NOE Karviná

 

Místo poskytování služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba. Ta to sociální služba je poskytována přímo v bytech uživatelů služeb, kteří bydlí ve městě Karviná.    

 

Provozní doba

PONDĚLÍ 07:00 – 17:00 hodin

ÚTERÝ 07:00 – 17:00 hodin

STŘEDA 07:00 – 17:00 hodin

ČTVRTEK 07:00 – 17:00 hodin

PÁTEK 07:00 – 17:00 hodin

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé, kteří mohou využívat sociální službu v jednom okamžiku.

Celková kapacita služby je 15 uživatelů.

Cena služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je služba NOE Karviná poskytována za úhradu. Ceník úhrad je poskytnout na vyžádání.


V případě, že příjem uživatele nestačí na pokrytí úhrad za poskytovanou sociální službu, má uživatel možnost požádat písemně poskytovatele o snížení této úhrady.   

 Kontakt

Masarykovo nám. 6/5
733 01 Karviná - Fryštát

e-mail: noe.ka@slezskadiakoni.cz

Vedoucí služby: Iveta Kuczerová, tel. 604 642 991

Sociální pracovník: Mgr. Magdaléna Hulová, tel. 731 420 017

Pravocníci v sociálních službách: Dana Gezová, tel. 737 240 608

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení poskytuje pomoc lidem s duševním, mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni žít doma, starat se o svou domácnost, zvládli samostatně péči o sebe sama.

Cíle služby

Služba NOE Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých potřeb, přání a možností:

 • získali a udrželi si samostatné bydlení v přirozeném prostředí
 • zvládli starat se o svou domácnost a své osobní záležitosti

 • udržovali kontakt s lidmi a využívali běžně dostupné služby

 • znali a uplatňovali svá práva i povinnosti

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18 let věku s duševním, mentálním a kombinovaným postižením, kde převažuje duševní onemocnění.

Naši uživatelé žijí ve vlastní domácnosti v Karviné.

 

Nabízíme tyto služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení nabízí uživatelům za úhradu následující základní činnosti, a to prostřednictvím 2 pracovníků v sociálních službách a jednoho sociálního pracovníka:

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Jedná se o pomoc s úklidem domácnosti, s jeho údržbou, s údržbou osobních věcí. Uživatelům je také poskytována podpora při hospodaření s penězi a při nákupech a běžných pochůzkách.

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovníci pomáhají uživatelům s nácvikem správného a úspěšného zvládání činností v domácnosti, zvládání péče o sebe sama. Podporují uživatele při nácviku těch činností, které jim pomohou zvládat situace mimo domov, mimo domácnost (nácvik komunikačních dovedností jak jednat s lidmi, jak vést rozhovor aj.)

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci poskytují doprovod dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět; dospělé uživatele pak doprovází k lékaři, na úřady, na nákupy a zpět, na území města Karviná.

 • Sociálně terapeutické činnosti

Jsou poskytovány především sociálním pracovníkem, který uživatele prostřednictvím nabízených aktivit připravuje na život ve společnosti – nacvičují zvládání různých rizikových situací, plánují konkrétní postup, např. telefonování, jednání na úřadu.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovník pomáhá uživateli s komunikací v běžných záležitostech, rovněž v různých krizových situacích, dále pomáhá s vyřizováním administrativních záležitostí – pochopení různých formulářů, dopisů, e-mailů, upomínek, složenek apod.

Zásady služby

Pracovníci NOE Karviná poskytují sociální službu na základě těchto principů:

 • respekt k názorům, soukromí, jedinečnosti a volbě uživatele

 • individuální přístup

 • vzájemná spolupráce na základě důvěry a pocitu bezpečí

 

Sponzoři

 • Statutární město Karviná

 • Moravskoslezský kraj

 

Kdo nás podporuje

Sponzor
 

Mapa