Poradna rané péče SALOME

 

 

Místo poskytování služby

Poradna rané péče SALOME, Nerudova 1041, 735 81 Bohumín
Pobočka poradny rané péče OSTRAVA, Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava
Služba je poskytována terénní a ambulantní službou ve městech Bohumín (městské části) a obce okolí Bohumína do 20 km (Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Věřňovice) a Ostrava (všechny městské obvody Ostravy).

Doba poskytování služby

 • Forma terénní /v domácnosti/ probíhá po předchozí dohodě s poradcem v nabízeném časovém rozpětí, tj. v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 (po domluvě je možné zvolit i termín v odpoledních hodinách do 18:00).

 • Forma ambulantní: po telefonické domluvě s poradcem rané péče v pracovní dny 7:30 – 15:30 v kancelářích Poradny rané péče na adrese:

  • Nerudova 1041, Bohumín

  • Štramberská 47, Ostrava, 703 00

Kapacita

Maximální kapacita služby je 20 rodin.
Okamžitá kapacita jsou dvě rodiny.

Kontakt

Kancelář poradců rané péče: tel.: 734 350 010, 733 622 330,
e-mail: rp.SALOME@email.cz, rp.SALOME@slezskadiakonie.cz
Vedoucí: Mgr. Petra Litvanová, tel.: 731 194 012, mail:  SALOME@slezskadiakonie.cz

 

Videospot k projektu Šťastné dětství naleznete ZDE

 

Poslání

Posláním Poradny rané péče SALOME je provázet a podporovat rodiny dětí s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením ve věku od narození do sedmi let včetně, v převážně domácím prostředí.

Podporujeme rodiny zvládat nelehké situace tak, aby je uměly řešit samostatně.

Služba působí na území Bohumína, Ostravy a okolí.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi od narození s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením, do 7 let věku včetně:

 • s  mentálním a kombinovaným postižením,
 • s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra,
 • s tělesným postižením,
 • s těžkými poruchami komunikace, které dítěti brání v běžném vývoji,
 • rodiny s dětmi, jejichž vývoj se rodičům nezdá být v pořádku,
 • s ohroženým psychomotorickým vývojem (předčasně narozené, s nízkou poporodní váhou, porodními komplikacemi, dlouhodobě nemocné),

Pod pojmem rodina rozumíme:

Více generační soužití rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné, společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí např.:

 • biologická rodina 
 • pěstounská rodina (včetně přechodu dítěte ze zařízení do rodiny)
 • adoptivní rodina

Komu nemůžeme služby poskytnout:

 • rodinám s dětmi, které mají kombinované postižení a z toho je smyslové postižení pro vývoj dítěte určující,
 • rodinám, jejichž schopnost komunikace rodiče s poradcem je natolik ztížena, že tato skutečnost bude mít rozhodující vliv na poskytování sociální služby,
 • rodiny, které nesplňují podmínky místní dostupnosti služby.

Rodičům těchto dětí poskytneme informace o vhodných zařízeních, kde jim budou služby poskytnuty.

Co vám můžeme nabídnout:

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte
 • zjišťování potřeb rodiny
 • poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
 • programy a techniky podporujících vývoj dítěte,
 • rozvoj v oblasti pohybu, vědomostí, komunikace, sebeobsluhy,
 • půjčování pomůcek a literatury,
 • zprostředkování akcí pořádaných jinými institucemi,
 • kontakty s odborníky a návaznými službami,
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny a podpora výměny zkušeností,
 • doprovázení rodičů při vyřizování záležitostí spojených s péčí o dítě,
 • pomoc se začleněním dítěte do školního zařízení,
 • poskytování informací, pořádání seminářů.

Metody práce s rodinou:

 • Alternativní komunikace (předmětová, obrázková, gesta)
 • MAKATON (znakový systém pro osoby se sníženou schopností komunikace)
 • Orofaciální stimulace
 • Práce s dětmi s autismem - obrázková komunikace, denní režim
 • Zhodnocení vývojové úrovně dítěte

Volnočasové aktivity

Rodinám nabízíme možnost volnočasových aktivit, např. návštěva bazénu, divadelní představení, terapie - se psem, koněm, hudbou, setkávání rodin apod.

Cíle poskytované služby

Ve vztahu k rodině:

 • Rodina, která má osvojené dovednosti spojené s péčí o dítě.
 • Rodina, která samostatně a aktivně přistupuje k řešení problému spojené s výchovou dítěte a potřebami rodiny.

Ve vztahu k rozvoji služby:

 • Služba, která nabízí a zprostředkovává rodinám v péči aktivity související s poskytovanou službou.
 • Služba, která vyhledává nové možnosti spolupráce s partnery v oblastech školství, zdravotnictví a sociálních služeb, a propaguje obor rané péče. 

Zásady poskytování sociální služby

 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme a reagujeme na individuální potřeby rodiny a jejích dítěte, nabízíme jen tolik, kolik rodina potřebuje (ani příliš mnoho, ani příliš málo).
 • Zásada odbornosti a profesionality – při práci s rodinou využíváme znalosti, techniky a metody, které se vztahují k vývoji dítěte, specifiku jeho postižení a podpoře rodiny. Spolupracujeme s odborníky,      s podpůrnými službami a školskými zařízeními. Pro zvýšení kvality nabízených služeb se pracovníci střediska průběžně vzdělávají.
 • Zásada podpory v přirozeném prostředí – službu poskytujeme převážně v domácím prostředí, kde se rodina cítí přirozeně a bezpečně.
 • Zásada bezplatnosti - za poskytované služby pracovníci střediska nevyžadují odměnu, služby střediska jsou ze zákona poskytovány bezplatně.
 • Zásada rovnocennosti - stavíme na rovnocenném vztahu a vzájemném dialogu, který vede k dohodě. 
 • Zásada respektu - respektujeme soukromí rodiny, chováme se jako host.
 • Zásada tolerance – pracovníci střediska přijímají zájemce a uživatele bez předsudků pro jeho rasu, národnost, vyznání ….
 • Zásada  motivace – pracovníci střediska vhodnou formou motivují rodinu,využívající její služby k tomu, aby se učili pracovat se svou stávající situací.

Vize Slezské diakonie

Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti.

Poslání Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot:

 • láska k člověku
 • úcta
 • respektování každého člověka
 • milosrdenství
 • naděje
 • víra
 • odpuštění
 • přijetí

Poradna rané péče SALOME, jakožto jedno ze středisek Slezské diakonie poslání organizace plně respektuje a ztotožňuje se s ním. Pracovníci tyto křesťanské hodnoty přenáší do své práce s rodinou.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 20 rodin.

Okamžitá kapacita jsou dvě rodiny.

 

Služba je poskytována terénní a ambulantní službou ve městech Bohumín (městské části) a obce okolí Bohumína do 20 km (Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Věřňovice) a Ostrava (všechny městské obvody Ostravy).

Časová dostupnost Poradny rané péče

 • Forma terénní /v domácnosti/ probíhá po předchozí dohodě s poradcem v nabízeném časovém rozpětí, tj. v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 (Po domluvě je možné zvolit i termín v odpoledních hodinách do 18:00).
 • Forma ambulantní: po telefonické domluvě s poradcem rané péče v pondělí a středy od 7:30 do 15:30 v kancelářích Poradny rané péče na adrese: Nerudova 1041, Bohumín a Štramberská 47, Ostrava, 703 00.

Provozní doba a kontaktní údaje jsou uvedeny na vstupních dveřích do kanceláří. Kontaktní údaje je možné získat také z propagačních materiálů a webových stránek.

 
O službách Poradny rané péče SALOME je možné se více dozvědět z různých zdrojů:

www.slezskadiakonie.cz

www.ostravahavirov.webnode.cz

www.ranapece.org

www.ranapece.webnode.cz

www.mubo.cz  (http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/firmy-sluzby-podnikani/sluzby/581-slezska-diakonie-stredisko-salome.html)

Kontakt

Poradna rané péče SALOME Slezská diakonie

Nerudova 1041, 73581 Bohumín

Kancelář poradců rané péče: tel.: 734 350 010, 733 622 330,

e-mail: rp.SALOME@email.cz, rp.SALOME@slezskadiakonie.cz

Vedoucí: tel. 731 194 012,  SALOME@slezskadiakonie.cz

Projekty, připravované akce, sponzoring
Projekty poradna rané péče SALOME 2014:

Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Propagace služby rané péče v Moravskoslezském kraji: Zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného života Tento projekt umožní poradnám rané péče Slezské diakonie propagovat službu rané péče na veřejnosti formou besed, divadelních představení, konferencí a propagačních materiálů v průběhu celého roku 2014 v celém Moravskoslezském kraji.

Připravujeme pro Vás

 • Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Předpokládaný termín podzim 2014.

 • Beseda s praktickou ukázkou canisterapie.
 • Beseda na ranči s hippoterapeutem s jízdou na koni.
 • Besedu s výživovým poradcem pro veřejnost a rodiny rané péče.
 • Pobyt pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra pod vedením odborné lektorky Mgr. Romany Straussové /Centrum terapie autismu Praha/.

Sponzoři

Moravskoslezský kraj

Magistrát města Ostravy

Městský úřad Bohumín

ŽDB Drátovny Bohumín

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa