SILOE Ostrava, centrum denních služeb

 

 

 

 

 

 

Místo poskytování služby

Službu Centrum denních služeb poskytujeme na adrese: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves. Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. 

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“

Doba poskytování služby

PO–PÁ 06:00–18:00 (mimo státní svátky)

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.

Kapacita

20 klientů na den

Cena

dle doby poskytnuté služby, více v Ceník služeb 2019

Kontakt

Vedoucí střediska:
Mgr. Veronika Raszková, vedoucí střediska tel.: 733 142 425, siloe@slezskadiakonie.cz

Na paní Raszkovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava. 

Sociální pracovnice:
Mgr. Zuzana Vontorová  tel.: 733 142 426, soc.siloe@slezskadiakonie.cz

Na paní Vontorovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu. Paní Vontorová je zároveň kontaktní osobou ČALS pro případ, že budete mít zájem o kognitivní měření (tzv. Test paměti) nebo odbornou konzultaci v této oblasti.

Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

Žádost
o poskytování služeb

Žádosti o poskytování služby ve středisku SILOE ke stažení ve formátu doc. ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Certifikát Vážka

SILOE Ostrava, centrum denních služeb obhájilo dne 28.2.2017 certifikát Vážka, který je udělován na základě splnění kritérií České alzheimerovské společnosti. Kritéria stanovují jak pečovat o lidi s poruchami paměti. Poděkování patří celému týmu centra denních služeb.
SILOE Ostrava, centrum denních služeb obhájilo dne 28.2.2017 certifikát Vážka, který je udělován  na základě splnění kritérií České alzheimerovské společnosti. Kritéria stanovují jak pečovat o lidi s poruchami paměti. Poděkování patří celému týmu centra denních služeb.

 

 

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, centra denních služeb, je snaha o důstojnou a empatickou podporu, pomoc a péči lidem s poruchami paměti.
Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

 

Cíle poskytované služby

 • Vytvářet důstojné prostředí a podmínky důstojné péče klientům s poruchami paměti
 • Udržet stávající schopnosti klientů co nejdelší možnou dobu pomocí specifického přístupu (např. formou aktivizace, reminiscence, validace aj.)
 • Přispět k setrvání osoby s poruchami paměti v rodinném prostředí a oddálení tak dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti

Okruh osob, kterým je služba určena

osobám (50 a více let) s poruchami paměti (především poruchy způsobené Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí), které v současné době bydlí v okresu Ostrava, nebo také osobám (50 a více let) s poruchami paměti z Moravskoslezského kraje (v případě, že nechtějí využívat fakultativní služby dopravy do/z centra).

Okruh osob, kterým služba určená není

 • osobám upoutaným na lůžko,
 • osobám, u nichž se poskytovaná péče dlouhodobě soustředí pouze na zajištění základních fyziologických potřeb,
 • osobám, kterým zdravotní stav již neumožňuje vědomou spolupráci s pečujícími a zapojení se do kolektivu
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. nutnost infuzní léčby, zavedení a péče o sondu aj.),
 • osobám, kterým z důvodu akutní infekční nemoci ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby,
 • a dále osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Důvody pro neposkytnutí služby

 • kapacita je plně využitá
 • žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb Centra a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s  klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele

Forma poskytované služby

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 45 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v Centru denních služeb střediska SILOE obsahují tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,

V Centru se snažíme přiblížit se domácímu prostředí klientů, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou paměti a soběstačnosti byl co nejmenší. Klient se do Centra dopravuje sám nebo s pomocí rodiny, využít může také dovoz či odvoz služebním vozem v rámci fakultativní služby. V průběhu dne se zapojuje do různých aktivit. Zajišťujeme pomoc při stravování a osobní hygieně. Provozní doba Centra je ve všední dny od 6:00 do 18:00 hodin. Kapacita je max. 20 klientů na den.

Zásady poskytování služby

Při poskytování služeb v Centru denních služeb ve vztahu ke  klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti. Klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost - jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou sociálního poradenství. Sociální pracovník dále spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.). 
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z těchto dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují –deklarace Alzheimer Europe 1998-    
 • Charta práv pacientů - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

Středisko SILOE Ostrava je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a poskytuje odborné poradenství v této oblasti (kontakt viz výše)

Kontakt na ČALS

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz

 

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa