OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

 

Místo poskytování služby

Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava

Pojedete-li tramvají č. 2, 3, 12 na zastávku Mírové náměstí, přestupte na autobus č. 57, 59 a vystupte na zastávce Nová Ocelárna (zastávka na znamení). Budova bývalého ředitelství Vítkovice Steel, kde sídlí Slezská diakonie, se nachází přímo před Vámi.
Poradna sídlí v 5. NP.

Provozní doba

PONDĚLÍ  pro objednané      9 – 12 a 13 – 17 hodin

ÚTERÝ      pro objednané      8 – 12 hodin

STŘEDA   pro objednané       8 – 12 a 13 – 16 hodin

ČTVRTEK                                   8 – 12 hodin

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby: 1 uživatel služby.

Kontakt 

obcan.ov@slezskadiakonie.cz  tel.: 734 645 275

Cena

Občanská poradna Ostrava poskytuje odborné sociální poradenství bezplatně.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Slezské diakonie poskytuje anonymní a bezplatné odborné sociální poradenství.
V rámci konzultací předává informace o právech a povinnostech osobám v nepříznivé sociální situaci, nabízí pomoc při hledání možnosti řešení a zprostředkovává kontakty na další specializované instituce, čímž napomáhá ke snižování rizik plynoucích ze vzniklé situace.

K doplnění:

OBČANSKÁ PORADNA je členem Asociace občanských poraden, jejímž prostřednictvím upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava nenahrazuje specializované odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní poradenství, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanoví sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírá funkci informačních kanceláří při úřadech.

Své služby nabízí v těchto oblastech:

 • sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění
 • sociální služby
 • sociální pojištění
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • občanskoprávní vztahy
 • daně a poplatky
 • zdravotní pojištění a zdravotnictví
 • školství a vzdělávání
 • problematika zadlužování občanů
 • ochrana spotřebitele
 • právní systém ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení a jeho alternativy
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ochrana základních práv a svobod.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava navázala spolupráci s Exekutorskou komorou a nabízí bezplatné právní konzultace s právníky Exekutorské komory v oblastech, které se týkají dluhové problematiky. Ke konzultaci s právníkem Exekutorské komory v sídle OBČANSKÉ PORADNY Ostrava je potřeba se objednat na mob. čísle 734 645 275.

 

Cíle služby

Cíle OBČANSKÉ PORADNY Ostrava, odborného sociálního poradenství jsou:

 • naplnit zakázku uživatele tak, abychom mu napomohli z jeho nepříznivé sociální situace
 • zabránit hlubšímu propadu v nepříznivé sociální situaci uživatele

 

Co poskytujeme

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava poskytuje službu odborného sociálního poradenství, která je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 37, odst. 4).

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb (odkazování či předávání uživatele ke specializovaným institucím, úřadům, soudům, terapeutům apod.)
 • sociálně terapeutické činnosti – poskytování  poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci v prostorách poradny či mimo prostory (doprovod). Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osoby.

 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je určena služba Občanské poradny Ostrava

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava je poskytována všem dospělým osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava není poskytována osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny se domluvit běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně) a nezajistí si pomoc třetí osoby, která komunikaci může zprostředkovat.

 

Zásady služby

Mlčenlivost

Nic, co se v poradně zjistí od zájemce či uživatele služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo OBČANSKOU PORADNU. Zájemce/uživatel může vystupovat anonymně, poradci (i organizace) jsou vázáni mlčenlivostí.

OBČANSKÁ PORADNA není vázána mlčenlivostí v případech povinnosti oznámení a překažení trestného činu ve smyslu ustanovení § 367 a 368 Trestního zákona a také v případech trestného činu ve vztahu k dětem.

Profesionalita

Poskytovatel garantuje bezpečný a profesionální přístup poskytování služby a její kvality. Zároveň garantuje vzdělávání pracovníků v oblasti odborného sociálního poradenství pro prohloubení znalostí z této oblasti.

Individuálně zaměřená podpora a respekt

Poradce přistupuje k uživateli vždy s ohledem na jeho individuální situaci. Nezaujímá hodnotící postoj k jeho názorům, přesvědčení, osobnosti či sociálnímu statutu.

Služba je poskytována nezávisle na vůli ostatních organizací a subjektů.

 

Sponzoři

Projekt je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa