DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba   poskytování služby

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 13,00 do 17,00 hod.

Kapacita

Kapacita služby je 15 uživatelů.

Cena

Služba je poskytována bezplatně.

Žádost

Žádost o poskytnutí sociální služby ke stažení ZDE.

Kontakt

Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz
 
Mgr. Adéla Oprštěná, sociální pracovnice
mobil:   739 380 121
e-mail: dilny.ddo@slezskadiakonie.cz

 

V Duhovém domě je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem

 

Poslání sociální služby 

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny je podporovat osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením zejména v získání a upevnění pracovních a sociálních návyků a dovedností na základě jejich individuálních potřeb a tak i přispívat k jejich začlenění do společnosti a k smysluplnému a aktivnímu trávení času.

Krátký spot představující činnost střediska ZDE

 

Cíle sociální služby

Cíl služby:
Získání, upevnění a rozvoj pracovních a sociálních návyků, schopností a dovedností, které uživateli dají možnost se uplatnit na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

Cílem služby je tedy:

 • Uživatel, který získává pracovní návyky a dovednosti a dále je rozvíjí.
 • Uživatel, který již získané pracovní návyky a dovednosti upevňuje a snaží si je tak udržet.
 • Uživatel, který získává sociální návyky a dovednosti a dále je rozvíjí.
 • Uživatel, který již získané sociální návyky a dovednosti upevňuje a snaží si je tak udržet.
 • Uživatel, který tráví čas smysluplně a aktivně.
 • Uživatel, který rozvíjí své schopnosti a učí se dovednostem, které jsou pro běžného člověka rutinní.
 • Uživatel, který je co nejvíce samostatný ve svém rozhodování, je nezávislý a soběstačný, zná svá práva a navazuje kontakty s lidmi (přirozené sociální vazby).

 

Cílová skupina

Lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 19 – 64 let, kteří ukončili povinnou školní docházku a neovládají takové dovednosti, které by jim umožnily uplatnit se v jejich samostatném životě a kteří nejsou v současné době vzhledem ke svému postižení umístitelní na otevřený ani chráněný trh práce, chtějí však trávit svůj čas smysluplně a aktivně, upevňovat a rozvíjet své schopnosti a zvyšovat svou soběstačnost.

Negativní vymezení cílové skupiny – komu nemůžeme služby sociálně terapeutických dílen poskytnout:

 • lidem vyžadující neustálý individuální dohled ze strany pracovníka (potřeba osobní asistence),
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči,
 • lidem s akutním infekčním onemocněním,
 • lidem závislým na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • lidem s prokazatelným agresivním chováním,
 • lidem, jejichž chování narušuje kolektivní soužití,
 • a ze zákonných důvodů:
  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

Realizace služby

Služba je poskytována ambulantně, v pracovní dny (pondělí – pátek) od 13:00 do 17:00 hodin.

Služba sociálně terapeutické dílny je uživatelům poskytována bezplatně, vyjma úkonu poskytnutí stravy.

Rozsah jednotlivých úkonů, které služba poskytuje, jsou dány zákonem a pak konkrétně písemně (smlouvou) na základě předchozí domluvy žadatele (opatrovníka) a sociální pracovnice STD v rámci sociálního šetření na základě individuálních potřeb a přání uživatele.

Arte dílna činnost v této dílně je zaměřena na výtvarnou práci prostřednictvím různých technik a v rámci různorodých tematických okruhů, práci s přírodním materiálem aj.

Nácviková dílna – v rámci této dílny probíhá individuální nebo skupinový nácvik soběstačnosti, samostatnosti a sebeobsluhy prováděný v prostorách dílny, zahrnuje také nácvik ručního šití, rukodělných prací aj.

Košíky a keramika – činnost v této dílně je zaměřena na získání praktických dovedností prací s keramickou hlínou, pletením košíků z pedigu apod.

V rámci všech dílen se kromě pracovních návyků a dovedností podporuje i udržení, upevnění a získání návyků a dovedností sociálních (komunikace, řešení každodenních problémů, rozvoj dovednosti mezilidských vztahů aj.), které jsou potřeba ve snaze uživatele se osamostatnit, začlenit do běžného života a k uplatnění na trhu práce.

 

Zásady poskytované sociální služby

Zásady poskytované sociální služby jsou uplatňovány v průběhu celého procesu poskytování sociální služby.

 

 1. lidskost
 2. bezpečí
 3. partnerství
 4. odbornost
 5. křesťanské hodnoty

 

 

Lidskost, jakožto láska k člověku se ve službě promítá hlavně v projevech empatie, ať už se jedná o empatii zaměstnanců vůči uživatelům, jejich opatrovníkům nebo zákonným zástupcům, či k vlastním kolegům.

Bezpečí, a pocit bezpečí je zásadní pro pozitivní vývoj uživatelů, jejich svobodné projevy a eliminaci možných negativních hodnocení a předsudků okolí.

Partnerství je rovnocenný vztah mezi pracovníkem a uživatelem (případně jeho rodinou), kdy dochází ke spolupráci na základě vzájemné komunikace a projevech svobodné vůle.  Takovéhoto stavu lze dosáhnout jen díky individuálnímu přístupu.

Odbornost pracovníků se promítá v jejich vzdělávání, které povinně dle zákona absolvují, ale také výměnou zkušeností a vzájemnými diskuzemi řešení problémů.

Křesťanské hodnoty, resp. jejich výklad deklarovaný Slezskou diakonií.

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758


 

Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa