KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj

Provozní doba

PONDĚLÍ                              14:00 – 19:00 hodin

ÚTERÝ                                  14:00 – 19:00 hodin

STŘEDA                                14:00 – 19:00 hodin

ČTVRTEK                              14:00 – 19:00 hodin

PÁTEK                                   zavřeno

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 25 uživatelů

Maximální okamžitá kapacita je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.

Kontakt 

online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Být On Line znamená být dostupný a nablízku.

Nízkoprahové zařízení KLUB ON LINE Karviná je určeno pro dospívající mládež v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách. Naším posláním je předcházet a snižovat sociální rizika, se kterými se dospívající setkávají. Nabízíme bezpečný prostor pro individuální řešení aktuální situace a také podporu, která motivuje ke změnám a zodpovědnosti v životě. 


Cíle služby

Naším cílem je, aby dospívající:

 • nebyli na „ulici“, ale mohli na bezpečném místě mluvit o svých problémech a zkušenostech
 • znali sociální a zdravotní rizika, se kterými se mohou setkat a nevyhledávali je (nechráněný sex a úlety, experiment s drogami, záškoláctví, útěky z domu, konflikt se zákonem)
 • uměli se zorientovat ve svém životě a aktuálním problému a hledali cesty k řešení (partnerské, rodinné a vrstevnické vztahy, škola, práce)


Co poskytujeme

Kontakt

 • Kontakt je příchod uživatele do zařízení s cílem vytvořit základní pracovní rámec, který je potřebný pro uskutečňování služby.

Kontaktní práce

 • Kontakt uživatele s pracovníkem, který má podobu rozhovoru nebo sdílení společných aktivit, pro navázání a prohloubení vztahu mezi uživatelem a pracovníkem.

Volnočasové aktivity

 • Nabídka základních volnočasových prostředků pro trávení volného času.

Vzdělávací činnosti

 • Přednášková činnost zaměřená na otevírání témat, které se dotýkají života mladých lidí. Výběr témat vychází z aktuálních potřeb. Součástí je diskuse s těmi, kteří se přednášky účastní.

Jednání s institucemi ve prospěch uživatele

 • Jedná se o kontakt pracovníka (ústní, telefonický, písemný) se zařízeními  návazné péče nebo dalšími institucemi, se kterými uživatel řeší další situace, ve kterých se ocitá (úřad práce, úřad města, lékař, poradny) Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).

Doprovod

 • Jedná se o fyzický doprovod do zařízení návazné péče nebo dalších institucí a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

Sociální poradenství

 • Pomoc při řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. Zaměřuje se na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (vztahy, rodina, sex, návykové látky, škola, volný čas, sociálně právní a jiné).

Intervence

 • Zásah ze strany pracovníka do aktuálního problému či reality uživatele, který vede k lepší orientaci uživatele v dané situaci.

Pomoc v krizi

 • Pomoc při orientaci a řešení krizových životních situací (rozchod, útěk z domova, šikana ve škole, akutní zneužití alkoholu a drog).


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří dospívající mládež ve věku 14-22 let v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Osobám, které požadují službu, kterou neposkytujeme (osobní asistence, tlumočnické služby)


Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • pracovně výchovná činnost s dětmi
 • nácvik a upevňování psychických, motorických a sociálních schopností a dovedností
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Zásady služby

Nízkoprahovost           -           jsme dostupní

Diskrétnost                  -           nevynášíme informace, nepředáváme vzkazy

Rovnost                       -           jsme nestranní

Respekt                       -           respektujeme jedinečnost každého člověka

Zájem                          -           doprovázíme při řešení životní situace                          


Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV.

Zpravodajství MOZAIKA 2. díl, který se váže ke středisku:

 


 

Sponzor Sponzor
 

Mapa