SILOE Ostrava, odlehčovací služby

 

  

  Život ve středisku

                                                           klikněte  ZDE

 

Místo poskytování služby

Pobytovou odlehčovací službu poskytujeme na adrese: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves. Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. Terénní odlehčovací služba je poskytována v domácnostech klientů.

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“.

Doba poskytování služby

Pobytová odlehčovací služba je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.

Terénní odlehčovací službu poskytujeme ve všední dny od 6:00 do 18:00 hodin v závislosti na momentálním zdravotním a sociálním stavu klientů a počtu zaměstnanců.

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.

Kapacita

5 klientů na noc

Cena

Dle doby poskytnuté služby, více v Ceníku služby 2018

Kontakt 

Bc. Marta Machová (vedoucí střediska) tel.: 733 142 425siloe@slezskadiakonie.cz

Na paní Machovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava, objednání se na osobní konzultace či na vyšetření paměti.

Mgr. Zuzana Vontorová (sociální pracovnice) tel.: 733 142 426, soc.siloe@slezskadiakonie.cz  

Na paní Vontorovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

 Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

Žádost
o poskytování služeb

Žádosti o poskytování služby ve středisku SILOE ke stažení ve formátu doc. ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, odlehčovací služby, je podpora pečujících tím, že na předem stanovenou dobu poskytne důstojnou pomoc a péči klientům s poruchami paměti formou pobytové nebo terénní služby.

Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

Cíle poskytované služby

 • Odlehčit pečujícím osobám.
 • Vytvářet důstojné prostředí a podmínky důstojné péče klientům s poruchami paměti.
 • Udržet stávající schopnosti klientů co nejdelší možnou dobu pomocí specifického přístupu (např. formou reminiscence, validace aj.).
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Osobám (50 a více let) s poruchami paměti (především poruchy způsobené Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí), které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatného zdravotního či duševního stavu, o které jinak pečuje rodina nebo osoba blízká v jejich domácím prostředí na území města Ostravy, a dále s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji (mimo Ostravu) při využívání pobytové odlehčovací služby.

Okruh osob, kterým služba určená není:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. nutnost infuzní léčby, zavedení a péče o sondu aj.),
 • osobám, kterým z důvodu akutní infekční nemoci ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby,
 • a dále osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • Kapacita je plně využitá,
 • žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny,
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb SILOE Ostrava, odlehčovací služby, a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s  klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.

 

Forma poskytované služby

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
a) základní sociální poradenství,
b) poskytnutí ubytování,
c) poskytnutí stravy,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) aktivizační činnosti,
ch) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SILOE Ostrava, odlehčovací služby, poskytuje tyto dvě formy služeb:

Terénní odlehčovací služba 

Je určena klientům, kteří dávají přednost službám poskytovaným v jejich prostředí. Umožňujeme úlevu od péče pečujícím osobám tím, že na několik hodin týdně převezmeme péči o jejich příbuzné v jejich domácnosti na území města Ostravy.
Kapacita terénní odlehčovací služby je dána momentálním zdravotním a sociálním stavem klientů a počtem zaměstnanců. Službu poskytujeme ve všední dny od 6.00 do 18.00 hodin. Smlouva může být uzavřena na dobu maximálně 6 měsíců v rámci jednoho kalendářního roku.

Pobytová odlehčovací služba 

Služba je určena klientům, kteří chtějí využívat její pobytovou formu v prostorách střediska SILOE Ostrava. Zde se snažíme klientovi nahradit domácí prostředí, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou paměti a soběstačnosti byl co nejmenší. Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok. Smlouva může být uzavřena nejméně na jednu noc a maximálně na dobu 6 měsíců v rámci jednoho kalendářního roku. Kapacita pobytové odlehčovací služby je max. 5 klientů na noc.

Zásady poskytování služby:

Při poskytování služeb v odlehčovací službě ve vztahu ke  klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti. Klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost - jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou sociálního poradenství. Sociální pracovník dále spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.).
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z těchto dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují – deklarace Alzheimer Europe 1998-    
 • Charta práv pacientů - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

 

Kontakt na ČALS:

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa