SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem

 

  

  Život ve středisku

                                                           klikněte  ZDE

 

Místo poskytování služby

Službu domova se zvláštním režimem poskytujeme na adrese: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves. Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. 

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“

Doba poskytování služby

Služba Domova se zvláštním režimem je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.


UPOZORNĚNÍ

Od 1. 11. 2017 bude v budově střediska SILOE Ostrava, na ulici Rolnická 55 Ostrava Nová Ves, probíhat částečná rekonstrukce prostor 1. a 2. patra. Kvůli bezpečnosti nebude možné využívat vnitřní schodiště, proto prosíme všechny příchozí, aby využívali pouze výtahu.

Z důvodu této plánované rekonstrukce prosíme veškeré zájemce o službu a další návštěvníky, aby si své schůzky vždy sjednali dopředu (telefonicky či e-mailem), jelikož se může stát, že vedení služby nebude na středisku k dispozici.

Od 1. 1. 2018 dojde k rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem z 12 lůžek na 26, naopak pobytová odlehčovací služba bude omezena na 5 lůžek. Rekonstrukce bude vyžadovat určité omezení služeb, v budově bude prach i hluk, přesto se vedení služby vynasnaží, aby dopad rekonstrukce na stávající klienty byl co nejmenší.

Za Vaše pochopení a trpělivost Vám tímto děkujeme.

Kapacita

12 klientů

Cena

Informace o platbách za poskytovanou sociální službu naleznete v ceníku služby 2017 ZDE

Žádost
o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování služby střediska SILOE naleznete ke stažení ve formátu doc.ZDE

Ujednání
o dodržování vnitřních pravidel sociální služby

Informace o vnitřních pravidlech sociální služby naleznete ZDE

Kontakt

Bc. Marta Machová (vedoucí střediska) tel.: +420 733 142 425, siloe@slezskadiakonie.cz

Na paní Machovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava, objednání se na osobní konzultace či na vyšetření paměti.

Mgr. Veronika Chvostková (sociální pracovnice) tel.: +420 739 680 160, siloe.domov@slezskadiakonie.cz  

Na paní Chvostkovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, Domova se zvláštním režimem, je snaha o důstojnou a empatickou pomoc a péči lidem s poruchami paměti. Usilujeme o to, aby se u nás klienti cítili bezpečně a mohli prožít klidné, pokud možno aktivní stáří se stálým kontaktem se svými blízkými.

Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu. 

Bližší informace na webových stránkách: www.alzheimer.cz

Cíle poskytované služby

 • Vytváření důstojného prostředí a podmínek důstojné péče klientům s poruchami paměti
 • Udržení stávajících schopností klienta (dle jeho zdravotního a psychického stavu), a to pomocí specifického přístupu formou reminiscence, validace aj.
 • Podporování seberealizace klientů a podílení se na rozhodování o vlastním životě v Domově
 • Udržení a podpora (pokud je to možné) rodinných vazeb klienta, aktivní spolupráce s pečujícími osobami
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • Služba je určená osobám (50 a více let) s poruchami paměti z Moravskoslezského kraje (primárně z okresu Ostrava), jejichž zdravotní stav a sociální situace již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.

Důvody pro neposkytnutí služby (komu služba není určena):

 • Kapacita služby je plně využitá,
 • žadatel nesplňuje daná kritéria cílové skupiny,
 • žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • žadatel vyžaduje stálou 24 hodinovou péči zdravotního charakteru (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení),
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb SILOE Ostrava, Domov se zvláštním režimem, a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.

Forma poskytované služby

Pobytová sociální služba

Pobytová sociální služba
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 50 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v Domově se zvláštním režimem obsahují tyto základní činnosti:


a)  základní sociální poradenství,
b)  poskytnutí ubytování,
c)  poskytnutí stravy,
d)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)  sociálně terapeutické činnosti,
h)  aktivizační činnosti,
ch) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Zásady poskytování služby

Při poskytování služeb v Domově se zvláštním režimem ve vztahu ke klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny, rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost- jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou konzultací a svépomocných skupin. Sociální pracovník spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.). 
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují – deklarace Alzheimer Europe 1998
 • Charta práv - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

Kontakt na ČALS:

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz

Mapa