JORDÁN Třinec

 

Projekt „ROZUMÍME SI?“ 2016

Informace o celém projektu naleznete ZDE

Bulletin k projektu "ROZUMÍME SI?" najdete ZDE

 

V rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách středisko patří podle § 66 mezi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Místo poskytování služby

Hraniční 280, 739 61  Třinec-Kanada

Doba poskytování služby

Provozní doba pro uživatele střediska je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Provozní doba kanceláře vedoucího a sociálního pracovníka služby je v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Okamžitá kapacita

20 uživatelů

Cena

Zdarma

Kontakt 

Telefon: 558 990 411

Vedoucí střediska
mobil: 734 363 348
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník
mobil: 605 292 998
e-mail: sp.jordan@slezskadiakonie.cz

Z důvodu vedení aktivit a pořádání akcí mimo prostory střediska apod. doporučujeme před návštěvou střediska dopředu zavolat a domluvit si termín setkání tak, abychom Vám mohli věnovat dostatečný prostor a čas.

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

Toto středisko každoročně hostuje dobrovolníka ze zahraničí.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.

Cílem sociální služby střediska JORDÁN Třinec je:

 • přispět k tomu, aby uživatelé služby byli schopni naučit se žít s duševním onemocněním v podmínkách běžného života

Dílčí cíl:

 • uživatel, který umí samostatně řešit situace, které souvisí s  udržením či zlepšením vztahů s rodinou a s blízkými
 • uživatel, který umí hledat a navazovat kontakty s jinými lidmi a vytvářet mezilidské vztahy
 • uživatel, který má takové pracovní dovednosti, které mu pomohou k co největší samostatnosti a soběstačnosti, a také mu mohou pomoci při případném zapojení do pracovního procesu
 • uživatel, který umí vyhledat a zajistit takové činnosti a koníčky, které přispěji k aktivnímu trávení jeho volného času
 • uživatel je samostatný v udržení a rozvoji svých sociálních dovedností
 • uživatel má zodpovědný přístup ke své nemoci
 • pozitivně ovlivňovat pohled společnosti na osoby s duševním onemocněním

 

Dílčí cíl:

 • informovaná veřejnost o problematice duševního onemocnění

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme:

Lidem starším 18 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří v důsledku duševního onemocnění ztratili sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Sociální služba může být poskytnuta i lidem s jiným druhem duševního onemocnění, pokud to jejich psychiatr doporučí.

Sociální službu neumíme poskytnout lidem:

 1. v akutní fázi závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách potvrzenou psychiatrem.
 2. s nařízenou sexuologickou ochrannou léčbou potvrzenou psychiatrem.
 3. s agresivním chováním a chováním narušujícím kolektivní soužití potvrzeným psychiatrem.
 4. s vícenásobným postižením (tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým), kteří potřebují specializovanou péči, případně asistenci při komunikaci.

V době uzavření smlouvy by měl být zájemce ve stabilizovaném psychickém stavu.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup
 • Svobodné rozhodování
 • Zachování důvěrnosti sdělených informací

Zásady střediska JORDÁN Třinec vycházejí z hodnot Slezské diakonie.

Sociální služba nabízí tyto základní činnosti:

1. Základní sociální poradenství

2. Další čínnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové vzdělávací a volnočasové aktivity:

 • duchovní péče
 • literární a zeměpisný klub
 • sportovní aktivity
 • stolní společenské hry
 • společné akce střediska
 • nácvik práce s počítačem

b) sociálně terapeutické činnosti: činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování:

 • ranní setkávání
 • práce v terapeutické dílně (práce s keramickou hlínou, dřevem, papírem…)
 • cvičení paměti
 • povídání u kávy - tematicky zaměřené setkávání
 • zdravý životní styl – aktivity zaměřené na péči o zdraví
 • hudebně – dramatický klub  
 • arteterapie - skupinová aktivita vedená psychologem
 • skupina - skupinová aktivita vedená psychologem
 • individuální konzultace s  psychologem
 • podpůrné rozhovory s pracovníkem

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • návštěvy uživatelů (s jejich souhlasem, v domácím prostředí, při hospitalizaci)
 • tematicky zaměřené přednášky k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při orientaci v úředních záležitostech

Formuláře

Před přijetím nového uživatele vyžadujeme vyplnit formuláře vašim ambulantním psychiatrem:

Přílohy

Mapa