LYDIE Český Těšín, denní stacionář

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10
737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

V pracovní dny od pondělí do pátku od 6:30 – 16:00 hod

Kapacita

22 uživatelů

Cena

viz Ceník Denního stacionáře Lydie

Kontakt

lydie@slezskadiakonie.cz, 558 712 728, 737 117 998 

Aktuality, napsali o nás

novinový článek Nova terapia: 27.8.2015 Głos Ludu

 

 

Videospot k projektu Šťastné dětství naleznete ZDE

 

 

Poslání služby

LYDIE Český Těšín, denní stacionář umožňuje dětem a mládeži se zdravotním postižením smysluplně trávit svůj čas v podnětném prostředí a v kontaktu s jinými lidmi. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů, směřuje k zachování či rozvoji schopností, dovedností a zájmů a napomáhá k jejich soběstačnosti a začlenění do běžného života.

 

Cíle služby

1. Uživatel, který si prostřednictvím služby zachoval nebo zlepšil své schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, motoriky, komunikace, vědomostí a socializace, jenž mu usnadňují začlenění do běžného způsobu života.

2. Uživatel, který získal dovednosti a schopnosti, které mu pomohou začlenit se do vzdělávacího procesu prostřednictvím běžné nebo speciální školy.

3. Uživatel, který již navštěvuje školské zařízení, rozvinul prostřednictvím sociální služby své dovednosti v oblasti sebeobsluhy a soběstačnosti.

 

Poskytované činnosti

Všechny základní činnosti poskytujeme dle nabídky denních stacionářů podle § 46 zákona 108/2006 o sociálních službách:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Spočívá ve slovní podpoře, nácviku provedení nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled při oblékání, provázení, slovní instrukce při oblékání, používání procesních schémat, pomoc s přichystáním a nazutím obuvi, přidržení rukávů, zapnutí knoflíků, konečná úprava oděvů, zavazování tkaniček, pomoc s výběrem vhodného oděvu apod.                                           

 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Spočívá ve slovní podpoře, nácviku provedení nebo přímém provedení s různou mírou pomoci a podpory ze strany pracovníka. Např. manipulace s invalidním vozíkem, přesun uživatele (z vozíku, křesla, toalety, postele atd.), napolohování, zajištění bezpečí (použití pásu, vest), využívání vhodných kompenzačních pomůcek (např. zvedáku apod.)                                          

 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Spočívá ve slovní podpoře, nácviku provedení nebo přímém provedení s různou mírou pomoci a podpory ze strany pracovníka. Např. dohled nad pohybem uživatele v rámci služby, slovní nebo fyzické vedení při přesunu do jednotlivých místností, slovní vedení při orientaci na zahradě, v budově, na procházce apod.                                           

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Spočívá ve slovní podpoře, nácviku provedení, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled při stravování, manipulace s nádobím (přenesení, odnesení nádobí, naložení polévky apod.), porcování stravy, příprava pití, nalití čaje, uchopení hrníčku s pitím nebo držení hrníčku u úst uživatele, pomoc s konzumací stravy (uchopení příboru, lžíce, otevírání a rozbalování obalů apod.)

                          

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny

Spočívá ve slovní podpoře, nácviku provedení, názorném ukázání nebo přiměřeném provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Jedná se např. o mytí rukou a obličeje, osušení (použití ručníku). Při znečištění zajištění osprchování, převléknutí do čistého prádla apod. Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu. Používání procesních schémat apod.                       

 • Pomoc při použití WC

Spočívá ve slovní podpoře, nácviku provedení, nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Jedná se např. o doprovod na toaletu, svlékání a oblékání kalhot, přesun na toaletu (vysazování na záchod), zajištění hygieny po výkonu fyziologické potřeby, výměna plen nebo vložek.

Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu. Používání procesních schémat.     

                          

Poskytnutí stravy

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Spočívá v přípravě stravy formou dopolední a odpolední svačiny, zajištění obědů, přípravě pitného režimu. Poskytnutí technického zázemí pro ohřev jídla a vody (varná konvice, mikrovlnka), případně pro uložení potravin (lednička) apod.                                    

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovně výchovná činnost

Spočívá v nácviku pracovních činností. Například práce s keramickou hlínou, aktivity na zahradě (jedná se např. o hrabání listí, sbírání plodů, manipulace se zahradním nářadím (např. smeták, lopata, hrábě apod.), nácvik nakupování, nácvik poznávání bankovek apod.

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Spočívá v procvičování motorických funkcí prostřednictvím různorodých aktivit (např. procházky, jízda na kolech, trojkolkách, odrážedlech atd.), rozvoj psychických a sociálních schopností a dovedností (např. individuální rozhovory s pracovníky, skupinové aktivity, individuální práce s uživatelem apod.).

K rozvoji dále lze využít fyzioterapie např. pomocí  motomedu, vodní procedury (perličková koupel), individuální cvičení (motorická aktivizace, cvičení na míčích, procvičování motoriky jednotlivých částí těla, relaxační cvičení, posilovací a protahovací cviky, dechová cvičení, balanční cvičení, trénink chůze, bazální stimulace, apod.).

 • Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání a pracovního uplatnění

Spočívá ve vytváření vzdělávacích a aktivizačních činností, které jsou uživateli poskytovány individuálně nebo skupinově. Můžeme je rozlišit podle různých oblastí např. výtvarné činnosti (zde patří například modelování, lepení, stříhání, kreslení atd.), hudební činnosti (např. pohybové hry, rytmizace, provádění prvků muzikoterapie atd.), rozumové činnosti (individuální práce s uživateli, čtení pohádek, rozvíjení kognitivních funkcí, práce s pracovními listy, grafomotorické cvičení atd., logopedická prevence, rozvoj komunikace apod. Výše jmenované činnosti připravují na školní vzdělávání nebo ho doplňuji, nikdy jej však nenahrazují.                                                                   

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zprostředkovává sociální kontakty (např. návštěva kina, divadla, výstav, knihovny, kavárny atd.), pořádá společenské akce, na které zve veřejnost (např. Zahradní slavnost, Den otevřených dveří, Den pro mou babičku a dědečka, Den dětí, Vánoční besídku apod.) Služba se rovněž účastní akcí pořádaných městem (např. Den sociálních služeb, Farmářské trhy, výstavy apod.).                                                    

 

Sociálně terapeutické činnosti

Uživatelům nabízíme vzdělávací a pracovní aktivity, prožitkové činnosti, hipoterapie, canisterapie, bazální stimulace, míčkování apod. Velkou část dne tráví uživatelé v

kolektivu s dalšími uživateli, setkávají se s praktikanty a dobrovolníky. Uživatelé jsou podporování k porozumění společenským pravidlům a k navazování sociálních vztahů.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní záležitostí

Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu uživatele (verbálního i neverbálního), podpoře při hledání vhodného komunikačního systému (nácvik správné výslovnosti, práce s metodami AAK). Klienti jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, pomoc při jednání s úřady, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb.                                

 

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Děti a mládež od 2 let do ukončení školní docházky (26 let), kteří byli z důvodu postižení odmítnutí při přijetí do MŠ (jedná se o děti ve věku 2-6 let) nebo v průběhu školního vzdělávání potřebuji podporu při rozvoji sebeobsluhy a soběstačnosti a mají:

 • mentální postižení – snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
 • tělesné postižení – z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
 • kombinované postižení – výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota atd.).
 • vývojové poruchy – včetně poruch autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom).
 • těžké poruchy komunikace- např. dysfázie, afázie, mutismus.

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

 

Zásady, které dodržujeme

Všechny zásady vychází z hodnot Slezské diakonie.

 • Zásada jedinečnosti – respektujeme a reagujeme na jedinečné potřeby uživatele, respektujeme jeho kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti. Vycházíme z  přání, potřeb, možností a schopností každého uživatele, podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích.
 • Zásada týmové spolupráce – uplatňujeme vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky týmů v různých typech péče (sociální, výchovné, zdravotní, speciálně pedagogické, psychologické, logopedické).
 • Zásada flexibility – jsme schopni reagovat na potřeby uživatelů, s tím souvisí i změny v poskytování služeb.
 • Zásada integrace do běžného života – zprostředkujeme uživatelům aktivity, které jsou běžné pro jejich věkovou skupinu a které také mohou využívat s podporou a pomocí pracovníka, asistenta, rodiny apod.

 

Co Vám můžeme nabídnout

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Fakultativní činnosti

Placené:

 • svozy uživatelů
 • rehabilitační služby (individuální cvičení, parafinové zábaly, perličková koupel, elektrostimulace, inhalace apod.)
 • pobyt po provozní době (po 16:00 hod – max. do 19:00 hod ) – služba „Nanny“

Neplacené:

 • hipoterapie
 • canisterapie

Zprostředkujeme  kontakty na návazné odborné služby (logoped, psycholog).

 

Ceny za služby

Základní činnosti dle míry podpory:

Uživatelé (předškolní věk): 12,- až 30,- Kč

Uživatelé (školní věk): 32,-až 48,- Kč

Stravování

Oběd 26,- Kč

Svačina 10,- Kč

Rehabilitační služby:

Uživatelé (předškolní věk): individuální cvičení 50,-Kč

Uživatelé (školní věk):individuální cvičení 70,-Kč

Perličková koupel, parafinové zábaly, elektrostimulace, inhalace apod.

30,-Kč

Svozy uživatelů

Do 5 km – 15,-Kč/1 jízda v jednom směru

5 km – 20,-Kč/1 jízda v jednom směru

10 km – více – 30,-Kč/1 jízda v jednom směru

Pobyt po provozní době (po 16:00 hod) – „Nanny“

100,-Kč

 

 

 

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa