadovat určité omezení služeb, v budově bude prach i hluk, přesto se vedení služby vynasnaží, aby dopad rekonstrukce na stávající klienty byl co nejmenší.

Za Vaše pochopení a trpělivost Vám tímto děkujeme.

Kapacita

20 klientů na den

Cena

dle doby poskytnuté služby, více v Ceník služeb 2017

Kontakt

Bc. Marta Machová (vedoucí střediska) tel.: 733 142 425, siloe@slezskadiakonie.cz

Na paní Machovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava, objednání se na osobní konzultace či na vyšetření paměti.

Mgr. Zuzana Vontorová (sociální pracovnice) tel.: 733 142 426, soc.siloe@slezskadiakonie.cz

Na paní Vontorovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

Žádost
o poskytování služeb

Žádosti o poskytování služby ve středisku SILOE ke stažení ve formátu doc. ZDE

 

Certifikát Vážka

SILOE Ostrava, centrum denních služeb obhájilo dne 28.2.2017 certifikát Vážka, který je udělován na základě splnění kritérií České alzheimerovské společnosti. Kritéria stanovují jak pečovat o lidi s poruchami paměti. Poděkování patří celému týmu centra denních služeb.
SILOE Ostrava, centrum denních služeb obhájilo dne 28.2.2017 certifikát Vážka, který je udělován  na základě splnění kritérií České alzheimerovské společnosti. Kritéria stanovují jak pečovat o lidi s poruchami paměti. Poděkování patří celému týmu centra denních služeb.

 

 

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, centra denních služeb je snaha o důstojnou a empatickou podporu, pomoc a péči lidem s poruchami paměti.
Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu. 

Cíle poskytované služby

 • Vytváření důstojného prostředí a podmínek důstojné péče klientům s poruchami paměti.
 • Udržení stávajících schopností klienta co nejdelší možnou dobu pomocí specifického přístupu (např. formou aktivizace, reminiscence, validace aj.).
 • Setrvání osoby s poruchami paměti v rodinném prostředí a oddálení tak dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení.
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám (50 a více let) s poruchami paměti, které v současné době bydlí v okresu Ostrava
 • ​a dále osobám (50 a více let) s poruchami paměti z Moravskoslezského kraje (v případě, že nechtějí využívat fakultativních služeb dovozu do Centra)

Okruh osob, kterým služba určená není:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. nutnost infuzní léčby, zavedení a péče o sondu aj.),
 • osobám, kterým z důvodu akutní infekční nemoci ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby,
 • a dále osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • kapacita je plně využitá,
 • žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny,
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb Centra a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s  klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.

Forma poskytované služby

Centra denních služeb

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 45  v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v Centru denních služeb obsahují tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V Centru se snažíme klientům nahradit domácí prostředí, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou paměti a soběstačnosti byl co nejmenší. Klient je do Centra dopravován služebním autem či vlastní rodinou. V průběhu dne se zapojuje do různých aktivit. Zajišťujeme pomoc při stravování a osobní hygieně. Provozní doba Centra je ve všední dny od 6:00 do 18:00 hodin. Kapacita je max. 20 klientů na den.

Zásady poskytování služby

Při poskytování služeb v Centru denních služeb ve vztahu ke  klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny, rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost- jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou konzultací a svépomocných skupin. Sociální pracovník spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.). 
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z těchto dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují – deklarace Alzheimer Europe 1998-    
 • Charta práv pacientů - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

Kontakt na ČALS:

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa