DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny

 

 

 

 

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba   poskytování služby

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 13,00 do 17,00 hod.

Kapacita

Kapacita služby je 15 uživatelů.

Cena

Služba je poskytována bezplatně.

Žádost

Žádost o poskytnutí sociální služby ke stažení zde.

Kontakt

Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz
 
Mgr. Adéla Oprštěná, sociální pracovnice
mobil:   739 380 121
e-mail: dilny.ddo@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem

 

Poslání služby

DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v získání a upevnění pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

 

Cíle služby

  • Klient, který získává pracovní návyky a dovednosti
  • Klient, který tráví čas podobně jako jeho vrstevníci – dílny jsou pro naše klienty alternativou práce dospělého člověka
  • Klient, který využívá běžně dostupné veřejné služby (obchod aj.)
  • Klient, který je co nejvíce samostatný ve svém rozhodování, je nezávislý a soběstačný, zná svá práva a navazuje kontakty s lidmi (přirozené sociální vazby)

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku a v současné době neusilují o získání pracovního místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce.Služba je určena uživatelům zařízení v rámci MSK, která procházejí transformací.

Okruh osob, kterým služba není určena:

  • lidé vyžadující neustálý individuální dohled ze strany pracovníka (potřeba osobní asistence).

 

Zásady služby

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při poskytování sociální služby.

Individuální – vycházíme z individuálních přání, potřeb, možností a schopností uživatele, plánujeme a naplňujeme osobní cíle uživatelů a podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích.

Posilující – hledáme návazné služby pro uživatele, využíváme dobrovolníky dle potřeb uživatelů, podporujeme uživatele v roli občana, v jeho právech a povinnostech. Posilujeme kompetence, schopnosti a dovednosti uživatelů a tím snižujeme jejich závislost na podpoře jiných. Stavíme na schopnostech, dovednostech uživatelů a posilujeme je.

Partnerský – uživatelé jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální služby, respektujeme jejich názory, komunikujeme s uživateli tak, aby nám rozuměli. (tvorba a realizace individuálního plánu, jeho plánování, jak chce být uživatel oslovován, rovnocenný přístup aj.).

Odborný – počet pracovníků v zařízení odpovídá zjištěným potřebám uživatelů, na jednotlivé pracovní pozice pracovníků jsou dány požadavky na vzdělání a na jejich osobní předpoklady. Pracovníci znají metodiku sociálně terapeutických dílen, která vychází ze standardů kvality v sociálních službách, dále se také vzdělávají dle potřeb uživatelů.

Pružný – nabízená služba reaguje na potřeby uživatelů, s tím souvisí i změny v poskytované službě, nábor dobrovolníků dle jejich potřeb a jiné.

 

Nabídka činností

Je realizována v dílnách, z nichž každá má kapacitu 5 míst:

  • Arte dílna - činnost v této dílně je zaměřena na výtvarnou práci, výrobu ručního papíru a práci s přírodním materiálem aj.
  • Nácviková dílna – v rámci této dílny probíhá individuální nebo skupinový nácvik  soběstačnosti a sebeobsluhy prováděný v prostorách dílny nebo v reálných podmínkách, zahrnuje také nácvik ručního a strojového šití, rukodělných prací.
  • Košíky a keramika – činnost v této dílně je zaměřena na nácvik a získání praktických dovedností při práci s keramikou a pletení košíků z pedigu.
  • PC koutek - činnost je zaměřena na nácvik práce s počítačem, ovládání základních programů, práci s internetem a elektronickou poštou a aktivity na rozšiřování všeobecného přehledu klienta. Jednou z činností v PC koutku je také podpora v udržování nebo zlepšování základních dovedností – psaní, čtení, počítání.

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa