BETHEL Karviná

 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov

Provozní doba

Pondělí - Pátek 7:00 – 15:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby 1 osoba (Terénní program pracuje průměrně se stovkou osob ročně)

Kontakt 

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob.: +420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Martin Curylo                 
terénní sociální pracovník 
mob:+420 733 677 346sp4.bethelka@slezskadiakonie.cz

Bc. Kevin Janda 
terénní sociální pracovník BETHEL Karviná
mob.: +420 732 122 598tp.bethelka@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

 

Posláním služby terénního programu ve středisku BETHEL Karviná je aktivní vyhledávání a kontaktování osob žijících na ulici, osob ohrožených ztrátou bydlení nebo osob bez stálého bydlení a nabídnutí podpory při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Podpora a pomoc je poskytována na území města Karviné a přilehlých obcí.  

Cíle služby

Cílem služby je:
•    vyhledávat osoby žijící na ulici nebo osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bez stálého bydlení
•    předat informace o rizicích spojených se současným způsobem života (např. nedostatečná hygiena, zhoršení zdravotního stavu, nedostatečná ochrana před povětrnostními vlivy)
•    udržení spolupráce s terénním pracovníkem do doby vyřešení nepříznivé sociální situace uživatele
•    udržení nebo zlepšení psychického a fyzického zdraví uživatele
změna současného způsobu života, navázání spolupráce s dalšími službami (nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy apod.)

 

Co poskytujeme

 • sociální poradenství

- podpora při hledání ubytování (noclehárna, azylový dům, ubytovna apod.)

- nabídka návazných služeb (nízkoprahové denní centrum, sociální šatník Adra apod.)

- podpora při vyřizování osobních dokladů a příjmů (sociálních dávek, důchodu apod.)

- podpora při vyřizování dalších záležitostí (evidence na úřadu práce, řešení dluhů, dosílání pošty apod.)

 • doprovod uživatele k lékaři, na úřady a do návazné služby

 • poskytnutí informací o rizicích, spojených se současným způsobem života, a snižování těchto rizik

 • podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společné setkávání a hledání řešení nepříznivé situace

Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

 • poskytnutí potravinové pomoci 
 • poskytnutí ošacení
 • poskytnutí základního zdravotnického materiálu (obvazy, náplasti, desinfekce)
 • spolupráce se zdravotníkem z Českého červeného kříže
 • duchovní podpora

Cílová skupina

Terénní program je určen mužům a ženám starších 18-let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou schopni řešit sami.

Základní činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady služby

 • práce v přirozeném prostředí uživatelů – pracovník pravidelně dochází za uživateli do prostředí, ve kterém žijí 

 • individuální přístup – pracovník respektuje uživatele s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti, respektuje jeho volbu žít na ulici, aktivně mu nabízí podporu 

 • diskrétnost – pracovník zachovává důvěrnost sdělení uživatele

 • nízkoprahovost – uživatelé mohou využít služby anonymně a bezplatně, nemusí se objednávat

 • zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot – vnímáme člověka jako Boží stvoření, respektujeme biblické normy desatera.

Sponzoři

Tato sociální služba je financován: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Karviná

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa