BETHEL Karviná, terénní program

 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov

Provozní doba

Pondělí - Pátek 7:00 – 15:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby 1 osoba (Terénní program pracuje průměrně se stovkou osob ročně)

Kontakt 

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob.: +420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Karin Pajonková              
terénní sociální pracovník 
mob:+420 733 677 346sp4.bethelka@slezskadiakonie.cz

Bc. Kevin Janda 
terénní sociální pracovník BETHEL Karviná
mob.: +420 732 122 598tp.bethelka@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby terénního programu ve středisku BETHEL Karviná je aktivní vyhledávání a kontaktování osob žijících na ulici, osob ohrožených ztrátou bydlení nebo osob bez stálého bydlení a nabídnutí podpory při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Podpora a pomoc je poskytována na území města Karviné a přilehlých obcí.  

 

Cíle služby

Cílem služby je:

 • vyhledávat osoby žijící na ulici nebo osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bez stálého bydlení
 • předat informace o rizicích spojených se současným způsobem života (např. nedostatečná hygiena, zhoršení zdravotního stavu, nedostatečná ochrana před povětrnostními vlivy)
 • udržení spolupráce s terénním pracovníkem do doby vyřešení nepříznivé sociální situace uživatele
 • udržení nebo zlepšení psychického a fyzického zdraví uživatele
 • změna současného způsobu života, navázání spolupráce s dalšími službami (nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy apod.)

 

Co poskytujeme

 • sociální poradenství

 • podpora při hledání ubytování (noclehárna, azylový dům, ubytovna apod.)
 • nabídka návazných služeb (nízkoprahové denní centrum, sociální šatník Adra apod.)
 • podpora při vyřizování osobních dokladů a příjmů (sociálních dávek, důchodu apod.)
 • podpora při vyřizování dalších záležitostí (evidence na úřadu práce, řešení dluhů, dosílání pošty apod.)
 • doprovod uživatele k lékaři, na úřady a do návazné služby

 • poskytnutí informací o rizicích, spojených se současným způsobem života, a snižování těchto rizik

 • podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společné setkávání a hledání řešení nepříznivé situace

Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

 • poskytnutí potravinové pomoci 
 • poskytnutí ošacení
 • poskytnutí základního zdravotnického materiálu (obvazy, náplasti, desinfekce)
 • spolupráce se zdravotníkem z Českého červeného kříže
 • duchovní podpora

 

Cílová skupina

Terénní program je určen mužům a ženám starších 18-let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou schopni řešit sami.

 

Základní činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Zásady služby

 • práce v přirozeném prostředí uživatelů – pracovník pravidelně dochází za uživateli do prostředí, ve kterém žijí 
 • individuální přístup – pracovník respektuje uživatele s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti, respektuje jeho volbu žít na ulici, aktivně mu nabízí podporu 
 • diskrétnost – pracovník zachovává důvěrnost sdělení uživatele
 • nízkoprahovost – uživatelé mohou využít služby anonymně a bezplatně, nemusí se objednávat
 • zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot – vnímáme člověka jako Boží stvoření, respektujeme biblické normy desatera.

 

Sponzoři

Tato sociální služba je financován: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Karviná

 

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa