TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

 

Místo poskytování služby

Kavalcova 7, Bruntál

Provozní doba

Služby jsou poskytovány nepřetržitě

Kapacita služby

Kapacita je 14 uživatelů

Kontakt 

e-mail: timotei@sdk.cztimotei@slezskadiakonie.cz

mobil vedoucího střediska : 739 304 198

mobil sociální pracovnice: 734 518 846

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mladým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocitli v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich tak, aby se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit své postavení na trhu práce, doplnit si vzdělání a nebudovat si závislost na systému sociálních služeb.

Cíle služby

Cílem služby je vybavit mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením dovednostmi potřebnými pro samostatný život.

          Toho chceme dosáhnout především tím, že je podporujeme v/ve :

 • vědomí zodpovědnosti za své chování,
 • schopnost zařizovat si své záležitosti sami,
 • schopnost samostatně vést domácnost,
 • motivaci k získání a udržení zaměstnání.

Poskytované služby

Poskytnutí ubytování

 • pro uživatele od 18–26 let s možností užívání vnitřního vybavení (společná kuchyň včetně spotřebičů a nádobí, pračka, ložní prádlo, kulturní místnost vybavená TV).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při hledání bydlení,
 • podpora při hledání zaměstnání,
 • podpora při studiu,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • nabídnutí, popř. zprostředkování volnočasových aktivit

Sociálně-terapeutické činnosti

 • nácvik sociálních dovedností (vaření, sestavování domácího rozpočtu, nácvik jednání na úřadech, nácvik přípravy na zaměstnání a získání pracovních návyků).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • podpůrná asistence při jednání s úřady, zaměstnavateli a jinými institucemi, 
 • zprostředkování odborného poradenství (na ÚP, na sociálním odboru, na bytovém oddělení).

Cílová skupina

Sociální služby jsou poskytovány osobám od 18 do 26 let, které:

 • opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež,
 • ukončili výkon trestu či ochrannou léčbu,
 • jsou bez bezpečného rodinného zázemí

Sociální služby nelze poskytnout

 • v případě, kdy se zdravotní stav žadatele vylučuje s poskytnutím pobytové sociální služby (infekční, parazitární choroby, opakované užívaní tvrdých drog)
 • žadateli, který není plně mobilní (zařízení nemá bezbariérové prostory pro uživatele),
 • žadateli s dítětem,
 • bývalému uživateli, který již využíval služeb DPC Timotei a byla s ním ukončena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících.  Tomuto uživateli může DPC Timotei odmítnout poskytnutí sociální služby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy.

Zásady služby

Respekt - pracovníci ctí jedinečnost uživatele, vytvářejí podmínky, v nichž se uživatele cítí důstojně

Svoboda v rozhodování - pracovníci respektují volbu uživatele, jeho vůli a názory.

Soukromí - pracovníci plně respektují soukromí uživatel a zachovávají důvěrnosti sdělení uživatelů, dbají na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o klientech služby

Jasná a srozumitelná pravidla - pracovníci vytvářejí jasná pravidla chodu sociální služby ve spolupráci s uživateli tak, aby kopírovala běžná pravidla společnosti

Důvěra v kompetence uživatele - pracovník nevykonává činnosti za uživatele, dává mu důvěru a případně poskytne potřebnou podporu.

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

Místo poskytování služby

Kavalcova 7, Bruntál

Provozní doba

Služby jsou poskytovány nepřetržitě

Kapacita služby

4 lůžka

Kontakt 

e-mail: timotei@sdk.cz

pevná linka: 595 176 770

mobil vedoucího střediska : 734 433 317

mobil sociální pracovnice:  734 518 846

POHOTOVOSTNÍ KONTAKT

  734 433 317

Poslání

Zařízení  pro  děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a

pomoc  dítěti,  které  se  ocitlo  bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život  nebo  příznivý  vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče  přiměřené  jeho  věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané  nebo  zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci,  kdy  jsou  závažným  způsobem  ohrožena  jeho základní práva.

Ochrana  a  pomoc  takovému  dítěti  spočívá  v uspokojování základních životních  potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Cílová skupina

Dítě  ve věku 15-18 let se umisťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

   a) na základě rozhodnutí soudu,

   b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

   c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo

   d) požádá-li o to dítě.

Do zařízení ZDVOP TIMOTEI nelze přijmout dítě:

 1. které nesplňuje cílovou skupinu ZDVOP
 2. které není plně mobilní
 3. které má smyslové postižení (nevidomí, neslyšící) či mentální postižení
 4. které žádá o umístění společně s vlastním dítětem
 5. v případě naplněné kapacity ZDVOP

Poskytované služby

TIMOTEI Bruntál, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje tyto služby:

a)  zabezpečení a  plné  přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení,

b) výchovnou péči a zajištění poskytnutí zdravotních služeb,

c) poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,

d) pomoc  při  přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy,

e) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

f)   poskytuje dítěti  odbornou  péči  prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa,

g)  spolupracuje s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při    vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany,

Zásady

Respekt - pracovníci ctí jedinečnost dítěte, vytvářejí podmínky, v nichž se dítě cítí důstojně

Svoboda v rozhodování - pracovníci respektují volbu dítěte, jeho vůli a názory.

Soukromí - pracovníci plně respektují soukromí dítěte a zachovávají důvěrnosti sdělení dětí, dbají na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o klientech služby

Jasná a srozumitelná pravidla - pracovníci vytvářejí jasná pravidla chodu zařízení ve spolupráci s dětmi tak, aby kopírovala běžná pravidla společnosti.

 

Tuto službu podporuje město Bruntál.

 

Mapa