SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

 

 

Místo poskytování služby

Náměstí Míru 13, Krnov

Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice

Julia Sedláka 14, 795 01 Rýmařov

Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha

Doba poskytování služby

Po – Pá 08:00 – 16:00 (mimo státní svátky)

Kapacita

Maximální okamžitá kapacita – 11 rodin.
Kapacita na jednoho pracovníka je 6 – 9 rodin (podle individuální potřebnosti uživatelů).

Cena

Zdarma

Kontakt 

soc.as@sdk.cz734 439 347

Pobočka Rýmařov a zodpovědný vedoucí služby: Hana Lhotská, 734 427 269

Pobočka Krnov: Ilona Radváková, 736 758 972

Pobočky Město Albrechtice a Osoblaha: Šárka Richtárová, DiS., 731 692 936

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov je podporovat rodiny v nepříznivé sociální situaci ohrožující výchovu a vývoj dětí, aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči a sourozenci v prostředí svého domova. Pracovníci sociální asistence navštěvují rodiny v jejich přirozeném prostředí, v domácnostech a spolu s nimi pracují na řešení problémů a získávání nových dovedností.


Cílová skupina uživatelů

Uživateli našich služeb jsou rodiny s dětmi ve věku 0 - 18 let z mikroregionu Krnovska, včetně Albrechticka a Osoblažska a Rýmařovska. Rodiny jsou v nepříznivé sociální situaci ohrožující výchovu a vývoj dětí.

Rodiny se potýkají s obtížemi v oblastech:

 • výchovy a vzdělávání dětí
 • hospodaření a rodinného rozpočtu
 • bydlení a vedení domácnosti
 • komunikace s úřady

 

Cíle

Cílem je rodina, která:

 • samostatně zvládá problémy každodenního života, včetně krizových situací
 • má kompetence v péči a výchově dětí (zlepšený prospěch a chování dětí)
 • samostatně zvládá hospodaření s penězi
 • zvládá péči o domácnost
 • samostatně a uvědoměle jedná na úřadech

 

Další cíle služby

 • snížit riziko odebraní dětí z rodin do ústavní péče
 • zvýšit šanci možnosti návratu dětí zpět do rodiny

 

Nabídka činnosti služby

Nabízíme rodinám podporu v nácviku zvládání každodenní péče o děti, domácnost, rodinné hospodaření, jednání s úřady, školou, školkou, zařízením ústavní výchovy, soudy, policií, komunikace se sousedy, rodinou, blízkými. Nabízíme podporu při vyjednávání o dávkách, hledání vhodného bydlení, zaměstnání, při hledání a docházení do školy, školky či zájmových aktivit pro děti, k lékařům, při doučování a výchovně vzdělávacích činnostech s dětmi, při vyhledávání informací a další.
Terénní práce, návštěvy domácností probíhají na základě domluvy s rodinou, obvykle 2 – 3 krát, minimálně 1 krát za týden, a to v souladu s osobním cílem a individuálním plánem rodiny, který rodina tvoří společně s pracovníkem služby. Délka trvání jedné schůzky je obvykle a zároveň minimálně 1 hodina.
Služba je poskytována rodině zdarma.

 

Základní činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  pracovně výchovná práce s dětmi
  pracovně výchovná práce s dospělými, podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, zařízeních pro výkon ústavní výchovy
  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
  zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
  zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
      
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  doprovázení dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity
   
 • sociálně terapeutické činnosti:
  socioterapie a psychoterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Zásady poskytování sociální služby

Podpora k samostatnosti a nezávislosti rodiny na službě - za rodiny nevykonáváme jednotlivé činnosti, ale učíme, jak je mohou sami zvládnout. Podporujeme je k aktivitě a zodpovědnosti.
Individuální přístup ke každé rodině - k rodinám přistupujeme s ohledem na jejich potřeby, vzájemně se domlouváme o obsahu a rozsahu služby, pokud požadovaná podpora přesahuje možnosti služby, poskytujeme rodině informace o jiných formách pomoci.
Jednáme v zájmu rodiny (v hranicích zákona), respektujeme právo rodin na soukromí a důvěrnost jejich sdělení.
Jsme si vědomi svých odborných a profesních omezení. Pokud s uživatelem nemůžeme sami pracovat, předáme mu informace o jiných formách pomoci.
Cílem není pouze jednorázová intervence, ale soubor opakovaných činností a návštěv, při kterých si rodina utvrzuje získané zkušenosti a dovednosti.

 

Sponzoři

Tato služba a její aktivity jsou financovány z MPSV, MSK, Nadace Terezy Maxové dětem, města Krnov, Města Albrechtice, Rýmařov.

 

Projekty

Nejsme na to sami - více o projektu ZDE

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - více o projektu ZDE

Auto do sociální asistence - více o projektu ZDE 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor
 

Mapa