OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

 

Místo poskytování služby

Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava

Pojedete-li tramvají č. 2, 3, 12 na zastávku Mírové náměstí, přestupte na autobus č. 57, 59 a vystupte na zastávce Nová Ocelárna (zastávka na znamení). Budova bývalého ředitelství Vítkovice Steel, kde sídlí Slezská diakonie, se nachází přímo před Vámi.
Poradna sídlí v 5. NP.

Provozní doba

PONDĚLÍ  pro objednané      9 – 12 a 13 – 17 hodin

ÚTERÝ      pro objednané     8 – 12 hodin

STŘEDA   pro objednané      8 – 12 a 13 – 16 hodin

ČTVRTEK                              8 – 12 hodin

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby: 1 uživatel služby.

Kontakt 

obcan.ov@slezskadiakonie.cz  tel.: 734 645 275

Cena

Občanská poradna Ostrava poskytuje odborné sociální poradenství bezplatně.

 

Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství Slezské diakonie, která je členem Asociace občanských poraden, poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

Prostřednictvím Asociace občanských poraden upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství nenahrazuje specializované odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní poradenství, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanoví sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírá funkci informačních kanceláří při úřadech.

Oblasti odborného sociálního poradenství poradny rozdělených dle úrovně poskytovaného poradenství:

ÚROVEŇ 3.

 • bydlení
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • rodina a mezilidské vztahy
 • občanskoprávní vztahy
 • problematika zadlužování občanů
 • ochrana spotřebitele
 • občanské soudní řízení a jeho alternativy

ÚROVEŇ 2.

 • sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění
 • sociální služby
 • sociální pojištění
 • trestní právo

ÚROVEŇ 1.

 • daně a poplatky
 • zdravotní pojištění a zdravotnictví
 • školství a vzdělávání
 • právní systém ČR
 • právní systém EU
 • veřejná správa
 • ochrana základních práv a svobod

Úroveň 1 - INFORMACE

Obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

Úroveň 2 - RADA

Vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení problému.

Úroveň 3 – AKTIVNÍ POMOC

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele.

Konzultace s právníkem (právní konzultace jsou omezené - vhodnost právní konzultace posuzuje poradce poradny individuálně dle případu uživatele služby).

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava navázala spolupráci s Exekutorskou komorou a nabízí bezplatné právní konzultace s právníky Exekutorské komory v oblastech, které se týkají dluhové problematiky. Ke konzultaci s právníkem Exekutorské komory v sídle OBČANSKÉ PORADNY Ostrava je potřeba se objednat na mob. čísle 734 645 275.

Cíle služby

Cílem OBČANSKÉ PORADNY Ostrava, odborného sociálního poradenství je, aby uživatel služby:

 • byl kompetentní pro řešení vlastní situace,
 • věděl, na jaké specializované instituce se může při řešení své situace obrátit,
 • měl zajištěno bezpečné prostředí pro zlepšení jeho emočního stavu.

 

Co poskytujeme

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava poskytuje službu odborného sociálního poradenství, která je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 37, odst. 4).

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb (odkazování či předávání uživatele ke specializovaným institucím, úřadům, soudům, terapeutům apod.)
 • sociálně terapeutické činnosti – poskytování  poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci v prostorách poradny či mimo prostory (doprovod). Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osoby.

Cílová skupina

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava, odborného  sociálního poradenství je poskytována všem dospělým osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopny vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava, odborného sociálního poradenství není poskytována osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny se domluvit běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně).

 

Zásady služby

Bezplatnost

Občanské poradenství je zásadně bezplatné.

Diskrétnost

Nic, co se v poradně zjistí od zájemce o službu či uživatele služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo Občanskou poradnu. Uživatel může vystupovat anonymně, poradci (i organizace) jsou vázáni mlčenlivostí.

Občanská poradna není vázána mlčenlivostí v případech povinnosti oznámení a překažení trestného činu ve smyslu ustanovení § 367 a 368 Trestního zákona.

Nestrannost

Služba Občanské poradny je poskytována všem uživatelům služby bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, zdravotní postižení, sexuální orientaci, politickou příslušnost, světonázorovou orientaci, sociální status apod.

Informace, rady a případná další pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Nezávislost

Služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích či osobách, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Individuálně zaměřená podpora

Poradce přistupuje k uživateli vždy s ohledem na jeho individuální situaci. Služba Občanské poradny je poskytována tak, aby byl uživatel podporován v samostatném jednání.

Pracovníci při své práci respektují křesťanské hodnoty:

 • osobní přístup
 • odpovědnost v různých rovinách
 • osobní růst
 • láskyplné vztahy
 • týmová orientace
 • transparentnost
 • respekt

 

Sponzoři

Projekt je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Kde nás najdete

Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava.

 

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa