BETHEL Třinec, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace, Frýdecká 191, Třinec

Doba poskytování služby

pondělí - pátek (pouze pracovní dny): 8:30 – 11:30 

Kapacita

Okamžitá kapacita 8 osob

Cena

Služba je poskytována bezplatně

Kontakt

sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz, tel. 558 334 861, mobil 734 709 702

Koordinátor střediska / sociální pracovník: Bc. Richard Rajca

tel: 558 334 861; mob.: 734 769 702

e-mail: sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz

 

Sociální pracovník: Karel Motyčka, DiS.

tel: 558 990 421

e-mail: sp.betheltc.sr@slezskadiakonie.cz

 

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání služby

Sociální služba sociální rehabilitace poskytuje mužům v krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení individuální podporu při nácviku dovedností a návyků potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním a pracovním životě.

 

Cílová skupina uživatelů

Uživatelem služby může být:

 • muž od 18 let věku, který se ocitl bez přístřeší, ale usiluje o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti
 • muž od 18 let věku s vlastním bydlením, který během posledního roku využíval některou ze soc. služeb pro osoby bez přístřeší a který usiluje o zachování získaných návyků

Uživatelem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která nedodržuje pravidla služby, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

Cíle

Cílem poskytované služby je uživatel, který je vybaven takovými dovednostmi a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností samostatný a soběstačný osobní a pracovní život.

Dílčí cíle:

 • uživatel, který dle svých možností zvládá péči o vlastní osobu
 • uživatel, který získal a rozvíjí dovednosti a schopnosti vedoucí ke smysluplnému využívání času nebo lepšímu začlenění na trhu práce
 • uživatel, který uplatnil získané poznatky k řešení své nepříznivé sociální situace

Poskytované činnosti

Základní aktivity služby:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • nácvik obsluhy a používání běžných elektrospotřebičů používaných v domácnosti
  • nácvik péče o vlastní osobu (úprava zevnějšku, péče o oděvy, apod.)
  • nácvik práce při údržbě a úklidech
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (sestavení strukturovaného životopisu, vyplňování formulářů, složenek apod.)
  • nácvik hospodaření s penězi včetně vytvoření měsíčního rozpočtu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí (na úřady, k lékaři apod.)
  • nácvik orientace v prostoru a dopravě
  • nácvik komunikačních dovedností (telefonování, psaní sms apod.)
  • nácvik chování v různých společenských situacích (etiketa)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • nácvik pracovních úkonů v dílně
  • nácvik práce na PC (obecné seznámení, MS Word, MS Excel)
  • nácvik vaření
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zprostředkování a předávání informací
  • pomoc a podpora při řešení osobních záležitostí
  • pomoc při vyhledávání dalších služeb

Fakultativní činnosti služby:

 • doprava uživatelů

Zásady poskytování služby

 • individuální přístup
 • důstojnost
 • svobodná volba
 • srozumitelnost
 • ocenění
 • pomoc bližním

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa