EUNIKA Karviná, denní stacionář

 

 

 

 

Místo poskytování služby

Horova 654, 734 01  Karviná-Ráj

Provozní doba

Pondělí – pátek: 10:00 - 16:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita 18 osob

Kapacita uzavřených smluv (platných) 50 smluv (osob)

Kontakt 

Vedoucí střediska: e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz,

Vedoucí služby 731 670 761, sociální pracovnice: 739 391 779, pracoviště denního stacionáře: 734 763 610

Dokumenty ke stažení

Letáček služby ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním EUNIKA Karviná, denního stacionáře je pravidelná pomoc a podpora dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. Poskytujeme sociální péči, poradenství a další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce samostatní v každodenním životě.

 

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby klient:

podle svých možností, potřeb a přání zvládl ve svém životě sám nebo s dopomocí:

 • najíst se, obléct, používat hygienu
 • vyjádřit co chce, co potřebuje
 • pohybovat se samostatně nebo s pomůckou
 • rozvinout, případně naučit činnosti potřebné pro život skrze vzdělávání, nácviky dovedností aj.
 • vykonávat potřebné domácí práce, které jej zajímají a které potřebuje ovládat

dle svých potřeb a možností:

 • využít relaxačních a odpočinkových činností v denním stacionáři
 • posílit své motorické schopnosti
 • chodit na vycházky, do parku, na různé akce.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou denního stacionáře jsou děti a dospělí lidé ve věku od 2 do 45 let s:

 • mentálním postižením
 • DMO
 • kombinovaným postižením
 • poruchami autistického spektra

Cílová skupina 1 – lidé s mentálním postižením:

Zastavený či neúplný duševní vývoj, který je zvláště charakterizován narušením dovedností, sníženou úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností.

Cílová skupina 2 – DMO:

DMO je charakterizována jako porucha hybnosti z důvodu poškození mozku, které může způsobovat poruchy chování, zraku, sluch, řeči. K DMO jsou často přidružené i epileptické záchvaty a dochází k intelektuálnímu zaostávání (mentální postižení).

Cílová skupina 3 - kombinované postižení:

Kombinace snížených rozumových schopností (mentální retardace) a tělesné soběstačnosti.

Cílová skupina 4 -  PAS:

Porucha autistického spektra (typ pervazivní vývojové poruchy, tj. dětský autismus, atypický autismus, Rettův a Aspergerův syndrom) je charakterizována omezeními ve třech oblastech sociální interakce, narušení kvality komunikace a omezené opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity.

Pokud je nejasné zařazení uživatele do jedné z cílových skupin, bude adaptační období v průběhu prvních tří měsíců sloužit k přezkoumání potřebnosti využívání sociálních služeb v denním stacionáři. 

 

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc a podpora při obouvání a zouvání
 • podpora a dohled při postavení se, stání a chůze, posazení se, sezení
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při změně poloh
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při přípravě vlastní svačiny

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, úst, rukou, čištění zubů, česání)
 • pomoc při použití WC, výměna plen, hygienických vložek, použití močící láhve, el. bidetu

Poskytnutí stravy:

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Pitný režim, snídaně malá/velká, oběd, dopolední, odpolední svačina

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost:

 • nácvik přípravy jednoduchých pokrmů (příprava pohoštění, pomazánek, salátů, pečení),
 • péče o domácnost (žehlení, péče o květiny, mytí nádobí, vysávání),
 • tvoření a práce s materiálem (práce s keramikou, papírem, textilem a jiným materiálem, tvorba dekoračních předmětů)

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:

 • cvičení (polohování, protahování, pohybové aktivity),
 • pobyt ve snoozelen místnosti (poslech hudby, relaxace),
 • motorická aktivizace s prvky ergoterapie,
 • hudební chvilka, křesťanské zpívání,
 • drama výchova (četba, audio-video nahrávky),
 • rozumová výchova (práce s PC a iPadem, trénink paměti, rozvíjení logického uvažování, abstrakce, základů trivia a jiných aktivit vycházející z individuálního plánu uživatele)
 • hospodaření s penězi ( nakupování, plánování rozpočtu, rozlišení hodnoty peněz)

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:

 • doprava klientů služebním vozidlem do školy, školského zařízení, zařízení určené pro přípravu na budoucí povolání

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora při obnovení, posílení rodinných vazeb
 • vycházky po okolí
 • využívání běžně dostupných služeb (návštěva kina, divadla, restaurace, využití MHD,..)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – fyzická a slovní podpora při nácviku sebeobslužných činností, podpora v navazování vztahů, přiměřených reakcí a komunikace s druhými lidmi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči aj.
 • poskytování aktuálních informací o změnách v sociální oblasti
 • pomoc při vyplňování tiskopisů (úřady, nadace, jiné žádosti)
 • usnadňování komunikace s institucemi, v případě potřeby zajištění doprovodu
 • poskytování informací o institucích, organizacích a dalších sociálních službách v průběhu i při ukončení poskytování sociální služby v denním stacionáři (denní stacionář, škola, školka, pobytová služba)
 • pomoc při zajištění kontaktu s jinými odborníky (logoped, psycholog, psychiatr, podpůrné skupiny) apod.

 

Fakultativní činnosti

Svoz uživatelů:

Svoz uživatelů probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. V případě, že jej nebude možné zajistit (technické závady, personální důvody), bude klient/oprávněný zástupce neprodleně ústně nebo telefonicky o dané situaci informován. V případě, že uživatel nevyužije svozu naplánovaného dle smlouvy a předem se neomluví (řidič však dojel na místo určené k vyzvednutí klienta), musí uhradit jízdu.

Cvičení a tělesné terapie:

 • cvičení na Therapymastru
 • vodoléčba (včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku)
 • inhalace
 • cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
 • elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
 • léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
 • masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie)
 • kombinace více úkonů
 • kineziotaping

Hipoterapie:

Metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek.

Canisterapie:

Canisterapie je poskytována bezplatně v prostorách denního stacionáře (starší/mladší) oddělení pod odborným dohledem canisterapeuta a PVSS. Canisterapie je poskytována s ohledem na finanční možnosti střediska.

Půjčovna cvičebních pomůcek, včetně poradenství

Zapůjčení odborné literatury

Zapůjčení pomůcek a hraček

Poradenství v oblasti cvičení a tělesné terapie

 

Zásady služby

V denním stacionáři pracujeme podle těchto zásad:

 • individuální přístup – respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání
 • povzbuzující a motivující přístup - uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech
 • týmová spolupráce – jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce
 • profesionalita - pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch
 • respekt ke svobodě vyznání - Slezská diakonie je křesťanskou organizací, pro využívání služeb v denním stacionáři není však náboženská příslušnost podmínkou

 

Sazebník úhrad

Každý uživatel, který využívá sociální služby v denním stacionáři je zařazen do jedné ze skupin A, B, C, D na základě míry potřeby pomoci nebo dohledu při péči o vlastní osobu a soběstačnosti:

 • skupina A -  uživatel zvládne aktivitu plně samostatně, minimální pomoc
 • skupina B -  uživatel potřebuje dohled a slovní instrukce při realizace úkonu
 • skupina C - plná pomoc s aktivitou uživatele
 • skupina D -  uživatel úkon neprovede, minimální aktivita, plná pomoc

Platba probíhá do 25. dne následujícího měsíce (př. za měsíc leden do 25. února) a to buď:

 • v hotovosti do pokladny denního stacionáře
 • na účet Slezské diakonie, oblasti Karviná, č. účtu 23035791/0100

Pro platbu bankovním převodem je třeba si vyzvednout přidělený variabilní symbol u vedoucího/sociálního pracovníka.

Platby za 1 hodinu sociální služby:

 • úhrada služby se počítá dle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonů
 • cenu uvádíme v Kč

 

Sazebník služeb

Věková kategorie

A

B

C

D

2-6 let

25,-

31,-

38,-

44,-

7-17 let

31,-

38,-

44,-

50,-

18 a více let

32,-

39,-

45,-

51,-

* Při čerpání služby v rozsahu 12 a více hodin týdně, 1 rehabilitace v měsíci zdarma.


Sazebník stravy

Druh stravy / malá porce

cena

Oběd (invalidní důchodci)

Oběd (ostatní)

58,-

62,-

Odpolední svačina

Dopolední svačina

13,-

10.-

Pitný režim

8,-

 

Sazebník dopravy/svozu

ZÁKLADNÍ ČINNOST -  Doprava                          

   Kč

 Doprava do škol, vzdělávacích zařízení

Dle sazby za hodinu poskytované služby, přičemž se započítává pouze doba strávená uživatelem ve vozidle

Při poskytování základní činnosti svozu uživatelů je vždy ve vozidle společně s řidičem pracovník přímé péče.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI - SVOZ

Ostatní svozy v rámci Karviné (vyjma Karviná-Doly a Louky)

35,-/1 jízda

Svozy mimo Karvinou

11,-/km (cena se poměrně krátí dle počtu uživatelů ve voze)

 

OSTATNÍ FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI:

 

Hipoterapie

zdarma/cena se může měnit dle získaných dotací

Canisterapie

zdarma/cena se může měnit dle získaných dotací

Půjčovna cvičebních pomůcek, včetně poradenství

zdarma

Zapůjčení odborné literatury

zdarma

Zapůjčení pomůcek a hraček

zdarma

Poradenství v oblasti cvičení a tělesné terapie

zdarma


 

 

Sazebník úhrad cvičení a tělesné terapie

Název činnosti

délka trvání v minutách

cena za úkon

1. Cvičení na Therapymastru

zpravidla 20-40

50,-

2. Vodoléčba
(včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku)

zpravidla 45

55,-

3. Inhalace

20

30,-

4. Cvičení na Motomedu, pásu, (včetně ošetření dolních končetin, masáže, protažení míčkováním)

zpravidla 30-40

50,-

5. Elektroléčba, Magnetoterapie včetně temoterapie/léčba teplem

zpravidla 45

50,-

6. LTV (běžící pás, cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)

zpravidla 30-40

55,-

7.  Masáže
(zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie)

zpravidla 45-60              

80,-

8. Kombinace více úkonů

zpravidla 40-70

80,-

9. Kineziotaping

 

2,- Kč/1 cm tapu

 

Sponzoři

 • MPSV ČR
 • MSK
 • Gascontrol
 • města Karviná, Orlová, Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald
 • obec Dětmarovice, Stonava
 • ostatní sponzoři a dárci
 • Nadace Jistota KB

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor
 

Mapa