BETHEL Karviná

 


 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01  Karviná - Mizerov

Provozní doba

nepřetržitě

Kapacita služby

Maximální kapacita – 16 uživatelů

Kontakt

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Iveta Pastuszková
sociální pracovník BETHEL Karviná
sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz, mob:+420 733 677 348

Cena služby

celodenní strava – 93 Kč/den

ubytování –  185 Kč/den

pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC - 130 Kč/hodina nebo 22 Kč/započatých 10 minut

 

Poslání

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí pomoci a podpory dospělým mužům bez přístřeší, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku nemoci nebo vyššího věku. Nabízíme jim dočasné ubytování, stravu a individuální míru podpory, s ohledem na jejich zdravotní stav, věk a schopnosti.

Cíle služby

 • aktivní příprava uživatelů na budoucí život, která zahrnuje nácvik úkonů v běžném životě člověka a vede ke zvýšení jejich nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti (např. hygiena, obsluha spotřebičů, příprava stravy, apod.),
 • snížení zdravotních rizik a stabilitu zdravotního stavu uživatelů nácvikem jejich aktivního přístupu k dodržování stanovené léčby,
 • udržování kontaktu uživatelů se společenským prostředím a uplatňování práv a oprávněných zájmů (podpora nebo obnova kontaktu s rodinou, blízkými, doprovody k lékaři, na úřady, využívání veřejně dostupných služeb a institucí, jednání s opatrovníkem)
 • rozvíjení dovedností v oblasti komunikace, umění soužití, tolerance vůči druhé osobě, respektování pravidel a autorit, samostatnost, schopnost projevit a uplatnit vlastní vůli
 • přechod do vhodného prostředí

Co poskytujeme

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  pro osobní hygienu.

Fakultativní činnosti:

 • používání vlastního revidovaného síťového elektrického spotřebiče
 • přeprava uživatele služebním vozidlem

Cílová skupina

Služba sociální rehabilitace je určena dospělým mužům bez přístřeší, jejichž samostatnost a soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu a kteří svou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.

 

Služba není určena osobám, které:

 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • nejsou schopny se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry (cizinci si mohou zajistit k jednání tlumočníka na vlastní náklady)
 • nezvládají samostatně chůzi, chůzi po schodech, sebeobsluhu a péči o speciální kompenzační pomůcky (protézy, inkontinenční pomůcky) 

 

Zásady služby

 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.
 • Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
 • Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.
 • Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele.
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot – vnímáme člověka jako Boží stvoření, respektujeme biblické normy desatera. 

Sponzoři

Tato sociální služba je financován: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

 

 

Formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu ve středisku BETHEL Karviná – služba sociální rehabilitace ke stažení zde.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa