SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

SÁRA Frýdek-Místek, Bruzovská 328, 738 01  Frýdek-Místek

Provozní doba

PONDĚLÍ                               08:30–14:00 hodin

STŘEDA                                09:00–11:00 hodin

PÁTEK                                   08:30–11:00 hodin

Kapacita služby

Individuální ambulantní a terénní programokamžitá kapacita 1 uživatel

Skupinový vzdělávací a aktivizační program - okamžitá kapacita je 8 uživatelů

Kontakt 

mobil: 734 640 266

e-mail: sara.fm@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník: Petra Branna, DiS.;
sara.fm.sr@slezskadiakonie.cz; +420 739 380 137

koordinátor:  Jan Savický; 
sara.fm@slezskadiakonie.cz; +420 734 642 062

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

Služba Sociální rehabilitace je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se sociálním vyloučením. Služba je poskytována lidem, kteří potřebují podporu při nabývání či obnovování dovedností potřebných pro běžný život. Průběh služby je zaměřen na nácvik zvládání činností spojených s vedením domácnosti, vyřizováním osobních záležitostí, hledáním zaměstnání, udržováním kontaktu se sociálním prostředím. 

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který není závislý na sociální službě a samostatně zvládá běžný život. Prostřednictvím služby Sociální rehabilitace nabude nebo obnoví své dovednosti v oblastech:

  • hospodaření s finančními prostředky
  • péče o členy rodiny
  • péče o domácnost
  • komunikace
  • vztahu s blízkým i širším okolím (rodina, sousedé, přátelé)
  • využití volného času
  • pracovních návyků a dovedností

Co poskytujeme

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantní a terénní formou prostřednictvím individuálního a skupinového programu.

Individuální program

Individuální ambulantní program probíhá v pondělí od 8:3014:00 ve středisku SÁRA Frýdek-Místek, Bruzovská 328, Frýdek-Místek. Je realizován formou setkání klienta s pracovníkem ve středisku SÁRA Frýdek-Místek a je zaměřen na podporu dovedností potřebných pro samostatný život. Především se jedná o nácviky dovedností souvisejících s péčí o vlastní osobu, nácvik dovedností v oblasti hospodaření s financemi, nácvik péče o členy rodiny, dovednosti potřebné pro vyřizování osobních záležitostí, včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Individuální terénní program probíhá v pondělí od 8:3014:00 na území města Frýdek-Místek. Tato forma podpory je realizována v přirozených podmínkách, to znamená v domácnosti uživatele. Sociální práce v rámci terénního individuálního programu  je zaměřena na nácvik dovedností souvisejících s vedením domácnosti, nácvik péče o členy rodiny, nácvik dovedností v oblasti hospodaření s financemi, dovednosti potřebné pro vyřizování osobních záležitostí, včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Cílem individuálního terénního programu je podpora a pomoc uživateli v jeho přirozeném prostředí.

Skupinový program

Skupinový vzdělávací program probíhá každou středu od 9:0011:00 na adrese Kostíkovo náměstí 646, Frýdek-Místek. Je realizován prostřednictvím práce se skupinou uživatelů. V rámci tohoto programu mají uživatelé služby Sociální rehabilitace možnost být ve vzájemném kontaktu a pomocí nácviků získat dovednosti potřebné k řešení běžných situací. Jedná se především o nácviky komunikačních dovedností, kontaktu s okolím, sebepoznání, psychických schopností a dovedností. Činnost se také zaměřuje na podporu a přípravu na pracovní uplatnění a to především v oblasti vytváření a ujasňování představ o možnostech zaměstnání, příprava na výběrové řízení, nácvik sebeprezentace, zdroje hledání práce atd.

Skupinový aktivizační program probíhá každý pátek od 8:3010:30 ve středisku SÁRA Frýdek-Místek, Bruzovská 328, Frýdek-Místek. Skupinový aktivizační program je zaměřen na osvojení či obnovení pracovních návyků a dovedností. Současně je cílem programu aktivizace uživatelů a efektivní využiti volného času. Uživatelé mají příležitost rozvoje manuálních dovedností, rozvoj kreativity a zručnosti.

Zásady služby

Uznání – respektujeme a vážíme si každého člověka, pracujeme na základě křesťanských hodnot.

Pozitivní naladění – věříme, že každý může ve svém životě něco změnit, za předpokladu, že sám chce.

Vzájemná spolupráce – nabízíme možnosti řešení situace, ale také vyžadujeme spolupráci a aktivní přístup ze strany uživatele.

Profesionalita – pro naši práci je důležité vytvořit vztah s uživatelem založený na vzájemné důvěře a porozumění, ale zároveň se chováme tak, abychom udrželi profesionální hranice.

Sponzoři

Služba je financována z prostředku MPSV, města Frýdek-Místek

Mapa