LYDIE Český Těšín, poradna rané péče

 

Místo poskytování služby

Ambulantní konzultace: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín 
Konzultace v domácím prostředí

Doba poskytování služby

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou:

Forma terénní (v domácnosti uživatele):

PO:   8:00 – 16:00 hod

ÚT:  10:00 – 18:00 hod

ST:   8:00 – 16:00 hod

ČT:  10:00 – 18:00 hod

PÁ:   8:00 – 16:00 hod

Forma ambulantní (v poradně rané péče LYDIE)

PÁ: 12:00 – 15:00 hod (jiná hod dohody s rodinou)

Kapacita

Terénní forma – 30 rodin

Ambulantní forma – 2 rodiny

Cena

zdarma

Kontakt 

 

Mobil: 737 117 998 (vedoucí služby),
          773 670 364, 734 640 271 (poradci rané péče)

E-mail: rp.lydie@slezskadiakonie.cz

Dokumenty ke stažení

Letáček k rané péči ZDE

 

Videospot k projektu Šťastné dětství naleznete ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním rané péče LYDIE Český Těšín je podpora dítěte a jeho rodiny od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo má potíže ve vývoji. Prostřednictvím odborného poradenství posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina a její dítě od narození do 7 let a to:

 • dítě s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo autismem
 • dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodu (předčasný porod, nízká porodní váha, porodní komplikace, onemocnění, které ovlivňuje vývoj aj.)
 • rodiny, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit

Pod pojmem rodina rozumíme:

více generační soužití rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné, společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí např.:

 • biologická rodina
 • pěstounská rodina (včetně přechodu dítěte ze zařízení do rodiny)
 • adoptivní rodina

Co nabízíme:

 • Zhodnocení schopností a možností dítěte a rodiny
 • zjišťování potřeb dítěte a rodiny
 • poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte
 • zprostředkování kontaktů na zajímavé přednášky a kurzy
 • zprostředkování kontaktů na odborníky (psycholog, logoped atd.)
 • půjčování pomůcek, hraček a literatury
 • podpora při výběru vhodného předškolního a školního zařízení 

 

Raná péče je poskytována zdarma.

 

Nabídka fakultativních služeb,

které raná péče LYDIE poskytuje za úhradu. ÚHRADOVNÍK ke stažení ZDE

 • Fyzioterapie (Individuální cvičení s prvky Feldenkraisovy terapie, cvičení podle Mojžíšové, měkké techniky a mobilizace, parafinové zábaly, elektrostimulace, hydroterapie, cvičení na motomedu a cvičení na Therapimasteru)
 • O.T.A. RS  (Open Therapy of Autism Romany Straussové) – Intenzivní terapie

(Stimulace pozornosti, pomoc při zvládání úzkostí a obtížných situací, zpevňování žádoucího chování, práce s celou rodinou)

 • O.T.A. RS (Open Therapy of Autism Romany Straussové)  – Individuální nácvik

(Individuální nácviky o délce 60 minut se zaměřují na rozvoj specifických dovedností dítěte, přičemž podstatná je zóna nejbližšího vývoje dítěte).

Jakými metodami s dítětem pracujeme:

 • Bazální stimulace
 • metoda alternativní a augmentativní komunikace (AAK)
 • makaton
 • výměnný obrázkový, komunikační systém (VOKS)
 • orofaciální stimulace
 • práce s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)
 • metoda strukturovaného učení
 • vizualizace
 • individuální nácviky metodou O.T.A. RS (metoda terapie pro děti s PAS)
 • intenzivní terapie O.T.A. RS (skupinová metoda terapie pro děti s PAS)
 • Zhodnocení vývojové úrovně dítěte dle Portage, Gessel škály, Vágnerové – vývojové psychologie

Na jakých zásadách poskytujeme ranou péči:

 • Důstojnost – respektujeme individualitu každého dítěte a také kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny
 • individuální přístup – přizpůsobujeme se aktuálním potřebám a požadavkům rodiny
 • partnerství – poradce, rodina a dítě spolupracují, rodiče a dítě jsou rovnocennými členy týmu
 • přirozenost prostředí – převážná část služeb je poskytována v rodinném prostředí
 • ochrana soukromí – v domácím prostředí vstupuje poradce pouze na místa, kde je zván
 • kontinuita péče – případě ukončení péče je rodina informována o návazných službách a je jí nabídnuto jejich zprostředkování  

Místo poskytování služby:

Ambulantní forma – poradna LYDIE Český Těšín, raná péče, Třanovského 1758/10 Český Těšín  

Terénní forma – je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a jeho rodiny, a to na území měst Český Těšín, Třinec, Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí a v přilehlých obcích těchto měst.
Přilehlými obcemi rozumíme obce do 10 kilometrů k výše jmenovaným městům.

Akce v roce 2016:

 • 24. 2. 2016 / 16:00 – 18:00 hod – seminář „PSYCHOHYGIENA PRO KAŽDÉHO Z NÁS“ – vede psycholog Mgr. Jakub Majetný  
 • 7. 4. 2016 / od 16 hod – seminář s praktickou ukázkou „INTERAKTIVNÍ PROJEKCE PRO DĚTI“ – lektorka Mgr. Markéta Mikuláčková  (seminář určen pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Rodiče získají základní informace o této metodě a děti hravou formou budou mít možnost s lektorkou si tuto metodu rovněž vyzkoušet)
 • 19. 4. 2016 / 8:00 – 15:00 hod – Závěrečná konference „ŠŤASTNÉ DĚTSTVÍ“ k projektu, který je zaměřen na osvětu inovativních metod v práci s dětmi se zdravotním postižením: O.T.A. RS (Open Therapy of AutismRomany Straussové) a Feldenkraisova metoda
 • 4. 6. 2016 / od 9:00 hod - „DEN DĚTÍ“ - zábavné dopoledne pro děti zaměstnanců ústředí Slezské diakonie a děti zaměstnanců a klientů střediska LYDIE Český Těšín v DVC.
 • 10. 6. 2016 / od 16:00 hod – „LETNÍ SETKÁNÍ“ – zábavné odpoledne pro děti, rodiče a sourozence. Ukázka canisterapie a práce asistenčního psa, ukázka interaktivní projekce, malování, zpívání, běhání … povídání u kávy.
 • 17. 10. 2016 – 21. 10. 2016 – Týdenní pobyt s Romanou Straussovou pro rodiny dětí s PAS – Jablunkov, rodinný hotel STARÁ AMERYKA  
 • Od 7. 11. – 11. 11. 2016 – probíhá „CELOREPUBLIKOVÝ TÝDEN RANÉ PÉČE“ v rámci, kterého raná péče LYDIE připravuje odpolední akci pro rodiny  
 • Každý měsíc od 16:30 – 18:30 hod probíhá ve středisku LYDIE Český Těšín workshop – „Pohybové lekce ATM FELDENKRAISOVA METODA“ (lektorka Mgr. Irena Molin a Jitka Nagy). Náplň workshopu: praktické lekce, během nichž se společně učí, jak se účelně pohybovat. Zaměření na sebepoznání prostřednictvím pohybu. Workshop vhodný pro „pohybové laiky“, ale i pro terapeuty různých oborů. Podmínkou není žádné vzdělání J. Datum konání jednotlivých workshopu vždy uvedeno na webových stránkách Slezské diakonie. 

V roce 2017 jsme pro Vás připravili:

 • 30. 3. – 31. 3. 2017 – Konference v Ostravě „Každý den s autismem“ – prezentace terapie  O.T.A. ve střediscích RP LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín
 • K 30. 4. 2017 – ukončení a zhodnocení projektu Šťastné dětství
 • 17. 4. 2017 – Kazuistický seminář RP Olomouc – prezentace multidisciplinárního týmu z Českého Těšína (poradkyně RP LYDIE Mgr. Jana Macečková a klinický psycholog Mgr. Jakub Majetný)
 • 22. 5. – 26. 5. 2017 – Týdenní pobyt s Romanou Straussovou pro rodiny s PAS, rodinný hotel STARÁ AMERYKA, Jablunkov (5 rodin)
 • 29. 5. 2017 – supervize pracovníků RP v C.T.A. Praha
 • 1. 6. 2017 – konference pro pěstounské rodiny „Dítě a náhradní péče“ – Český Těšín
 • 7. 6. 2017 – Den sociálních služeb v Českém Těšíně - prezentace rané péče
 • 9. 6. – 11. 6. 2017 – odlehčovací pobyt pro rodiny rané péče LYDIE – Ostravice, rodinný hotel SLUNÍČKO
 • 14. 6. – 16. 6. 2017 – základní kurz VTI – účast 2 pracovníků RP LYDIE
 • 13. 9. – 15. 9. 2017 – Celorepubliková konference RP v Olomouci – prezentace multidisciplinárního týmu z Českého Těšína (poradkyně RP LYDIE Mgr. ana Macečková a klinický psycholog Mgr. Jakub Majetný)
 • 19. 9. – 23. 9. - Týdenní pobyt s Romanou Straussovou pro rodiny s PAS, rodinný hotel STARÁ AMERYKA, Jablunkov (6 rodin)
 • 20. 10. 2017 – přednáška pro rodiny „Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra“, lektor Mgr. Klára Došková (Straussová)
 • 24. 10. 2017 – rodičovská skupina s psychologem Mgr. Přemkem Mikolášem (středisko LYDIE Český Těšín)
 • 4. 11. 2017 – v rámci celorepublikového Týdne rané péče – společný výlet rodin na Skalku (Beskydy)
 • 14. 12. 2017 – rodičovská skupina s psychologem Mgr. Přemkem Mikolášem (středisko LYDIE Český Těšín)

Podporují nás

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa