SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy

 

Místo poskytování služby

Bruzovská 328, 738 01  Frýdek-Místek

Provozní doba

Každý den 19.00–6.45

Kapacita služby

8 lůžek (2 pokoje)

Cena

70 Kč/noc

Kontakt

mobil: 734 640 266

e-mail: sara.fm@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník: Bc. Zuzana Dyrčíková; 
sara.fm.sp1@slezskadiakonie.cz; +420 734 862 311

koordinátor:  Jan Savický; 
sara.fm@slezskadiakonie.cz; +420 734 642 062

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Jaké je poslání naší služby?

Poslání služby Noclehárna pro ženy střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba usiluje o začlenění uživatelek do běžného života prostřednictvím poskytnutí přenocování a podmínek pro osobní hygienu a individuální podporou při řešení jejich situace. Služba je postavena na rovnováze přijetí člověka a stanovení jasných hranic a je poskytována na základě hodnot Slezské diakonie. 

 

Jaké služby a činnosti poskytujeme?

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny
  • zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
 • poskytnutí přenocování
 • přenocování, úklid, výměna ložního prádla
 • základní sociální poradenství

 

Jaké jsou cíle naší služby?

Cílem služby Noclehárna pro ženy je vytvářet podmínky pro snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících ze současného způsobu života a motivovat uživatelka k využívání jiné návazné sociální služby.

Cílem služby je uživatelka, která:

 • využívá zázemí pro přenocování a osobní hygienu, upevňuje své hygienické návyky a snaží se minimalizovat zdravotní rizika,
 • získává a využívá informace a kontakty na návazné sociální a veřejné služby (denní centra, poradny, azylové domy, sociální šatník, ubytovny, úřady, zdravotnická zařízení atp.,
 • aktivně řeší sovu nepříznivou sociální situaci posunem do návazné sociální služby či jiné formy pomoci (získání ubytování, zaměstnání).

 

Komu je služba určena?

Služba je určena ženám ve věku od 18-ti let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají osobní zájem aktivně řešit svou situaci a za její řešení přijímají odpovědnost.

Služba Noclehárna není určena osobám, které:

 • nejsou schopny pohybu bez cizí pomoci nebo potřebují bezbariérové prostředí,
 • jsou nesoběstačné v základních životních úkonech,
 • vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu vyžadují hospitalizaci nebo svým zdravotním stavem mohou ohrozit zdraví ostatních osob (akutní poranění, akutní infekční onemocnění),
 • jsou pod vlivem alkoholu (0,5 promile v dechu) nebo jiných omamných látek,
 • se projevuje agresivně (slovně i fyzicky napadá pracovníky nebo jiné osoby),
 • žádají sociální služby, ale kterým byla v době kratší než 6 měsíců před žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Zásady poskytování naší služby

 • Zásada důvěry: Vytváříme takové prostředí, ve kterém se uživatelky mohou cítit bezpečně a důvěřovat pracovníkům. Zároveň pracovníci přistupují k uživatelkám bez předsudků a usilují o vytváření partnerského vztahu.
 • Zásada individuálního přístupu: Přijímáme každou uživatelku jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pracujeme s ní podle jejích aktuálních potřeb a možností.
 • Zásada motivace a aktivizace uživatelky: Vedeme uživatelky k zodpovědnému řešení jejich životní situace a při řešení problémů jim poskytujeme pouze nezbytnou podporu a pomoc. Tímto se snažíme vést uživatelky k samostatnosti a nezávislosti na službě.
 • Zásada týmové spolupráce: Pracovníci v rámci týmu sdílí své zkušenosti, předávají si informace a vzájemně se podporují v práci.
 • Zásada jasných pravidel: Vytváříme srozumitelná pravidla pro poskytování sociální služby a pracovníci i uživatelky se zavazují je dodržovat.

Služba aplikuje Hodnoty Slezské diakonie:

 • Osobu Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život
 • Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření
 • Pomoc každému – osobní přístup
 • Osobní růst
 • Láskyplné vztahy
 • Týmová orientace
 • Transparentnost
 • Respekt

 

Vybavení noclehárny

Služba je poskytována ve dvou čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny postelemi, stolem a židlemi. Své věci si uživatelky mohou uložit v uzamykatelných skříňkách v hale. V prostorách noclehárny se dále nachází sociální zázemí – umývárna, toaleta a sprcha.

 

Sponzoři

Služba je financována z dotací MPSV.

Služba je financována z dotací Statutárního města Frýdek-Místek.

Somang, s.r.o.

Tato služba je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb města Frýdek-Místek. Více zde: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/081462-komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb.html?strana=1

Sponzor
 

Mapa