EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny

 

Místo poskytování služby

Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov

Druh soc. služby, číslo registrace

sociálně terapeutické dílny, 3475508

Forma poskytování soc. služby

ambulantní

Doba poskytování služby

Pondělí až pátek 
7:00 hodin – 15:00 hodin

Kapacita

celková kapacita 35 osob denně

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením.
Osoby s kombinovaným postižením.
Muži i ženy, ve věkovém rozmezí 16 až 64 let, věk při přijetí je do 55 let vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.

Cena

za poskytnuté služby: bez úhrad
za stravu: 63,- Kč za 1ks oběda (cena zahrnuje oběd a provozní náklady);
pitný režim 5,- Kč á den (v případě sjednání)

Kontakt

vedoucí střediska EBEN-EZER Český Těšín
Mgr. Jana Chlebusová
mob. + 420 730 844 482
email: j.chlebusova@slezskadiakonie.cz

koordinátor programu služby DÍLEN
sociální pracovnice
manažerka kvality NORMA ISO
Bc. Urszula Klusová, DiS.
Tel.: + 420 558 748 008
Mob.: + 420 731 450 949

Email: ebenezerct@slezskadiakonie.cz

sociální pracovnice pro individuální plánování
Bc. Michaela Michňáková
Tel.: + 420 558 748 008

Email: ebenezer.dilny@slezskadiakonie.cz

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

„Středisko EBEN-EZER Český Těšín hostuje od října 2015 dobrovolnici ze Španělska - Ana Fernández Troncoso“.

        

Informace, aktuality, pozvánky

 

EBENEZERÁČEK 2015

  ke stažení zde

Praxe v EE

  ke stažení zde

Plán akcí na rok 2016

Přehled akcí duben 2016

 ke stažení zde

 ke stažení zde

 

Poslání

Posláním střediska Slezské diakonie EBEN-EZER Český Těšín, Sociálně terapeutických dílen, je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením podporu v nabytí, zachování či rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností na základě jejich individuálních potřeb a schopností.

Cíle sociálně terapeutických dílen

vytvářet, zachovávat nebo rozvíjet pracovní, sociální a manuální dovednosti a návyky uživatelů, v rámci nácviku jednotlivých dovedností se zaměřujeme na tyto oblasti:
-       pracovní dovednosti (docházka, dodržování pravidel a předpisů, vytváření rozvrhu dne, úkolu, dokončení práce, zhodnocení výsledku práce, uplatňování principu „od začátku do konce“)

-       sociální dovednosti (samostatnost, schopnost požádat o pomoc, soběstačnost, vazba s okolím a komunikace s druhými, porozumění svým právům a povinnostem, využívání běžně dostupných služeb)

-       manuální dovednosti (zručnost, pečlivost, vytrvalost, jemná a hrubá motorika)

sociálně začleňovat uživatele do společnosti – využívání běžně dostupných služeb
podporovat uživatele při využívání návazných služeb v oblasti zaměstnávání – spolupráce se službou sociální rehabilitace, chráněnými dílnami, úřady práce a zaměstnavateli.

Principy

 • individuální přístup – respektování osobnosti a jedinečnosti uživatele, vnímání jeho přání, potřeb a tempa, podpora při uplatňování práv, vlastní vůle a samostatnosti uživatele, empatie a akceptace změn v životě uživatele. Služba je orientována na pozitivní stránky uživatele.
 • spolupráce – partnerský přístup mezi uživatelem, poskytovatelem a dalšími subjekty (kontaktní osoba, rodina, opatrovníci, příp. další instituce), kontakt se společenským prostředím, spolupráce při plánování průběhu poskytování služby.
 • odbornost pracovního týmu – vzdělávání a rozvoj pracovníků, aplikace získaných znalostí ve prospěch rozvoje uživatelů, sledování aktuálních trendů a metod práce a jejich aplikace do praxe.
 • křesťanské zásady – osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život, přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření (vnímání jedinečnosti a originality člověka), důraz na vzájemnou podporu, bezpečí, jistotu a sdílení – nabídka duchovní podpory uživatelům i pracovníkům (modlitba, zpěv, rozjímání, bohoslužby). Křesťanské zásady vychází z Hodnot SD.

Cílový okruh osob 

Služba je určená osobám s lehkým, středně těžkým mentálním postižením nebo kombinovaným postižením, které  mají sníženou soběstačnost z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu a mají zájem se podílet na řešení své situace. Muži i ženy ve věkovém rozmezí 16 až 64 let, věk při přijetí je do 55 let vzhledem k věkové struktuře stávající uživatelů služby.

Okruh osob, kterým nemůžeme služby poskytnout:

-       osoby s těžkým mentálním postižením

-       osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení

-       osoby vyžadující péči v rozsahu služby osobní asistence (nepřetržitou asistenci ve všech úkonech sebeobsluhy)

-       osoby nevidomé a neslyšící

-       osoby s akutním infekčním nemocněním

-       osoby s psychiatrickým onemocněním v akutní fázi

-       osoby pod vlivem alkoholu nebo drog

Stručný popis nabízené činnosti sociální služby

Služba sociálně terapeutických dílen nabízí pro uživatele:

- v rámci vytváření, zachování nebo rozvoje základních pracovních návyků a dovednosti :

 • tvůrčí dílny (arte, keramika, šicí, tkalcovská, stolařská, montážní, zahradnická)
 • vzdělávací aktivity (kurz sociálních dovedností, exkurze ve firmách, porady uživatelů)

- v rámci podpory a rozvoje sociálně terapeutických činností :

 • nácvikové dílny (hospodaření s penězi, práce na PC, domácnost, trénování paměti, recepce)
 • zájmové aktivity (hudební klub, biblický klub, dramakroužek Kontakty, relaxace, výlety, účast na bohoslužbách, dýchánek u kapučína, sportovní vyžití apod.)

Sociálně terapeutická dílna střediska EBEN-EZER poskytuje svým uživatelům sociální služby dle parag. 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně, s výjimkou odebrané stravy a sjednaných fakultativních služeb.

Poskytování základních činností:

a)     Poskytování sociálního poradenství

Základní sociální poradenství je poskytování uživatelům, rodinným příslušníkům, opatrovníkům, zájemcům o službu, případně dalším osobám v nepříznivé sociální situaci.

b)    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Uživatel má zajištěny podmínky pro osobní hygienu a dle individuálních potřeb využívá podpory pracovníků. Má k dispozici šatnu s uzamykatelnou skříňkou a hygienické zařízení (toalety, sprchy, umyvadla).

c)     Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatel má možnost využít nabídky odběru stravy – oběda, v určené dny má možnost si vybrat ze dvou druhů. Uživateli je poskytována podpora při přípravě a podání stravy a nápojů. Uživatelé mají k dispozici vybavenou kuchyňku, a jídelnu v přízemí. Prostřednictvím nácviku uživatele získávají dovednosti při přípravě jednoduchých jídel.

d)    Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

Nácvik dovedností směřuje k rozvoji sebeobsluhy a orientace, cílem je dosažení co nejvyšší míry samostatnosti. Služba podporuje uživatele ve využívání prostředků hromadné dopravy a běžně dostupných služeb, podporuje uživatele při překonávání pasivity, izolace a závislosti na druhých lidech nebo službě samotné.

e)     Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Podpora je poskytována formou nácviku jednotlivých dovedností a schopností realizovaných prostřednictvím tvůrčích dílen a vzdělávacích aktivit např. dodržování doby plánovaných aktivit, omlouvání nepřítomnosti v dostatečném předstihu, aktivní přístup při naplňování cílů spolupráce, rozvoj motorických, pracovních a sociálních dovedností. 

NABÍZENÉ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY V RÁMCI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • doprava
 • tisk a kopie dokumentů pro osobní potřebu (dle ceníku služby)
 • telefonování

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi uživatelem a poskytovatelem.

Cena fakultativních služeb je stanovena dle platného ceníku.

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována

Středisko EBEN-EZER se nachází v pětipodlažní budově, jejímž vlastníkem je Slezská diakonie a v této budově jsou poskytovány dvě sociální služby:

 • Sociálně terapeutická dílna
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením

Základní kámen budovy byl položen roku 1997, Sociálně terapeutická dílna funguje v těchto prostorách od roku 2000. Budova svým charakterem odpovídá cílové skupině, je bezbariérová, vybavena připojením na internet. Celková výměra budovy činí 2 155 m2, součástí  je také zahradní plocha o celkové výměře 3 500 m2.

Rozmístění místnosti využívající službu STD

Suterén 

Aktivita v dílnách – šicí, stolářská, montážní, zahradnická
Šatna muži a hygienické zázemí (toalety, sprchy).
Technické místnosti.
Sklad, prádelna.

Přízemí    

Aktivita v dílně – tkalcovská.
Šatna ženy, hygienické zázemí (sprchy, toalety pro uživatelé, toalety pro pracovníky). Kuchyň s výdejním koutem, Jídelna

1.patro   

Aktivita v dílně – keramická, arte.
Hygienické zázemí pro uživatele, pro pracovníky.

2.patro 

Kancelář vedoucí střediska, koordinátora Sociálně terapeutické dílny,

3.patro 

Relaxační místnost (využívána v rámci nabídek aktivit Sociálně terapeutické dílny)
 

Poskytování služby je financováno:

Město Český Těšín

Podpořili nás: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, individuální dárci a sponzoři

Historie střediska

„Eben-Ezer“ znamená z hebrejského překladu „kámen pomoci“, biblický překlad „až dosud nám pomáhal Bůh“.(Bible, kniha Samuelova)

Kdo by se o něm chtěl dozvědět víc, může se vydat do Svaté země někam mezi Mispu a Šén, nebo si alespoň otevřít Bibli a nalistovat první knihu Samuelovu. Stačí ale taky sednout v Českém Těšíně na autobus a za deset minut vystoupit na nedalekém kopci za městem. Od časů Samuela totiž na světě vzniklo podobných „kamenů pomoci“ víc, a jeden z nich se nachází v Horním Žukově na ulici Vělopolské.

Na Samuelově Eben-Ezeru sváděl Izrael líté boje s Pelištejci. Ozýval se tu válečný ryk, země tady duněla a procházka růžovým sadem to rozhodně nebyla. Jaký je ale Eben-Ezer, který v roce 1993 začala v Horním Žukově budovat Slezská diakonie? Co se odehrává v téhle impozantní pětipodlažní budově, která shlíží na Český Těšín jako pevnost, a za co se v ní bojuje?

Středisko Slezské diakonie EBEN-EZER Český Těšín navazuje na historické kořeny a dlouholetou tradici diakonické práce na Těšínském Slezsku. Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraji již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století.

V roce 1993 byla zahájena výstavba střediska EBEN-EZER Český Těšín. Realizace projektu se uskutečnila díky podpoře zahraničních nadací, Ministerstva práce a sociálních věcí, místních orgánů státní správy, Slezské církvi evangelické a.v. a řadě dalších dárců. Dne 3. května 1997 byl položen základní kámen. Slavnostní otevření střediska proběhlo 22. října 2000. Dne 1. listopadu 2000 byl zahájen provoz terapeutické dílny, zhruba o rok později došlo zahájení poskytování pobytové služby bydlení pro osoby s mentálním postižením, a to od 1. srpna 2001. Poskytování sociálních služeb v chráněném bydlení bylo zahájeno dne 15. března 2006. Významným mezníkem při poskytování sociálních služeb bylo přijetí zákona o sociálních službách v roce 2007. K 1.1.2013 dochází k osamostatnění služby chráněného bydlení a k sjednocení názvu služby rámci Slezské diakonie na ARCHA Český Těšín.

Dnes poskytuje středisko EBEN-EZER Český Těšín dva druhy sociálních služeb, pobytovou službu domov pro osoby se zdravotním postižením a ambulantní službu sociálně terapeutická dílna, a nachází se v příměstské části Horní Žukov města Český Těšín, v blízkosti polských hranic. Tato oblast je dobře přístupná z okolních měst Třinec, Havířov, Frýdek – Místek. Budova střediska svým charakterem odpovídá cílové skupině, je bezbariérová, vybavena připojením na internet. Celková výměra budovy činí 2 155 m2, součástí je také zahradní plocha o celkové výměře 3 500 m2.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ukázka náplně práce v domově (leden 2013): „Asi nejrušněji je zde, když přijedou třinečtí hokejisti,“ říká uživatel pan Ladislav. „Oceláři“ ostatně na EBEN - EZERU nejsou poprvé – mezi třineckým hokejovým klubem a domovem v Horním Žukově panují dlouhodobě dobré vztahy. „Někteří naši uživatelé pravidelně jezdí do Třince na hokej. Jsou mezi nimi i skalní fandové,“ potvrzují pracovnice Jiřka s Monikou. Volnočasové aktivity pořádané pro uživatele domova EBEN - EZER však neobnášejí jenom ježdění na hokej – ve skutečnosti je jich mnohem víc. „Máme tu např. knižní i filmový klub. V jejich rámci chodíme s uživateli do knihovny a do kina, filmy promítáme i tady na středisku. Je tu taky klub pro lidi, kteří mají rádi pěší turistiku,“ říká Jiřka. „A kdo chce, může pomoci s péčí o psa, starat se o květiny, a podobně,“ pokračuje Monika. Nabídka je široká a o trávení svého volného času rozhodují samotní uživatelé. Navzájem se všichni dobře znají a podle uživatelů dokáží držet při sobě. Určitě se tu nenudí.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Ukázka náplně práce stolařské dílny (prosinec 2012): Na spoustu hezkých věcí může člověk narazit ve stolařské dílně, kde vládne pracovník pan Daniel. Vyrobit sošku divoké kachny nebo úhlednou uzavíratelnou krabičku s víkem určitě zabere spoustu času i námahy. „Vždycky se snažím, aby lidi, kteří sem docházejí, u práce vydrželi od počátku až do konce,“ popisuje chod dílny pan Daniel.  „Jestli má mít tahle práce opravdový smysl, nestačí přijít jenom jednou za čas a dělat pokaždé na něčem jiném. Význam to má teprve v okamžiku, když tu člověk začne u kusu dřeva a skončí u finálního výrobku se vším všudy.“

A právě za tohle se bojuje na hornožukovském Eben-Ezeru. Smyslem práce zdejších zaměstnanců není porazit Pelištejce, ale zajistit, aby se zdejší uživatelé učili samostatnosti a uměli si poradit i bez cizího přispění. Není zkrátka kámen jako kámen. Pětipodlažní „kámen pomoci“ nestojí u Českého Těšína pro to, aby se do něj lidé s postižením utekli schovat před okolním světem jako do pevnosti, ale v prvé řadě pro to, aby si na něm vystavěli co možná nejnezávislejší a nejvíce soběstačný život.

Služby ve středisku EBEN-EZER Český Těšín jsou poskytovány dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., jenž přesně vymezuje kritéria poskytování služby, tzv. standardy. Středisko EBEN-EZER Český Těšín jako jediné středisko Slezské diakonie, pro svou práci rovněž uplatňuje Normu kvality ČSN EN ISO 9001:2009, které řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Středisko je certifikovaným pracovištěm normy ČSN ISO od roku 2008 a v červnu 2015 v rámci recertifikačního auditu úspěšně obhájilo značku kvality a získalo osvědčení na další tři roky.

Poděkování

Řada všech aktivit a činností se koná díky podpoře individuálních dárců a sponzorů (slevy na vstupném, darované zboží, slevy na materiálech pro dílny, sleva na výmalbě prostor, pokládka krytin apod.), finanční podpoře města Český Těšín a dotacím z MPSV.

Konkrétně děkujeme HC Ocelářům Třinec, p. Radce Kovaříkové z Intershow production s.r.o., panu Moškořovi z Hnojníka, COOP Beskydy, s.d., prodejna Těrlicko a dalším drobným dárcům.


Spolupracujeme

 • MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
 • Mateřská škola Horní Žukov, spadající organizačně pod Masarykovu základní školu a mateřskou školu Český Těšín
 • Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně
 • Místní církevní sbory
 • Nemocnice Třinec, ul. Kaštanová
 • Těšínské divadlo
   

ISO 9001

 

Středisko EBEN-EZER Český Těšín má zavedený a certifikovaný systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Středisko úspěšně udržuje systém managementu kvality od roku 2008. V červnu 2015 proběhl recertifikační audit externí firmou EURO CERT CZ, a.s., která poskytovaným sociálním službám udělila certifikát s platností do roku 2018. Ve své praxi uplatňujeme principy spokojenosti klientů, udržování otevřené komunikace, zapojení a vedení zaměstnanců a následným udržováním tohoto systému přispíváme k jejich neustálému zlepšování. Naším cílem je poskytovat efektivní a kvalitní sociálních služby. Proto management střediska absolvoval školení v oblasti Společenské odpovědnosti firem dle požadavků normy ČSN 01 0391:2013 a připravuje se na implementaci a rozšíření certifikační značky.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Mapa