LYDIE Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10
737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

V pracovní dny od pondělí do pátku.

Formy poskytování sociální služby: ambulantní, terénní. 

Ambulantní forma:
Pondělí                7:00 – 15:00 hod
Úterý                   7:00 – 16:00 hod
Středa                  7:00 – 13:00 hod
Čtvrtek                11:00 – 16:00 hod
Pátek                    7:00 – 15:00 hod

Terénní forma:
Pondělí                 8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody)
Středa                   8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody)

Kapacita

Ambulantní forma: 6 uživatelů v jeden okamžik
Terénní forma: 1 uživatel v jeden okamžik 

Cena

Sociálně aktivizační služby jsou bez úhrady, zpoplatněné jsou jenom fakultativní služby viz. Úhradovník LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Kontakt

tel.: 558 712 728, mob.: 737 117 998,

email: lydie@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb LYDIE, je prostřednictvím sociálně terapeutických činností a setkávání s vrstevníky, předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením.

 

Cíle služby

 • Prostřednictvím sociálně-terapeutických činností snížit negativní jevy v chování osob s autismem a připravit je na začlenění do běžného kolektivu.
 • Cílem služby je poskytnou prostor pro seberealizaci uživatele, podporovat jeho samostatnost, soběstačnost.
 • Umožnit lidem se zdravotním postižením setkávání s lidmi podobného věku a podporovat tak, přirozené navazování sociálních kontaktů.
 • Prostřednictvím nabízených aktivit rozvíjet osobnostní a dovednostní schopnosti uživatele, tak aby byl schopen zařadit se do společnosti.


Poskytované činnosti

Všechny základní činnosti jsou poskytovány dle nabídky sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle §66 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a rozsah jednotlivých úkonů je v souladu s §31 prováděcí vyhlášky č.505/2006Sb.

 

Základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Sociálně aktivizační služby LYDIE, nabízí uživatelům zájmové a volnočasové aktivity, které jim umožňují setkávání s lidmi podobného věku. Jsou to aktivity jako výtvarná, keramická dílna, muzikoterapie, vaření apod. V rámci sociálně aktivizační služby mohou uživatelé s pracovníky navštívit veřejné kulturní, společenské akce konané ve městě Český Těšín a jeho blízkém okolí.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Sociálně aktivizační služby nabízí činnosti, jež vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností uživatele a tím podporují jeho sociální začlenění do většinové společnosti. Jsou to činnosti jako nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svůj názor, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat, vyjádřit své pocity apod.), nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, působit dobře na ostatní, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům), nácvik nákupu a zacházení s penězi, nácvik samostatného orientování se na ulici (použití hromadné dopravy)apod.
 • Služba nabízí podporu sourozencům a rodičům dětí se zdravotním postižením. A to prostřednictvím společného setkávání a vytvoření prostoru pro bezpečné sdílení zkušeností, jež přináší soužití, výchova dítěte/osoby se zdravotním postižením.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu uživatele (verbálního i neverbálního), podpoře při hledání vhodného komunikačního systému (nácvik správné výslovnosti, práce s metodami AAK). Uživatelé jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, pomoc při jednání s úřady, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb.
 • V rámci terénního poskytování služby docházejí pracovníci do školských zařízení, které navštěvují uživatelé služby. Pracovník LYDIE zde zastupuje zájmy uživatele a spolupracuje s pedagogickými pracovníky na rozvoji schopností uživatele. Pracovníci docházejí i do domácnosti uživatele a ve spolupráci s rodinou pracují na rozvoji uživatele.

 

Fakultativní činnosti

Fyzioterapie
Cvičení Vojtovou metodou, cvičení podle Mojžíšové, Klappovo lezení, individuální cvičení, cvičení s prvky Feldenkraisovy metody, parafín, elektrostimulace, hydroterapie, motomed.

O.T.A. terapie RS – skupinová terapie pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)
Intenzivní terapie je zaměřena na stimulaci pozornosti, na minimalizaci problémového chování, na komunikaci, nácvik hry, na imitaci pracovního chování, pomáhá při zvládání úzkostí a obtížných situací, zpevňuje žádoucí chování. Realizuje se ve skupině po dvou, třech, čtyřech dětech, které pracují dle pokynů hlavního terapeuta. Každé dítě plní jednoduchou skupinovou práci a v té mu pomáhá jeho osobní terapeut.
Vždy po šesti sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, během níž probíhá rozbor jednotlivých nácviků a konzultace s rodiči nad další možností vývoje dítěte.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Děti a mladí dospělí se zdravotním postižením od 2 do 26 let, kteří jsou z důvodu svého postižení nebo projevů chování ohroženi sociálním vyloučením. A mají:

 • mentální postižení - snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
 • tělesné postižení - z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
 • kombinované postižení - výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota).
 • poruchy autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.).
 • těžké poruchy komunikace - např. dysfázie, afázie, mutismus.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Odmítnutým zájemcům je nabídnuto základní sociální poradenství, které jim může pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Zásady, které dodržujeme

Všechny zásady vychází z hodnot Slezské diakonie:

 • Zásada jedinečnosti – pracovníci respektují a reagují na jedinečné potřeby uživatele, respektují jeho kulturní, sociální a výchovné zvyky. Vychází z  přání, potřeb, možností a schopností každého uživatele a podporují je v jejich osobních rozhodnutích.
 • Zásada týmové spolupráce – služba uplatňuje vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky, externími pracovníky, rodinou, školským zařízením uživatele.
 • Zásada flexibility – pracovníci jsou schopni pružně reagovat na potřeby uživatelů, a poradit uživateli s výběrem vhodné aktivity dle jeho individuálních potřeb a cílů.
 • Zásada integrace do běžného života – služba zprostředkovává uživatelům aktivity, které jsou běžné pro jejich věkovou skupinu a které napomáhají k sociálnímu začleňování uživatele.

 

Úhrady za fakultativní služby

Rehabilitace

Uživatelé školního věku

Uživatelé předškolního věku

Druh rehabilitačního cvičení

100 Kč

80 Kč

Individuální cvičení (Vojtova metoda, ILTV, prvky Feldenkraisovy metody, měkké techniky a mobilizace, cvičení dle Mojžíšové, masáž)

30 Kč

30 Kč

Parafínové zábaly, hydroterapie, cvičení na motomedu,  elektrostimulace.

O.T.A. terapie RS – intenzivní skupinová terapie pro děti s poruchou autistického spektra

Úhrada

O.T.A. terapie RS – intenzivní skupinová terapie

1200 Kč

 jeden blok (180 min.)

 

 

Kdo nás podporuje

Moravskoslezský kraj, Město Český Těšín

Sponzor Sponzor
 

Mapa