SILOE Ostrava, odlehčovací služby

 

  

  Život ve středisku

                                                           klikněte  ZDE

 

Místo poskytování služby

Pobytovou odlehčovací službu poskytujeme na adrese: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves. Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. Terénní odlehčovací služba je poskytována v domácnostech klientů.

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“.

Doba poskytování služby

Pobytová odlehčovací služba je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.

Terénní odlehčovací službu poskytujeme ve všední dny od 6:00 do 18:00 hodin v závislosti na momentálním zdravotním a sociálním stavu klientů a počtu zaměstnanců.

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.


UPOZORNĚNÍ

Od 1. 11. 2017 bude v budově střediska SILOE Ostrava, na ulici Rolnická 55 Ostrava Nová Ves, probíhat částečná rekonstrukce prostor 1. a 2. patra. Kvůli bezpečnosti nebude možné využívat vnitřní schodiště, proto prosíme všechny příchozí, aby využívali pouze výtahu.

Z důvodu této plánované rekonstrukce prosíme veškeré zájemce o službu a další návštěvníky, aby si své schůzky vždy sjednali dopředu (telefonicky či e-mailem), jelikož se může stát, že vedení služby nebude na středisku k dispozici.

Od 1. 1. 2018 dojde k rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem z 12 lůžek na 26, naopak pobytová odlehčovací služba bude omezena na 5 lůžek. Rekonstrukce bude vyžadovat určité omezení služeb, v budově bude prach i hluk, přesto se vedení služby vynasnaží, aby dopad rekonstrukce na stávající klienty byl co nejmenší.

Za Vaše pochopení a trpělivost Vám tímto děkujeme.

Kapacita

12 klientů na noc

Cena

Dle doby poskytnuté služby, více v Ceníku služby 2017

Kontakt 

Bc. Marta Machová (vedoucí střediska) tel.: 733 142 425siloe@slezskadiakonie.cz

Na paní Machovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava, objednání se na osobní konzultace či na vyšetření paměti.

Mgr. Zuzana Vontorová (sociální pracovnice) tel.: 733 142 426, soc.siloe@slezskadiakonie.cz  

Na paní Vontorovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

 Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

Žádost
o poskytování služeb

Žádosti o poskytování služby ve středisku SILOE ke stažení ve formátu doc. ZDE

 

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, odlehčovací služby, je podpora pečujících, tím že na předem stanovenou dobu, poskytne důstojnou pomoc a péči klientovi s poruchami paměti formou pobytové nebo terénní služby.

Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu. 

Cíle poskytované služby

 • Odlehčení pečujícím osobám.
 • Vytváření důstojného prostředí a podmínek důstojné péče klientům s poruchami paměti.
 • Udržení stávajících schopností klienta co nejdelší možnou dobu pomocí specifického přístupu (např. formou reminiscence, validace aj.).
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

Okruh osob, kterým je služba určena

 • osobám (50 a více let) s poruchami paměti, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatného zdravotního či duševního stavu, o které jinak pečuje rodina nebo osoba blízká v jejich domácím prostředí (okres Ostrava), dále s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji (mimo Ostravu) při využívání pobytové odlehčovací služby

Okruh osob, kterým služba určená není:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. nutnost infuzní léčby, zavedení a péče o sondu aj.),
 • osobám, kterým z důvodu akutní infekční nemoci ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby,
 • a dále osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • kapacita je plně využitá,
 • žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb SILOE Ostrava, odlehčovací služby a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s  klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.

Odlehčovací služby:

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 44  v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v odlehčovací službě obsahují tyto základní činnosti:

a)  základní sociální poradenství,
b)  poskytnutí ubytování,
c)  poskytnutí stravy,
d)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)  sociálně terapeutické činnosti,
h)  aktivizační činnosti,
ch)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SILOE Ostrava, odlehčovací služby, poskytuje tyto dvě formy služeb:

Terénní odlehčovací služba 

Je určena klientům, kteří dávají přednost službám poskytovaným v jejich prostředí. Umožňujeme úlevu od péče pečujícím osobám, tím že na několik hodin týdně převezmeme péči o jejich příbuzné v jejich domácnosti a na území města Ostravy.
Kapacita terénní odlehčovací služby je dána momentálním zdravotním a sociálním stavem klientů a počtem zaměstnanců. Službu poskytujeme ve všední dny od 6. 00 do 18.00 hodin. Smlouva může být uzavřena na dobu maximálně 6 měsíců v rámci jednoho kalendářního roku.

 

Pobytová odlehčovací služba 

Služba je určena klientům, kteří chtějí využívat její pobytovou formu v prostorách střediska SILOE Ostrava. Zde se snažíme klientovi nahradit domácí prostředí, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou paměti a soběstačnosti byl co nejmenší. Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok. Smlouva může být uzavřena nejméně na jednu noc a maximálně na dobu 6 měsíců v rámci jednoho kalendářního roku. Kapacita pobytové odlehčovací služby je max. 12 klientů na noc.

Zásady poskytování služby:

Při poskytování služeb v Odlehčovací službě ve vztahu ke  klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny, rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost- jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou konzultací a svépomocných skupin. Sociální pracovník spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.). 
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z těchto dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují – deklarace Alzheimer Europe 1998-    
 • Charta práv pacientů - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

 

Kontakt na ČALS:

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa