KARMEL Tichá

 

Místo poskytování sociální služby

Tichá 295, 742 74
Středisko Domov Tichá realizuje služby Denního stacionáře (společně se službou Domov pro osoby se zdravotním postižením) ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá u hlavní komunikace.  K budově o výměře 552 m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada o výměře 1695m2. Budova i pozemek jsou majetkem obce Tichá a zařízením jsou využívána na základě nájemní smlouvy.
V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů – pracovna s počítačem, společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska, sociální zařízení. V prvním patře jsou pokoje klientů domova pro osoby se zdravotním postižením. Pro všechny klienty je k dispozici  sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla) a místnost pro muzikoterapii  a snoezelen. V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna, kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti. V půdních prostorech je zřízen archív a sklady materiálů. Zařízení je zcela bariérové - bez výtahu.

Doba poskytované služby

Služby jsou poskytovány ambulantně v pracovních dnech (s výjimkou státních svátků).
Denní pobyt, tj. denně, pondělí – pátek od 6:30 do 16:00 hod.

Kapacita

6 klientů/den

Cena

Cena za poskytované služby se odvíjí od platného ceníku o platbách „Platby za ubytování, stravování a poskytované služby Denní stacionář na středisku Domov Tichá“.

Kontakt 

ticha@sdk.cz, 733 142 413, 734 780 233 

Poslání 

Posláním Denního stacionáře na středisku KARMEL Tichá je poskytovat osobám s mentálním postižením (nebo kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra) přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace. Služba nabízí prostor pro setkávání se nejen s vrstevníky, ale i prostor, kde klienti mohou smysluplně trávit volný čas a kde získávají nové kompetence důležité pro samostatnější život.

V průběhu služby klademe důraz na individuální potřeby klienta.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým jsou služby určeny, tvoří mladí dospělí a dospělí s mentálním postižením, s vícenásobným postižením v kombinaci s postižením mentálním a to především s poruchami autistického spektra.

Bližší charakteristika okruhu osob:

a)     osoby s mentálním postižením středně těžkého až těžkého stupně, a to především s přidruženou poruchou autistického spektra 

b)     osoby s kombinovaným postižením

 • osoby s mentálním postižením a s přidruženým tělesným postižením, které však zvládnou pomocí  kompenzační pomůcky překonat architektonické překážky v místě poskytování služeb
 • osoby s mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením, které není pro poskytování služby omezující
 • osoby nevyžadující ošetřovatelskou péči a denní lékařskou péči

Denní stacionář je koedukovaným zařízením – pro muže i ženy. Prostory Denního stacionáře jsou zcela bariérové- bez výtahu, se schodišti. Kapacita zařízení - 6 míst/den.

Věková struktura:

 • dospělí od 18 let, pro nově příchozí klienty je stanovena horní věková hranice 45 let, pro stávající klienty není horní věková hranice stanovena

Okruh osob, kterým nelze služby poskytovat:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby ohrožující okolí či sebe sama
 • osoby s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
 • osoby s diagnózou sexuální deviace
 • osoby s takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby (např. úplná slepota)

Základní cíle poskytovaných služeb

Cílem služby je:

 • dosáhnout optimální osobní rozvoj a seberealizaci klienta s ohledem na stupeň postižení, věkové a charakterové zvláštností
 • následné udržení schopností a dovedností, a to pokud možno co nejdéle (tj. dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti na službě)
 • vytvořit příjemné, podnětné a bezpečné prostředí v kolektivu vrstevníků
 • aktivně a smysluplně využívat volný čas – aktivně zapojit do vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit a být vhodnou alternativou zaměstnání
 • rozvíjet či zachovat přirozené mezilidské vztahy
 • podporovat klienta při uplatňování základních lidských práv

Hodnocení - měřitelnost cílů:

Při vstupu klienta do služby jsou podrobně mapovány mj. jeho schopnosti, potřeby a cíle. Je vyplněn podrobný dotazník a zpracován osobní profil klienta. Kromě hodnocení naplňování společně stanovených individuálních potřeb/cílů v  individuálním plánu klienta, lze měřit naplňování výše zmíněných cílů v oblasti rozvoje samostatnosti jejich srovnáním se stavem, v němž klient do služby přišel.

Na základě zpracování vývoje u jednotlivých klientů lze následně hodnotit dosahování cílů služby jako celku. Kritéria měřitelnosti jsou např. statistiky, dotazníky, analýza stížností, apod.

Nutno zdůraznit, že v naší službě nelze předpokládat jen cíle rozvojové, ale úspěchem je udržení stávajících schopností klienta, popř. zpomalování úpadku sebeobslužných schopností souvisejících s charakteristickým vývojem dopadů postižení v průběhu přibývání věku klientů.

Poskytované činnosti

Obsahem služby je:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních podmínek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy      

d) poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) poskytování sociálně-terapeutických činností 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Míra podpory v soběstačnosti, resp. míra nezbytné péče u jednotlivých úkonů je posuzována individuálně – záleží na možnostech a schopnostech klienta.

Nabídka fakultativních služeb (podmínky úhrad)

Středisko KARMEL Tichá se zavazuje poskytovat nad rámec základních činností, na vyžádání klienta, případně opatrovníka, fakultativní činností formou placených služeb, které platí klient ze svých financí. V současné době se jedná  o zajištění dopravy (přepravy klienta)  automobilem střediska.

Jednání se zájemcem o službu

Zájemci o službu jsou potřebné informace podány pověřeným pracovníkem a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. V případě zájmu o službu je nutno vyplnit žádost a odevzdat ji spolu s přílohou – posudkem lékaře (dle § 91, zákona 108/2006 Sb.).

Také zařízení získává základní informace o zájemci o službu, a to osobním pohovorem a formou sociálního šetření, kdy probíhá mj. vyplnění dotazníku, kde se zjišťují potřeby, zájmy, dovednosti potenciálního klienta. Jednání se zájemcem o službu, který má potíže s komunikací, je přítomen opatrovník, popřípadě rovněž externí odborník na alternativní komunikaci. Zájemci je zpravidla nabídnuta možnost dalších informativních schůzek a účast na denní činnosti a aktivitách.

Na základě získaných poznatků je oběma stranami zhodnoceno, zda je nabízena služba vhodná pro daného klienta.

Způsob uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů:

Jestliže byly splněny veškeré podmínky pro uzavření oboustranné dohody, a to zejména vyjednání veškerých detailů poskytovaných služeb, přecházíme do etapy uzavírání smlouvy.  

Za proces uzavírání smluv o poskytování sociální služby je zodpovědná vedoucí střediska. K procesu uzavírání smlouvy si zájemce může přizvat osobu, které důvěřuje. Ve smlouvě je zaznamenáno základní ujednání o poskytované službě. Je dohodnut osobní cíl a míra individuální podpory nutné k dosažení cíle. Pokud zájemce souhlasí s nabídnutými podmínkami, dochází k podpisu smlouvy o poskytování služby.

Pravidla pro podávání stížností

Klient, opatrovník, klíčový pracovník nebo kterýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta, může v případě nespokojenosti s kvalitou sociální služby podat stížnost, a to ústně, písemně, či elektronickou formou. Pro případ podání stížnosti, případně připomínky či podnětu je k dispozici na středisku KARMEL Tichá schránka stížnosti, umístěna na přístupném místě u vchodových dveří.

Vyřízením stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti kterému je stížnost podána, či jemu podřízený pracovník. Stěžovatel musí být seznamován, jaký je průběh vyřizování stížnosti, jaká má práva při vyřizování stížnosti. Každá stížnost, podnět, či připomínka je na středisku KARMEL Tichá chápána jako příležitost ke zvyšování kvality služby. Stížnost musí být vyřízena do 30-ti dnů od převzetí stížnosti. Stěžovatel je srozuměn s výsledkem šetření a s opatřením.

Stěžovatel má právo, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, obrátit se s podnětem k prošetření postupu, při vyřizování stížnosti, a to na:

 • vedoucí oblasti Krnov, Bruntál, Nový Jičín pí Zuzana Hazan, Hlubčická 9,  794 01 Krnov (e-mail: sdk@sdk.cz)
 • ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.,  Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí: Mgr. Daniel Rychlík;  28. října 117, 702 18 Ostrava
 • Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsman, Údolní 39, Brno 602 00 www.ochrance.cz     

Zásady poskytování sociální služby

1.         Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.

2.         Zapojování klienta do spolurozhodování

Klient se může individuálně i ve skupině s ostatními podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a pracovníci mu aktivně nabízí možností. Je respektován jeho názo

3.         Maximální naplňování práv klienta, včetně práva na přiměřené riziko

Pracovníci při poskytování služeb dbají, aby byla zajištěna ochrana práv klientů a aby tato práva byla maximálně naplňována. Podle potřeby pomáhají při prosazování práv klienta. Úkolem však není odstranit všechna rizika, která z toho vyplývají, ale minimalizovat je na přijatelnou míru.

4.         Rovné podmínky pro všechny klienty

Systém poskytování sociální služby dává všem stejné příležitostí a přistupuje spravedlivě ke všem klientům.

5.         Individualizovaná podpora klienta

Každý klient má služby poskytovány na základě dohodnutých individuálních potřeb. Tyto potřeby jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

Pracovníci respektují individualitu každého klienta. Práci s klientem přizpůsobují jeho tempu a schopnostem. Hledají pro klienta nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob komunikace a celkového přístupu. Každý klient pracuje společně se svým  klíčovým pracovníkem na Individuálních plánech klienta. Rozvrhy činností, režim dne, pravidla pro poskytovanou službu, pravidla pro podání a vyřizování stížností, zápisy z porad klientů jsou přístupné všem klientům a vypracované ve formě, která je pro klienty srozumitelná

6.         Zamezení sociálnímu vyloučení klienta

Poskytované služby směřují k zapojení klienta do života ve společnosti, klient je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

7.         Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech

Poskytované služby jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti klienta, například na jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě, apod.

8.         Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných pracovníků střediska, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu. 

9.         Odpovědnost pracovníků

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

10.      Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Poskytovatel služeb garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

11.      Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ni zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskuzi, tak i veřejnou kontrolu.

Mapa