LYDIE Český Těšín, denní stacionář

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10
737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

V pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 – 16:00 hod

Kapacita

22 uživatelů

Cena

viz Úhradovník Lydie Český Těšín, denní stacionář

Kontakt

lydie@slezskadiakonie.cz, 558 712 728, 737 117 998 

Aktuality, napsali o nás

novinový článek Nova terapia: 27.8.2015 Głos Ludu

 

 

Videospot k projektu Šťastné dětství naleznete ZDE

 

 

Poslání služby

LYDIE Český Těšín, denní stacionář umožňuje dětem a mládeži se zdravotním postižením smysluplně trávit svůj čas v podnětném prostředí a v kontaktu s jinými lidmi. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů, směřuje k zachování či rozvoji schopností, dovedností a zájmů a napomáhá k jejich soběstačnosti a začlenění do běžného života.

 

Cíle služby

1. Uživatel, který si prostřednictvím služby zachoval nebo zlepšil své schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, motoriky, komunikace, vědomostí a socializace, jenž mu usnadňují začlenění do běžného způsobu života.
2. Uživatel, který získal dovednosti a schopnosti, které mu pomohou začlenit se do vzdělávacího procesu prostřednictvím běžné nebo speciální školy.

 

Poskytované činnosti

Všechny základní činnosti poskytujeme dle nabídky denních stacionářů podle § 46 zákona 108/2006 o sociálních službách.

Co Vám můžeme nabídnout

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti

 • O.T.A. RS intenzivní terapie, individuální nácviky
 • Fyzioterapie- ( cvičení Vojtovou metodou, cvičení podle Mojžíšové, měkké techniky a mobilizace, Klappovo lezení, individuální cvičení, cvičení s prvky Feldenkraisovy metody, parafín, perličková koupel, motomed, therapimaster, elektrostimulace)
 • Přeprava uživatelů

 

Zprostředkujeme  kontakty na návazné odborné služby (logoped, psycholog).

  Okruh osob, kterým je služba poskytována

 Děti a mládež od 2 let do ukončení školní docházky (26 let), kteří byli z důvodu postižení odmítnutí při přijetí do MŠ (jedná se o děti ve věku 2-6 let) nebo v průběhu školního vzdělávání potřebuji podporu při rozvoji sebeobsluhy a soběstačnosti a mají:

 • mentální postižení – snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
 • tělesné postižení – z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
 • kombinované postižení – výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota atd.).
 • vývojové poruchy – včetně poruch autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom).
 • těžké poruchy komunikace- např. dysfázie, afázie, mutismus.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Zásady, které dodržujeme

Všechny zásady vychází z hodnot Slezské diakonie.

 • Zásada jedinečnosti – respektujeme a reagujeme na jedinečné potřeby uživatele, respektujeme jeho kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti. Vycházíme z  přání, potřeb, možností a schopností každého uživatele, podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích.
 • Zásada týmové spolupráce – uplatňujeme vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky týmů v různých typech péče (sociální, výchovné, zdravotní, speciálně pedagogické, psychologické, logopedické).
 • Zásada flexibility – jsme schopni reagovat na potřeby uživatelů, s tím souvisí i změny v poskytování služeb.
 • Zásada integrace do běžného života – zprostředkujeme uživatelům aktivity, které jsou běžné pro jejich věkovou skupinu a které také mohou využívat s podporou a pomocí pracovníka, asistenta, rodiny apod.

 

Úhrady za služby

Základní činnosti dle míry podpory:

    
Uživatelé (školní věk): 25,-až 45,- Kč

Stravování

Oběd 28,- Kč

Svačina 13,- Kč

O.T.A. RS intenzivní terapie 1200,- / 1 blok
Individuální nácvik 380,- / 1 hodina

Rehabilitační služby:

    
Uživatelé (předškolní věk): individuální cvičení 50,-Kč

Uživatelé (školní věk):individuální cvičení 70,-Kč

Perličková koupel, parafinové zábaly, elektrostimulace, inhalace apod.

    
30,-Kč

Svozy uživatelů

Do 5 km – 15,-Kč/1 jízda v jednom směru

5 km – 20,-Kč/1 jízda v jednom směru

10 km – více – 30,-Kč/1 jízda v jednom směru

 

 

 

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa