EFFATHA Krnov

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 294/9, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Doba poskytování služby

V pracovních dnech od 8.00 do 15.00.

Kapacita

30 klientů

Cena

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

dilnykrnov@sdk.cz, 734 366 285, 734 366 287

Služba sociálně terapeutických dílen Effatha Krnov vznikla v březnu 2010. Většina klientů (68%) jsou v procesu transformace ústavních zařízení. V jejich osobních cílech stojí, že nechtějí zůstávat sami nebo jen v jednom zařízení, chtějí se učit samostatnosti, trpělivosti, kompenzovat svůj typ postižení, rozvíjet své schopnosti do takové míry, aby byli schopni obstát v životě s co nejmenší mírou nutné pomoci okolí. Také se chtějí sdružovat, mít nové kamarády, získávat nové informace. Středisko Effatha Krnov se snaží poskytovat sociální službu tak, aby byly tyto výše uvedené cíle naplňovány.

Většina činností a aktivit v rámci poskytované služby je prováděna v menších skupinách klientů (6-8 klientů).  Pro zachování individuálního přístupu v rámci skupiny využíváme práce dobrovolníků, kteří bývají při aktivitách s klienty nápomocni. V rámci skupiny klienti mohou uplatňovat svůj názor, výběr z nabídky dílen, ale také se mohou učit novým dovednostem.

Poslání

Sociálně terapeutická dílna Slezské diakonie Effatha Krnov podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v získání a upevnění pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti.

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku a v současné době neusilují o získání pracovního místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

Negativní vymezení cílové skupiny – komu nemůžeme služby sociálně terapeutických dílen kvalitně poskytnout:

 • lidé vyžadující neustalý individuální dohled ze strany pracovníka (potřeba osobní asistence)
 • lidé trvale upoutáni na invalidní vozík
 • lidé, kteří nejsou schopni za pomoci druhé osoby zdolat překážku deseti schodů

Ze zákonných důvodů:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (osobní cíl zájemce neodpovídá cílům/poslání služby sociálně terapeutických dílen)
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu (naplněná kapacita v sociálně terapeutických dílnách, poté je zájemce zařazen do pořadníku čekatelů)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy

Cíle služby

 • Klient, který získává pracovní návyky a dovednosti
 • Klient, který tráví čas podobně jako jeho vrstevníci – dílny jsou pro naše klienty alternativou práce dospělého člověka
 • Klient, který využívá běžně dostupné veřejné služby (obchod atd.)
 • Klient, který je co nejvíce samostatný ve svém rozhodování, je nezávislý a soběstačný, zná svá práva a navazuje kontakty s lidmi (přirozené sociální vazby)

Zásady poskytování sociální služby

- zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli a při poskytování sociální služby.

Individuální – vycházíme z individuálních přání, potřeb, možností a schopností uživatele, plánujeme a naplňujeme osobní cíle uživatelů a podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích.

Posilující – hledáme návazné služby pro uživatele, využíváme dobrovolníky dle potřeb uživatelů, podporujeme uživatele v roli občana, v jeho právech a povinnostech. Posilujeme kompetence, schopnosti a dovednosti uživatelů, a tím snižujeme jejich závislost na podpoře jiných. Stavíme na schopnostech dovednostech uživatelů a posilujeme je.

Partnerský – uživatelé jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální služby, respektujeme jejich názory, komunikujeme s uživateli tak, aby nám rozuměli. (tvorba a realizace individuálního plánu, jeho plánování, jak chce být uživatel oslovován, rovnocenný přístup atd.).

Odborný – počet pracovníků v zařízení odpovídá zjištěným potřebám uživatelů, na jednotlivé pracovní pozice pracovníků jsou dány požadavky na vzdělání a na jejich osobní předpoklady. Pracovníci znají metodiku sociálně terapeutických dílen, která vychází ze standardů kvality v sociálních službách, dále se také vzdělávají dle potřeb uživatelů.

Pružný – nabízená služba reaguje na potřeby uživatelů, s tím souvisí i změny v poskytované službě, nábor dobrovolníků dle jejich potřeb a jiné.

Středisko Effatha Krnov je službou ambulantní a poskytuje služby podle § 67 zákona 108/2006 Sb.

Poskytované činnosti

Sociálně terapeutická dílna v Krnově vychází a vzniká z potřeb transformace pobytových sociálních zařízení v rámci Moravskoslezského kraje, dále také ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Krnova.

Hlavním smyslem transformace ústavní péče je umožnit lidem s postižením žít v běžném přirozeném prostředí s využitím komunitních služeb. Život lidí s postižením musí být srovnatelný se životem jejich vrstevníků - zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení práce a bydlení, možnost navazovat partnerské vztahy atd. 

Nabízíme:

 • sociální poradenství (zprostředkování informací pro klienty a jejich rodiny)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – každý klient má individuální plán
 • individuální práce s klientem - výuka nových dovedností, rozhovory, plánování
 • pracovní terapie ve skupinách (5 – 7 klientů)
 • podporu při uplatňování práv a zájmů klienta a jeho rodiny
 • podpora samostatného rozhodování, míry odpovědnosti klienta
 • kroužky s prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, theatroterapie
 • zprostředkování konzultací s dalšími odborníky (psycholog, logoped)
 • spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb potřebných pro klienta
 • možnost zapůjčení odborné literatury
 • pomoc při výběru kompenzačních rehabilitačních pomůcek
 • poskytnutí stravy – obědu

Podpora


http://www.mpsv.cz/  http://www.esfcr.cz/

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Odborným garantem projektu je odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Řízení a administraci projektu zajišťuje odbor evropských projektů, oddělení rozvoje lidských zdrojů.

Mapa