EDEN Český Těšín, Třanovice denní stacionář

 

Život ve středisku EDEN Český Těšín

                                          klikněte  ZDE

 

 

 


 

 

Místo poskytování služby

   Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín

Druh služby

denní stacionář

Forma poskytování

ambulantní

Číslo registrace

2434027

Provozní doba

PONDĚLÍ – PÁTEK od 7:00 hod. do 15:00 hodin

Služba se neposkytuje během státních svátků, v době mezi vánočními svátky a Novým rokem (od 22. 12. do 31.12) a v průběhu roku z důvodu vzdělávání pracovníku a technickoprovozního zabezpečení střediska (max. 9dnů)

Služba informuje uživatele o neposkytnutí služby z důvodu uzavření střediska s předstihem min. 15dnů, formou oznámení na dveřích, písemného a elektronického oznámení.

Kapacita služby

25 osob denně

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Muži i ženy, věk osob při přijetí je v rozmezí od 18 let do 55 let, vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.
Osoba mobilní (nevyžadující invalidní vozík), nejsme bezbariérové zařízení.

Cena

Strava (v případě sjednání)
oběd 63,- Kč za 1ks, pitný režim 3,-Kč za 1den

Úhrada za podporu v činnostech
Podpora A od 8,-Kč do 30,- Kč dle poskytnuté míry podpory
Podpora B 16,-Kč za 1hodinu (podpora B je vždy započtena).

Kontakt

Vedoucí:
Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.
tel.: 734 177 912
d.bystronova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice Český Těšín:
Bc. Daniela Lisá, DiS.
mob.:+420 731 128 450
eden@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice Třanovice:
Mgr. Lucie Rzymanová
mob.:731 514 698
eden.tranovice@slezskadiakonie.cz

 

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

   Martin Kapp, Německo.

 

Ohlédnutí za rokem 2015
 

 Aktivity v roce 2015

 

Denní stacionář EDEN Český Těšín, Třanovice poskytuje své služby i v Třanovicích. Více informací naleznete ZDE

 

Poslání denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN Český Těšín, Třanovice je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s mentálním postižením při získání, udržení a rozvíjení jejich soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, manuálních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a tím podpořit jejich možnost žít život srovnatelný s většinovou společností. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

 

Cíle služby

Aktivizace a soběstačnost uživatele zejména v oblasti :

 • péče o sebe sama (oblékání, základní hygienické úkony, základy vaření);
 • komunikace s nejbližším okolím v běžné nebo alternativní formě;
 • manuální a pracovní dovedností – rozvíjené prostřednictvím praktických nácvikových aktivit (např. aktivita textilní, výtvarná, kutilská….);
 • celoživotní učení se - udržení nebo rozvoj znalosti získaných v průběhu života a praktické využité v běžném životě (zejména čtení, psaní, počítání, práce na PC…);
 • začlenění do běžného života – podpora uživatele v kontaktech s vnějším prostředím, orientace ve službách běžně dostupných veřejnosti (cestování, návštěva knihovny, kulturních a společenských akcí)

Cíle služby a další cíle střediska jsou každoročně rozpracovány do Plánu činnosti střediska na daný kalendářní rok, rovněž se odrážejí v individuálním plánu spolupráce uživatele se službou.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální plánování a poskytování služeb – službu přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatele, s každým uživatelem stanovujeme jeho osobní cíle, podmínky a průběh služby, podporujeme ho v jejich dosažení, uživatel je pro nás partnerem.
 • Týmová spolupráce  - při dosahování cílů uživatele i cílů služby spolupracujeme s uživatelem, s ostatními spolupracovníky a dalšími osobami (rodina, pracovníci návazných služeb) ve prospěch uživatele
 • Odbornost – pracovníci se dále aktivně vzdělávají v oblastech, které podporují naplňování potřeb a cílů uživatelů
 • Křesťanské zásady – Slezská diakonie je organizací, která se při poskytování sociálních služeb opírá o křesťanské zásady, které jsou popsány v dokumentu „Hodnoty Slezské diakonie“, výběr z kapitol: přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření, osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Do poskytovaných služeb začleňujeme křesťanské prvky např. zpěv křesťanských písní, čtení či vyprávění biblických příběhu, modlitba. 

 

Cílový okruh osob

Sociální službu poskytujeme dospělým osobám s takovým stupněm mentálního postižení, kteří potřebují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby v oblasti sebeobsluhy, pracovních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů.

Okruh zájemců, kterým můžeme službu poskytnout:

muži i ženy, věk při přijetí od 18 od 55 let, a to vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby; osoba mobilní (nevyžadující invalidní vozík) nejsme bezbariérové zařízení

Okruh zájemců, kterým nemůžeme a neumíme služby poskytnout:

 • osobám, které žádají o službu, kterou středisko neposkytuje.
 • v případě naplněné kapacity služby
 • osoby se zdravotním postižením bez mentálního handicapu
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívaní služeb denního stacionáře, nezajišťujeme zdravotnickou péči
 • osoba s těžkou sluchovou vadou, osoba nevidomá, která potřebuje specializovanou asistenci při komunikaci
 • osoba, jejíž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, již vypovědělo středisko EDEN Český Těšín, Třanovice v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Poskytování základních činností:

Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zajištění podmínek pro péči o sebe sama (oblékaní, svlékáni, orientace, samostatný pohyb v zařízení a stravování). Podpora ze strany pracovníka je poskytována dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvyšování a udržení samostatnosti.

Pomoc při osobní hygieně

Zajištění podmínek pro osobní hygienu dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvýšení a udržení samostatnosti.

Poskytnutí stravy

Stravování je zajišťováno jednou denně formou teplého hlavního jídla, dováženého smluvní organizaci a celodenního pitného režimu. V zařízení se nachází vybavená kuchyňka umožňující individuální přípravu čaje, kávy, svačiny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Činnosti zajišťujeme prostřednictvím nácvikových aktivit. Usilujeme o celkovou aktivizaci člověka, napomáháme v udržení a obnovení nabytých schopností.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Zajišťujeme pravidelná setkání s rodiči a opatrovníky. Úzce spolupracujeme s návaznými službami v okolí (knihovna, škola…), využíváme běžně dostupných služeb ve společnosti (městská doprava, obchody, pošta…).

 

Popis nabízené činnosti – nabídka aktivit 

Nabízené činnosti vychází z individuálních potřeb a přání uživatelů s přihlédnutím k objektivním možnostem střediska. V rámci programu denního stacionáře nabízíme uživatelům hlavní a doplňkové nácvikové aktivity

HLAVNÍ nácvikové aktivity

Vzdělávací aktivity – podporují celoživotní učení, udržují a obnovují kompetence v péči o vlastní osobu, rozvíjejí slovní zásobu, pomáhají se zařazováním do společenského života.

vzdělávací aktivita 1 - zaměření komunikace verbální i neverbální, trénink paměti a logického myšlení

vzdělávací aktivita 2 - upevňování znalosti získaných školním vzděláváním – čtení, psaní, počítaní, práce s počítačem – Word, internet

vzdělávací aktivita 3 - právní minimum, orientace v běžně dostupných službách – dopravní prostředky, obchody, úřady, pošta, restaurace

 

Praktické aktivity – rozvíjejí manuální zručnosti, podporují soustředění a vytrvalost uživatele, rozvíjí pozitivní vztah k práci:

 • kutilská nácviková aktivita
 • výtvarná nácviková aktivita
 • textilní nácviková aktivita
 • keramická nácviková aktivita

 

DOPLŇKOVÉ nácvikové aktivity

Doplňkové aktivity  - probíhající v rámci praktického dne nebo v odpoledních hodinách, některé doplňkové aktivity jsou zařazovány do programu hlavních nácvikových aktivit:

 • péče o zahradu
 • péče o domácnost
 • sportovní aktivity
 • muziko klub
 • drama klub

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Poskytovatel nabízí uživateli fakultativní činnosti (služby) nad rámec základních činností:

 • doprava do a ze střediska
 • hipoterapie, animoterapie, montessori, logopedie
 • služba pastorační péče
 • volnočasové aktivity uživatelů (výlety, vstupné a další dle aktuální nabídky)
 • použití telefonní linky (telefonování)
 • tisk a kopie dokumentů pro osobní potřebu uživatele

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 25 osob. To znamená, že v jeden okamžik lze poskytnout službu maximálně 25 lidem. Celkový počet klientů a uzavřených smluv může být i vyšší, pokud někteří z klientů nevyužívají služby denně, ale pouze v některé dny.

 

V roce 2015 nás finančně podpořili

MPSV

Moravskoslezský kraj

Město Český Těšín

Elpro Drive, s.r.o.

 

Významní pomocníci v naší práci jsou i drobní dárci a sponzoři. V roce 2015 středisko podpořili dary v podobě výtvarného materiálu do nácvikových aktivit, dary drogistického zboží,  nákupem deštníků. Řada aktivit stacionáře mohla proběhnout díky spolupráci s Těšínským divadlem,  Městskou knihovnou Český Těšín, Muzeem Těšínská, organizaci SPMP spolek Český Těšín,  občanským sdružením Campanella, středními školami a církevními sbory. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří podpořili naše středisko a darovali mu svůj volný čas.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa